Motion 22 – Uppdatera kärnenergilagstiftningen!

Beslut

SFP arbetar för

  • att det tas fram ett energipolitiskt program inför riksdagsvalet 2023

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären har rätt i att vi behöver en mångsidig energisektor med en hög självförsörjningsgrad. Finland producerar en stor del av landets el genom kärnkraft. Motionären lyfter upp att ca 35 % av elen producerades med kärnkraft år 2020 medan den kapaciteten kommer stiga under den närmaste tiden då Olkiluoto 3 äntligen fått lov att läggas i produktion. Olkiluoto 3 producerade 1600 MW under testskedet vilket skulle öka kärnkraftens produktion i Finland med 50 %.

För att kunna fatta beslut baserade på fakta gällande frågan så behövs nästan en utbildning inom kärnfysik och en erfarenhet inom området. Svenska folkpartiet värdesätter den forskning som görs i världen och i Finland gällande kärnkraft och värdesätter också våra experters åsikt. Vi har inte den kompetensen för att fatta beslut för en viss enskild energiform, speciellt inte gällande kärnfysik. Därmed ger vi gärna över möjligheten till den fortsatta utvecklingen till de som har kompetensen inom kärnfysik.

Motionärerna är ute efter att snabbt tackla klimatkrisen medan de mest optimistiska tidtabeller för SMR har en byggnadstid på 10 år. EcoSMR-forsknings- och utvecklingsprojektet med Teknologiska forskningscentralen – VTT och Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT samt en del bolag från branschen är ett av de stora projekten för att utveckla ekosystem för små modulära kärnkraftverk (SMR). De har kommit en bit på vägen men utbyggnaden av infrastrukturen är utmanande.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är myndigheten i Finland som övervakar strål- och kärnsäkerheten och är en av de främsta experterna på det i världen. De samarbetar också mycket med forskarna i området för att därmed också själva besitta den främsta kunskapen. STUK har meddelat år 2020 att de inleder en förnyelse av kärnenergilagstiftningen.

Motionärerna är alltså ute i ett ärende som håller på att åtgärdas. Arbets- och näringsministeriet (TEM) meddelade att man kommer förnya lagstiftningen gällande kärnkraft för att ta med de aspekter som motionärerna också lyfter upp. Lagförslaget ska skickas på utlåtande under år 2024 och ges till riksdagen under nästa mandatperiod. Det är viktigt att byggande av kärnkraftverk sker säkert och att STUK också i fortsättningen har en stark övervakande roll.

Partiets linje har länge varit att vi inte är en aktiv pådrivare av kärnkraft, speciellt inte vid andra enheter än på orter där det redan existerar kärnkraftsanläggningar. Därutöver så står det i partiprogrammet att SFP år 2025 ser ett Finland där det inte planeras ny utbyggnad av kärnkraft vid andra enheter än på orter där det redan existerar kärnkraftsanläggningar. Kärnkraftsfrågan har i riksdagen varit en s.k. samvetsfråga, där var och en ledamot har haft fria händer oberoende av regeringens förslag. Den linjen har vi inte orsak att heller ändra.

Rysslands krig med Ukraina har också påvisat utmaningarna med kärnkraft då det i praktiken gör oss mer beroende av Ryssland. En stor andel av den uran som används i finländska kärnkraften kommer från Ryssland. En del av uranen hämtas också från Kanada och Australien.

Gällande fusionskraft, gentemot fissionskraft, inom kärnkraften så har partiet tidigare också ställt sig positiv till det men i och med att tekniken ännu behöver årtionden av utveckling så är det för tillfället inte aktuellt. SFP stöder forskning och innovationer och därmed bör forskningen inom fusionskraften även i fortsättningen stödjas.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att det tas fram ett energipolitiskt program inför riksdagsvalet 2023

Motion

Under den rådande klimatkrisen är det viktigt att säkerställa en grön och inhemsk energiproduktion, och speciellt en grön elproduktion. År 2020 producerades ungefär 35% av Finlands el med kärnkraft, medan ungefär 10% producerades med icke-förnybara källor. Inom hela energiproduktionen är mängden kol och fossila bränslen som används ännu högre än så, och särskilt värmeproduktionen använder ännu mer miljöskadliga energiformer.

Finland importerar också mycket el. Särskilt under perioder då elkonsumtionen är hög och förnybara källors produktionsmöjligheter är lägre (såsom på vintern med låga vindhastigheter), behöver Finland exceptionellt mycket importerad energi och el. Importen av energi sker för tillfället främst från Sverige, Norge och Ryssland. Genom att säkerställa vår inhemska produktion med icke-väderrelaterad produktionsteknologi, ser vi till att beroendet av grannarnas el minskar.

För att snabbt tackla klimatkrisen och energibristen behöver vi tillförlitlig el och energi, särskilt nära städerna. Det är möjligt att producera fjärrvärme från våra nuvarande kärnkraftverk, men avstånden är långa och lönsamheten är låg. Dessutom är frågan om Lovisa kärnkraftverks framtid ännu öppen, och ser inte ut som ett lockande ändamål för ökade investeringar. För att producera kärnenergi nära städerna behövs omfattande lagändringar.

För att möjliggöra små modulära kärnreaktorer nära städerna behöver vi framför allt reformera de nuvarande kriterierna på skyddszoner. I dagens läge får det inte finnas till exempel sjukhus, skolor eller stora industrianläggningar inom fem kilometers avstånd från en kärnreaktor. Detta bortsluter i praktiken möjligheten att använda små kärnreaktorer för fjärrvärmeproduktion. Kolkraftverken i städerna är strax alla stängda, och vi behöver snabbt nya energikällor i städerna.

Kärnkraften har utvecklats mycket under de senaste åren, och vi behöver komma ifrån de ogrundade kritiska argument som baserar sig på känslor framom fakta. Att bygga kärnkraftverk nära städer kan göras säkert, och till exempel den tidigare kärnreaktorn i Otnäs (Esbo) fungerade utan problem. Svenska folkpartiet ska vara ett parti som grundar sin politik på tidsenlig fakta och forskning och därför måste vi komma ifrån skepticismen mot kärnkraft. Kärnkraften behövs för att kunna säkerställa en grön och inhemsk energiproduktion.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

Motionärens beslutsförslag

  • Att kärnenergilagen uppdateras för att motsvara den snabbt utvecklande teknologin.
  • Att Finland tillåter bygget av små modulära kärnkraftverk (SMR) också i tätorter.
  • Att Svenska folkpartiets i sitt partiprogram stöder utbyggnaden av kärnkraft i Finland.
  • Att kärnkraften expanderas med nyare generationens reaktorer samt att fusion utvecklas.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare