Aloite 22 – Ydinvoimalainsäädäntöä on päivitettävä!

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että valmistellaan energiapoliittinen ohjelma ennen eduskuntavaaleja 2023

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Aloitteentekijät ovat oikeassa toteamuksessaan, että tarvitsemme monipuolista energia-alaa, jolla on korkea omavaraisuusaste. Suomen tuottamasta sähköstä suuri osa on ydinvoimaa. Aloitteentekijät kiinnittävät huomiota siihen, että ydinvoiman osuus sähköstä oli noin 35% vuonna 2020. Ydinvoiman kapasiteetti tulee kuitenkin nousemaan lähiaikoina Olkiluoto 3:n vihdoin saatua luvat aloittaa tuotantonsa. Olkiluoto 3 tuotti 1600 MW testivaiheessa, mikä lisäisi ydinvoiman tuotantoa Suomessa 50 %:lla.

Faktaperusteisten päätösten tekeminen asiassa edellyttää lähes ydinfysiikan koulutusta ja alan kokemusta. Ruotsalainen kansanpuolue arvostaa maailmalla ja Suomessa tehtävää ydinvoima-alan tutkimustyötä sekä asiantuntijoittemme mielipiteitä. Meillä ei ole pätevyyttä tehdä tiettyä energiamuotoa koskevia päätöksiä etenkään, kun on kyse ydinfysiikasta. Luovutamme siksi mielellään ydinfysiikan asiantuntijoille mahdollisuuden jatkaa alan kehitystyötä.

Aloitteentekijät kokevat tärkeäksi nopeiden ratkaisujen löytämisen ilmastokriisiin, mutta SMR-rakentamisen aikataulu on 10 vuotta jopa optimistisimpien laskelmien mukaan. Teknologian tutkimuskeskuksen eli VTT:n ja Lappeenrannan-Lahden teknisen yliopiston eli LUT:in sekä joidenkin alan yritysten yhteishanke on yksi suurista pienten modulaaristen ydinvoimaloiden (SMR) ekojärjestelmien kehittämishankkeista. Hankkeessa on päästy eteenpäin, mutta infrastruktuurin rakentaminen on haasteellista.

Säteilyturvakeskus (STUK) on Suomessa säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaava viranomainen ja yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. STUK tekee paljon yhteistyötä myös alan tutkijoiden kanssa varmistaakseen myös siten huippuosaamisensa. STUK on ilmoittanut vuonna 2020, että keskus käynnistää ydinvoimalainsäädännön uudistustyön.

Aloitteentekijät ovat siis liikkeellä asiassa, jota ollaan jo edistämässä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoitti, että ydinvoimaa koskeva lainsäädäntö tullaan uudistamaan aloitteentekijöiden esiin nostamien näkökulmien huomioimiseksi laissa. Lakiesitys lähetetään lausunnolle vuoden 2024 aikana ja annetaan eduskunnalle seuraavalla eduskuntakaudella. On tärkeää, että ydinvoimaloiden rakentaminen tehdään turvallisesti ja että STUKilla on myös jatkossa vahva valvontavastuu.

Puolueen linja on jo pitkään ollut, ettemme halua aktiivisesti ajaa ydinvoiman rakentamista etenkään muualla kuin paikkakunnilla, joilla jo on ydinvoimalaitoksia. Lisäksi puolueohjelmassa lukee, että RKP haluaa vuonna 2025, ettei Suomeen suunnitella ydinvoiman lisärakentamista muualle kuin paikkakunnille, joilla jo on ydinvoimalaitoksia. Ydinvoima on ollut eduskunnassa niin sanottu omantunnon kysymys, jossa kullakin kansanedustajalla on ollut vapaat kädet hallituksen esityksestä riippumatta. Meillä ei ole mitään syytä muuttaa tätäkään linjausta.

Venäjän sota Ukrainan kanssa on kuitenkin osoittanut myös ydinvoimasta aiheutuvat haasteet, koska se käytännössä lisää riippuvaisuuttamme Venäjästä. Suuri osa Suomen ydinvoimaloissa käytettävästä uraanista tulee Venäjältä. Osa uraanista tuodaan myös Kanadasta ja Australiasta.

Puolue on aiemminkin asennoitunut myönteisesti fuusiovoiman käyttöön fissiovoiman sijasta ydinvoimaa tuotettaessa, mutta koska tekniikka edelleen edellyttää vuosikymmenten kehitystyötä, se ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. RKP tukee tutkimusta ja innovaatioita ja kokee siksi, että fuusiovoimaa koskevaa tutkimustyötä on tuettava myös jatkossa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että tuodaan esiin energiapoliittinen ohjelma ennen eduskuntavaaleja 2023

Aloite

Vallitsevan ilmastokriisin aikana on tärkeää varmistaa vihreä ja kotimainen energiantuotanto, ja erityisesti vihreä sähköntuotanto. Ydinvoiman osuus oli noin 35% vuonna 2020 Suomen sähköstä ja uusiutumattoman energian osuus sähköntuotannossa oli noin 10%. Hiilen ja fossiilisten polttoaineiden osuus koko energiantuotannosta oli sitäkin korkeampi, ja etenkin lämmöntuotannossa käytetään vielä ympäristöhaitallisempia energiamuotoja.

Suomi myös tuo paljon sähköä. Suomi tarvitsee poikkeuksellisen paljon tuontienergiaa ja sähköä etenkin sähkönkulutuksen huippukausina ja uusiutuvien energialähteiden tuotantomahdollisuuksien ollessa vähäisempiä, kuten talvella, jolloin tuulen nopeus on alhainen. Energiaa tuodaan tällä hetkellä ensisijaisesti Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Varmistamalla kotimaisen tuotantomme säästä riippumattomalla tuotantoteknologialla, huolehdimme siitä, että riippuvaisuutemme naapurimaiden sähköstä vähenee.

Löytääksemme nopeita ratkaisuja ilmastokriisiin ja energiapulaan, tarvitsemme luotettavia sähkö- ja energiaratkaisuja etenkin kaupunkien läheisyydessä. Kaukolämmön tuottaminen nykyisissä ydinvoimaloissamme on mahdollista, mutta etäisyydet ovat pitkiä ja kannattavuustaso alhainen. Lisäksi kysymys Loviisan ydinvoimalan tulevaisuudesta on vielä avoin, eikä näytä houkuttelevalta lisäinvestointikohteelta. Ydinenergian tuottaminen kaupunkien läheisyydessä edellyttää kattavia lainsäädännöllisiä muutoksia.

Pienten modulaaristen ydinreaktoreiden rakentamisen mahdollistaminen kaupunkien läheisyyteen edellyttää ennen muuta nykyisten suojavyöhykekriteerien uusimista. Nykylainsäädännön mukaan esimerkiksi sairaaloja, kouluja tai suuria teollisuuslaitoksia ei saa sijaita alle viiden kilometrin etäisyydellä ydinreaktorista. Tämä estää käytännössä mahdollisuudet käyttää pieniä ydinreaktoreita kaukolämmön tuottamiseen. Kaikki kaupunkien hiilivoimalat on pian suljettu ja me tarvitsemme nopeasti uusia energialähteitä kaupunkeihin.

Ydinvoima on kehittynyt paljon viime vuosina, ja meidän on päästävä perusteettomista tiedon sijaan tunnepohjaisista kriittisistä perusteluista. Ydinvoimaloiden rakentaminen kaupunkien läheisyyteen voidaan tehdä turvallisesti ja esimerkiksi Otaniemen (Espoo) entinen ydinreaktori toimi moitteettomasti. Ruotsalaisen kansanpuolueen tulee olla puolue, jonka politiikka perustuu ajankohtaiselle faktatiedolle ja tutkimukselle. Siksi meidän on päästävä ydinvoimaan kohdistuvasta skeptisyydestä. Ydinvoimaa tarvitaan vihreän ja kotimaisen energiatuotannon turvaamiseksi.

Nuorisojärjestö Svensk Ungdom haluaa siksi, että Ruotsalainen kansanpuolue tekee työtä sen eteen,


Aloitteentekijöiden päätösehdotus

  • että ydinvoimalainsäädäntö päivitetään teknologian nopeaa kehitystä vastaavaksi
  • että Suomi sallii pienten modulaaristen ydinvoimaloiden (SMR) rakentamisen myös taajama-alueille
  • että Ruotsalainen kansanpuolue puolueohjelmassaan tukee ydinvoiman lisärakentamista Suomeen
  • että ydinvoimaa laajennetaan uudemman sukupolven reaktoreilla ja että fuusiovoimaa kehitetään.

Aloitteen tekijä/tekijät

RKP-nuoret

Frida Sigfrids
Liiton puheenjohtaja

Malin Lindholm
Liiton sihteeri