Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Helsingfors budget 2017, stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala

SFP:s gruppanförande

Helsingfors budget 2017

Värderade ordförande,

Denna fullmäktigeperiods sista budget är klar för behandling i fullmäktige. SFP ser ett stort mervärde att stadsstyrelsegrupperna under hela fullmäktigeperioden har kunnat förhandla och kompromissa om stadens budget – så även denna gång. Det skapar samförstånd i en tid av osäkerhet och stora förändringar.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaiken hyvinvoinnin perusta on työ. Siksi on huolestuttavaa, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa kaupungissamme edelleen. Investointien saaminen Helsinkiin, kaupunkimme houkuttelevuuden parantaminen ja elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen päätöksenteossa on oleellista, jotta työllisyyttä voidaan parantaa.

On tärkeää asettaa perspektiivi – ja rima – oikealle tasolle.

Helsinki ei kilpaile Turun ja Tampereen kanssa, vaan Tallinnan, Tukholman, Pietarin ja Kööpenhaminan kanssa. Me olemme Suomen maajoukkue Euroopan sarjassa. Kun me menestymme maailmalla, siitä hyötyy koko Suomi.

Jotta voimme menestyä tässä kisassa, on kaupungin oltava avoin, kansainvälinen ja mielenkiintoinen. Helsingin menestyksen edellytyksiin panostaminen olisi koko Suomen etu ja siten sen tulisi olla myös valtiovallan, maamme hallituksen, intresseissä. Valitettavasti nyt valmistelussa oleva maakuntauudistus vaikuttaa siltä, että tätä ei ymmärretä tai ei haluta ymmärtää.

Eräs helsinkiläinen erityispiirre on maahanmuutto. Onnistunut kotouttaminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös hyvää talouspolitiikkaa. Siksi kotouttamiseen kaupunginhallituksen esityksessä korvamerkitty 5 milj. € erillispanos on hyvä. Olen myös tyytyväinen siihen että, nuorten työllisyyttä tuetaan mm. kesätyösetelillä. Tällaiset toimet tukevat riskiryhmissä olevien työllisyyttä ja edesauttavat myöhempää työmarkkinoille pääsyä. Pieni panos nyt voi tuottaa suuren hyödyn tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja,

Helsingin valtuustostrategia on onnistunut hillitsemään menokasvua ja talous on siten vahvalla pohjalla ensi vaalikautta varten. Olemme myös välttyneet veronkorotuksilta ja siten tukeneet kotimaista kysyntää ostovoiman muodossa. Näitä voidaan pitää onnistumisina.

Näin kauden lopussa on kuitenkin myös arvioitava, miten strategian tavoitteet ovat oikeasti onnistuneet, miten tehokkuutta on saatu aikaiseksi eri hallinnonaloilla ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut palveluiden laatuun. Tärkein kysymys on, ollaanko oikeasti pystytty parantamaan tehokkuutta ja muuttamaan ja löytämään uusia toimintatapoja vaan onko tehokkuustavoite ainoastaan tarkoittanut määrärahojen leikkausta? Samalla on arvioitava, miten vuokrakustannukset pitäisi huomioida ja budjetoida niin että ne eivät automaattisesti aina tarkoita muiden määrärahojen leikkausta.

***

Sosiaali- ja terveyspuolen taloudelliset lisäresurssit, joista puolueet sopivat, tulevat tarpeeseen. Kotihoidon priorisointi on avain siihen, että ikäihmiset pystyvät asumaan kotona kauemmin, arvokkaasti. Monille koti on rakkain paikka, jossa halutaan pysyä niin kauan kuin mahdollista. Laadukas kotihoito, missä työntekijöillä on aikaa ja mahdollisuus reagoida oikein asiakkaiden tarpeiseen on siksi ensisijaista. Tärkeää on myös, että saa kotihoidon äidinkielellään. Tämä ei valitettavasti nyt toteudu hyvin monen ruotsinkielisen kotihoitoasiakkaan kohdalla.

Kodista ei kuitenkaan saa muodostua vankilaa, josta ihmisarvoisuus on kadonnut ja yksinäisyys on jokapäiväistä. Tämä on valitettavasti tapahtumassa monille, varsinkin muistisairaille. Siksi on myös oltava riittävästi vaihtoehtoja kodille, kun voimat tai mieli eivät mahdollista enää kodissa asumista.

Yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa on keskeistä yksinäisyyden vastaisessa työssä, ja meillä kaikilla on mahdollisuus olla tässä työssä mukana, kanssaihmisinä. Liikunta ja mielekäs tekeminen ja osallistuminen päivisin ovat miltei yhtä tärkeitä kuin oikean lääkinnällisen hoidon saaminen. Yksinäisyydestä on kasvamassa aikakautemme kansansairaus, jota vastaan emme voi taistella vain budjeteilla ja säännöillä. Tarvitaan laajempaa yhteisöllistä muutosta.

Ärade ordförande,

SFP är tillfreds med de tilläggsatsningar som nu görs på utbildningen och dagvården. Helsingfors är en stad som lockar barnfamiljer vilket är glädjande, men det ställer krav på våra skolor och dagisar.

Helsingfors ska som landets huvudstad inte gå under ribban där den är som lägst – utan ha högre krav på oss själva när det gäller kvaliteten och utbudet av tjänster. Vi ska också vara en föregångare nationellt.

Därför var det viktigt att vi inte begränsade den subjektiva dagvårdsrätten och det är ett klart positivt ställningstagande att avgiftsfri småbarnsfostran nu ska utredas, något som SFP också föreslog nationellt i sin skuggbudget. Högklassig och avgiftsfri utbildning och småbarnsfostran är basen för Finlands framgång, de genererar kunskap, de förhindrar utslagning, minskar de sociala klyftorna och är den bästa förebyggande verksamheten man kan tänka sig.

Att kunna uppskatta servicebehovet rätt är viktigt. Vi vet att det finns ett stort tilläggsbehov av dagisplatser på både finska och svenska i staden. Antalet tilläggsplatser som behövs på svenska nästa år är 110 över de nu gällande prognoserna. De är stora siffror och de tilläggspengar som nu allokeras för den svenska dagvården behövs. För familjerna är det av yttersta vikt att det finns en förutsägbarhet och att en dagisplats kan ordnas som närservice. Därför är det beklagligt att det varje år budgeteras för få dagisplatser – som sedan måste korrigeras.

Samarbete och dialog med de privata aktörerna är centralt och de utgör ett viktigt komplement till den service som staden erbjuder. De ska ses som våra partners när det gäller att uppskatta servicebehovet.

Vi glädjer oss, att nästa år kommer alla ettor och tvåor att erbjudas eftisplats. Denna vår var jobbig då en del tvåor blev utan plats – som stadsstyrelsen sedan efter en lång och lite märklig process kunde rätta till. Nu kan vi undvika en liknande pärs.

Att skapa fler alternativ och flexibilitet för eftermiddagsvården ska vara ett mål. På svenska saknas exempelvis helt lekparksverksamhet och en del tvåor behöver inte samma sort av eftisverksamhet under det andra årets vårperiod.

Värderade ordförande,

Det är bra att staden kan fortsätta på sin ambitiösa investeringsplan. En växande stad behöver en välfungerande infrastruktur, allt från vägar till skolor och daghem. Vi måste se till att vår investeringsskuld inte växer och också att fastigheter som inte behövs avyttras.

Stadsstyrelsens förslag till budget för 2017 är en bra och fungerande helhet. Den fortsätter på en hållbar ekonomisk linje där vi inte spenderar mera än vad vi kan. Den är ansvarsfull. Samtidigt så är de förändringar som stadsstyrelsegrupperna gjorde viktiga vad gäller servicen, speciellt för barn och de äldre, men också de mindre tilläggen som exempelvis tryggar den fria bildningens och kulturens verksamhetsförutsättningar.

SFP tackar alla ansvarsfulla partigrupper i stadsstyrelsen och understöder att budgetförslaget godkänns.

Pakolaiskiintiötä korotettava nyt!

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vedonnut, että kansainvälinen yhteisö ottaisi vastaan enemmän Syyrialaisia pakolaisia.

Lue edellinen artikkeli

Helsinki: Helsingin RKP peräänkuuluttaa läpnäkyvyyttä ja realismia rakennuspolitiikkaan

RKP:n Helsingin piiri tuomitsee päättäjien tavan pakoilla vastuutaan kysymyksissä, joissa äänestäjien verovaroja käytetään vastuuttomalla tavalla. Hyvä esimerkki on Länsimetro-hanke, jossa kukaan ei tunnu haluavan kantaa vastuuta sotkusta.

Lue seuraava artikkeli