Aloite 26 – Enemmän bioetanolia autoihimme

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että henkilöautojen ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähäpäästöisten polttoaineiden kehitystä, valmistusta ja käyttöönottoa edistetään.
  • että etenkin raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen biopolttoaineen valmistusta ja jakelua edistetään lainsäädännöllä.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Noin viidennes Suomen hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä. Tämä tarkoittaa, että liikennealan päästöjä vähentävillä toimenpiteillä on merkittävä rooli Suomen tavoitteissa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035.

Hallitus on tavoitteen saavuttamiseksi sopinut fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Sen mukaan puolitamme kotimaan kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Tiekartassa on monia tavoitteita liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi ja monissa tavoitteissa on kyse myös bioetanolista ja biopolttoaineista yleensä. Hallitus on muun muassa päättänyt vuonna 2018 käyttöön otetun muuntotuen jatkamisesta vuosina 2022–2030. Muuntotuen ansiosta voi saata tukea bensiinikäyttöisen auton muuttamiseen etanoli- tai kaasukäyttöiseksi. Muuntotuki on 1 000 euroa kaasukäyttöiseksi muutettaessa ja 200 euroa etanoliautoilla. Hallitus selvittää lisäksi, ja ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään entisestään muuntotoimenpiteisiin kannustavia toimenpiteitä. Tällaisilla toimenpiteillä tähdätään siihen, että mahdollisuudet muuntaa myös muita kuin henkilöautoja kasvavat ja että tuen myöntämien myös yritysten omistuksessa olevien autojen muuntamiseen mahdollistuu. Valtio tukee biopolttoaineen tuotantoa muun muassa biopolttoainetta valmistaville tuotantolaitoksille myönnettävien investointitukien muodossa.

Kuten aloitteentekijät toteavat, bioetanoli on ympäristöystävällinen polttoainevaihtoehto fossiiliselle bensiinille ja dieselille. Bioetanolia voidaan valmistaa kaikista kasvipohjaisista tuotteista, biojätteestä ja hävikkiruoasta. Bioetanoli vähentää laskelmien mukaan päästöjä jopa lähes 80 prosentilla bensiinikäyttöiseen autoon verrattuna. Tavoite on nyt, että voisimme kasvattaa nestemäisten biopolttoaineiden osuutta liikenteessä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa hallituksen lailla, että Suomi on hiilineutraali maa vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että myös liikennepäästöjen on vähennyttävä merkittävästi nykyisestä tasosta. Toteamme ilmastopoliittisessa ohjelmassamme, että meidän on liikenteen päästöjen vähentämiseksi panostettava toimivaan joukkoliikenteeseen, etenkin raideliikenteeseen ja samanaikaisesti uusittava autokantaamme sekä lisättävä sähköautojen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen määrää.

Koska raskaan liikenteen ajoneuvojen sähköistäminen on haasteellisempaa, katsomme että raskaassa liikenteessä tulisi ensisijaisesti käyttää biopolttoaineita. Haluamme nopeuttaa etenkin kuljetusalan siirtymistä biopolttoaineisiin. Samalla kiinnitämme huomiota tuotannon kestävyyteen ja metsäteollisuuden sivuvirtojen sekä muiden jätteiden käytön tärkeyteen bioetanolin tuotannossa.

Pääseminen tavoitteeseen fossiilittomista kuljetuksista vuoteen 2045 mennessä edellyttää meiltä monia erilaisia uusiutuvia polttoaineita. Myös bioetanoli kuuluu niihin. Meidän on myös pyrittävä entistä suuremmassa määrin lisäämään kotimaista polttoainevalmistusta voidaksemme vähentää riippuvuuttamme esimerkiksi Venäjältä tuotavasta energiasta.

RKP on monissa aiemmissa puoluekokouksissaan ottanut kantaa myös biokaasuun. Puoluekokouksessa on päätetty muun muassa, että RKP tekee työtä sen eteen, että EU:n tilapäisen elvytysvälineen varoja suunnataan kansallisen biokaasuohjelman toteuttamistoimenpiteisiin ja biokaasumarkkinoiden kehityksen nopeuttamiseen (PD 2021), että biokaasu- ja biokaasuhybridiautojen verotusta muutetaan siten, että se vastaa sähköhybridiautojen verotusta (PD 2020) ja että kuntia kannustetaan hankkimaan kaasuautoja tai muita vähäpäästöisiä autoja kaasun kysynnän turvaamiseksi (PD 2019). RKP jatkaa työtään autoliikenteen vähäpäästöisten vaihtoehtojen edistämiseksi (PD 2020).

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että henkilöautojen ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähäpäästöisten polttoaineiden kehitystä, valmistusta ja käyttöönottoa edistetään.
  • että lainsäädäntöä uudistetaan siten, että se edistää etenkin raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen bioetanolin valmistusta ja jakelua.

Aloite

Koska sekä kansallisen tason että monien kaupunkien ympäristötavoitteet ovat Suomessa melko kunnianhimoisia, olisi järkevää panostaa liikennepolttoaineena käytettävän bioetanolin tuotannon ja jakelun tehostamiseen. Bioetanolin hiilijalanjälki on siihen lisätyn bensiinin määrästä riippuen jopa 80% pienempi kuin puhtaan bensiinin. Tähän ympäristötavoitteeseen pääseminen edellyttää poliittista tahtoa ja sopivia kannusteita.


Aloitteentekijöiden päätösehdotus

RKP:n Paraisten paikallisyhdistys ehdottaa

  • että Suomen ruotsalainen kansanpuolue tekee työtä jätteistä valmistettavan kotimaisen bioetanolin tuotantoa ja sen joustavaa jakelua edistävän lainsäädännön edistämiseksi.

Aloitteen tekijä/tekijät

Conny Granqvist | Rolf Möller

(puheenjohtaja, SFP i Pargas) (sihteeri, SFP i Pargas)