Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

22.6.2016 stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Det är positivt att en såhär viktig fråga avges av en enhällig stadsstyrelse – det har ett stort mervärde. Svenska Folkpartiet ser många fördelar i den nya organisationsmodellen men också risker som det är viktigt att i den fortsatta beredningen uppmärksamma när det exempelvis gäller demokratin och de nya formerna av delaktighet. Fyra nya sektorer tvingar vår relativt stela och sektoriserade förvaltning att förnya sig.

Neljä uutta toimialaa tuo väistämättä mukanaan suuria muutoksia ja murtaa meidän jäykkää ja siiloutunutta virastorakennetta. RKP näkee suuren lisäarvon siinä, että koko tekninen sektori siirtyy yhden katon alle. Tämä selkeyttää prosesseja ja parantaa kommunikaatiota eri yksiköiden välillä. Asioita voidaan hoitaa helpommin ja nopeammin, kun ei tarvitse lähettää lausuntoja toisilleen, vaan tehdään työtä yhdessä. Helsinkiläisten kannalta arki helpottuu, kun palvelut saadaan yhdestä luukusta. Tähän asti ei ole ollut helppo kaikille hahmottaa mikä on meidän eri teknisten virastojen työnjako.

Vi ser ett stort mervärde i att hela den tekniska sektorn samlas under ett tak vilket gör att processerna blir tydligare och enklare och kommunikationen mellan de olika enheterna underlättas. Från att skicka utlåtanden till varandra kan saker bättre och enklare lösas inom samma väggar och överlappande arbete kan undvikas. Ur helsingforsarens perspektiv underlättas vardagen betydligt då man inte längre skickas från lucka till lucka.

Uusi kasvatus ja opetussektori, tuo mukanaan positiivisia muutoksia, kun varhaiskasvatus siirtyy opetuksen puolelle niin kuin se on valtakunnassakin ollut joitakin vuosia. Samalla suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus on saman sektorin alla, mikä myös on positiivista. Tämä on looginen kehitys ja edesauttaa saumatonta opetuspolkua lapsille. Meidän työväenopistot siirtyvät myös uuteen kasvatusorganisaatioon, tämä vahvistaa osaltaan elinikäistä oppimista ja luo uusia mahdollisuuksia mm. joustavalle ja toimivalle kotouttamiselle. RKP on tyytyväinen, että kaupunginhallitus ehdottaa, että ruotsinkielistä opetusta ja kasvatusta keskitetään yhteen palvelukokonaisuuteen. Tämä vahvistaa Helsinkiä elävänä ja toimivana kaksikielisenä kaupunkina. Virkamiesten alkuperäinen esitys olisi ollut tuhoisa kaupungin kaksikielisyyden osalta ja olisi asettanut ruotsinkielisen koulutuksen alempaan ja ei tasa-arvoiseen asemaan organisaatiossa. Kaupungin kaksikielisyystoimikunnan puheenjohtajana haluankin kiittää muita puolueita, että tämä asia pystyttiin ratkaisemaan hyvällä ja kestävällä tavalla poliittisissa neuvotteluissa.

Den nya utbildningssektorn för också med sig förbättringar då den finska och svenska dagvården nu sorterar under samma förvaltning och den finska dagvården, äntligen, flyttas över till utbildningssektorn där den nationellt och i andra kommuner redan finns. Det förbättrar det helhetstänkande som är så viktigt när det gäller barnens smidiga och sammanhängande utbildningsväg. Att våra arbetarinstitut i framtiden finns under bildningssektorn stärker det livslånga lärandet och öppnar nya möjligheter när det exempelvis gäller integration av invandrare. SFP är speciellt nöjd med att stadsstyrelsen föreslår att en svensk servicehelhet för den svenska utbildningen bildas. Det förstärker det tvåspråkiga Helsingfors att alla funktioner nu samlas till en helhet. Tjänstemännens ursprungliga förslag skulle ha inneburit en ordentlig nedgradering av den svenska utbildningen och därför vill jag som ordförande för stadens tvåspråkighetskommittee tacka alla partier för den stora förståelse som visades i denna fråga. Kultursektorns indelning i tre rätt logiska servicehelheter med egna sektioner är bra. Detta garanterar att kultursektorns brokiga innehåll bättre kommer till sin rätt. Samtidigt öppnar den nya kultursektorn till många nya, kreativa och spännande samarbetsmönster. Vi välkomnar en utredning om Högholmen men påminner att Högholmen inte bara är en turistattraktion – den har en stor bildande och fostrande funktion när det gäller djurlivet och behovet av ett hållbart och ekologiskt samhälle.

Social- och hälsovårdssektorn genomgår de minsta förändringarna – just nu. Samtidigt vet vi inte med säkerhet hur den nationella reformen kommer att påverka vår egen organisation. Oberoende av den framtida modellen så måste Helsingfors vara en föregångare och också kunna garantera att det förebyggandet arbetet syns i stadens hela tänkesätt från tekniska sektorn till kulturområdet. SFP är oroad över den språkliga jämlikheten i och med att den svenska sektionen upphör när utkomststödet överflyttas till FPA. Vi förutsätter att verket redan nu gör konkreta planer så att samma servicenivå kan bibehållas också i den nya organisationen.

On hyvä, että uusilla lautakunnilla on 13-jäsentä ja riittävä määrä jaostoja perustetaan. Seuraavassa vaiheessa on varmistettava, että jaostoilla on oikeasti päätösvaltaa niin että heidän työnsä on mielekästä. On myös huolellisesti tarkasteltava, minkälaisia asioita ollaan siirtämässä luottamushenkilöiden päätösvallasta viranhaltijoille ja onko siirrot järkeviä ja perusteltavissa. RKP:n mielestä on mm. tärkeätä, että Helsingissä on tulevaisuudessakin johtokuntia kouluissa, joita opetuslautakunnat jaostot nimeävät.

Det är bra att de ny sektornämnderna har 13 medlemmar och att det finns ett tillräckligt antal sektioner under dem. I den fortsatta beredningen är det viktigt att noga titta på arbetsfördelningen så att sektionerna också har ett verkligt inflytande. Det är också viktigt att se över vilka uppgifter som flyttas från de olika förtroendemannaorganen till tjänsteinnehavare. Vi ser det bl.a. viktigt att Helsingfors fortsättningsvis har aktiva skoldirektioner som utbildningssektionerna utser.

Pormestarimalli tuo mukanaan parempaa läpinäkyvyyttä ja selkeyttää poliittisen päätöksenteon ja virkavalmistelun rajat. Mallissa on kuitenkin riskinsä, että pormestarit ”elävät omaa elämänsä” ja politiikan tekeminen ammattilaistuu kokonaan. Siksi Helsingin on jatkettava nykyisellä tiellä missä neuvotellaan ja haetaan laajoja poliittisia kompromisseja. Valtuustostrategia on tärkeä työkalu tässä työssä, niin ikään kaikkien kaupunginhallitusryhmien mahdollisuus osallistua hallituksen jaostoiden työskentelyyn sekä nykyisen toimivan neuvottelukulttuurin ylläpitäminen.

Att staden nu går inför en borgmästarmodell gör att vårt system blir mera genomskinligt för medborgarna. Det finns emellertid en risk att borgmästarskrået blir en skild enhet som lever sitt eget liv och professionaliseras helt. Därför är det viktigt att Helsingfors håller sig till den inslagna vägen och förhandlar och söker breda politiska kompromisser. Vi ser fullmäktigestrategin som ett viktigt verktyg, liksom alla stadsstyrelsegruppers möjlighet att delta i beslutsfattandet i stadsstyrelsens sektioner, och också den förhandlingskultur som under de senaste åren framgångsrikt använts. Helsingforsandan får förhoppningsvis en fortsättning även i den nya modellen.

Trots att många viktiga beslut fattas här ikväll återstår många öppna viktiga frågor som fullmäktige ska återkomma till under hösten. Det gäller att utöka delaktigheten, de nya möjligheterna att delta och påverka beslutsfattandet, nya former av demokrati med andra ord, arbetsfördelningen mellan de olika organen och mellan organen och tjänsteinnehavarna.Därtill måste vi givetvis vara beredda på att modellen säkert måste finjusteras efter en tid och vi ser saker som kunde fungera bättre på ett annat sätt. Det som nu främst behövs är ett involverande och aktivt förändringsledarskap som tar i hänsyn helheten men också detaljerna och människorna, personalen, som ska sköta sitt jobb samtidigt som organisationen förändras. Vi ska alltid komma ihåg att i fokus måste vara människan, helsingforsaren, som har rätt att ställa krav på sin stad och dess förvaltning och på en högklassig service.

SFP anser att stadsstyrelsens förslag kan omfattas och tackar alla partier för ett konstruktivt samarbete.

Wallin: Bra med större tydlighet

Statsrådet använder ett tydligare språk än förr i den säkerhetspolitiska debatten. Det är bra, säger gruppordförande Stefan Wallin i debatten om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi kansanedustajaksi

Kaunaisista kotoisin olevasta Veronica Rehn-Kivestä tulee Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja 1 . elokuuta alkaen. Rehn-Kivi seuraa tehtävässä eduskunnasta eroa pyytänyttä Carl Haglundia.

Lue seuraava artikkeli