Motion 26 – Mer bioetanol i våra bilar

Beslut

SFP arbetar för:

  • att främja utveckling, produktion och ibruktagande av utsläppssnåla drivmedel inom personbils- och den tunga trafiken
  • lagstiftning som gynnar framställning och distribution av inhemska biobränslen speciellt för den tunga trafiken

Behandling

Partifullmäktiges svar

Trafiken står för ca en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Det betyder att åtgärder som minskar på utsläpp inom trafiksektorn har en betydande roll i att nå Finlands målsättning om koldioxidneutralitet år 2035.

För att uppnå målsättningen inom trafiksektorn har regeringen kommit överens om en Färdplan för fossilfria transporter. Enligt den ska vi halvera de inhemska trafikutsläppen fram till 2030. Före år 2045 ska vi ha helt fossilfria transporter.

Färdplanen innehåller flera målsättningar vars syfte är att göra trafiken mer hållbar och många av dem berör också bioetanol och biobränslen överlag. Regeringen har bland annat fattat beslut om att fortsätta med konverteringsstödet som infördes år 2018 också åren 2022–2030. Med hjälp av konverteringsstödet kan man ansöka om stöd för att konvertera sin bensindrivna personbil till etanol- eller gasdrift. Konverteringsstödet är 1 000 euro för gasbilar och 200 euro för etanolbilar. Dessutom ska regeringen utreda och införa åtgärder som ytterligare bidrar till att uppmuntra till konverteringar. Dessa åtgärder omfattar bland annat att utvidga möjligheterna till att konvertera även andra fordon än personbilar samt att möjliggöra stöd för konvertering av bilar som innehas av företag. Produktion av biobränslen stöds från statlig håll till exempel med hjälp av investeringsstöd för produktionsanläggningar för biobränsle.

Så som motionärerna framhåller är bioetanol ett miljövänligt bränslealternativ till fossil bensin och diesel. Bioetanol kan framställas av restprodukter, bioavfall och matsvinn och minskar enligt uträkningarna utsläppen upp till ca 80 procent jämfört med en bensindriven bil. Nu är målsättningen att vi före år 2030 ska höja andelen flytande biobränslen inom trafiken till 30 procent.

Svenska folkpartiet vill, precis som regeringen, att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Det betyder att också trafikutsläppen behöver minska avsevärt från nuvarande nivå. I vårt klimatprogram anser vi att det behövs satsningar på en fungerande kollektivtrafik med betoning på spårtrafiken, samtidigt som vi behöver förnya bilparken och öka antalet elbilar och utsläppssnåla fordon. I och med den tunga trafiken är svårare att elektrifiera anser vi att biobränslen primärt borde användas för den tunga trafiken. Vi vill speciellt påskynda övergången till biobränslen inom denna sektor. Samtidigt fäster vi uppmärksamhet vid att produktionen ska vara hållbar och att det är viktigt att det är sidoströmmarna från skogsindustrin som används i bioetanolproduktionen, samt avfall och rester.

För att uppnå målsättningen om fossilfria transporter år 2045 behöver vi flera olika förnybara bränslen och drivkrafter. Till dem hör också bioetanol. Inhemsk bränsleproduktion är även något som vi i högre grad behöver eftersträva för att minska beroendet av energi från till exempel Ryssland.

SFP har på flera tidigare partidagar även behandlat biogas. Partidagen har fattat beslut om bland annat att SFP ska arbeta för att medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument används för att förverkliga åtgärder i det nationella biogasprogrammet och för att försnabba utvecklingen av biogasmarknaden (PD 2021), att beskattningen av biogas- och biogashybridbilar ändras till att motsvara elhybridbilar (PD 2020) och att uppmuntra kommuner att skaffa gasbilar eller andra utsläppssnåla bilar för att säkra efterfrågan på gas (PD 2019). SFP fortsätter arbeta för att främja utsläppssnåla alternativ inom biltrafiken (PD 2020).

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att främja utveckling, produktion och ibruktagande av utsläppssnåla drivmedel inom personbils- och den tunga trafiken
  • lagstiftning som gynnar framställning och distribution av inhemsk bioetanol speciellt för den tunga trafiken

Motion

I och med att Finland både nationellt och även för många städers del, har rätt så ambitiösa miljömål, vore det vettigt att satsa på effektiverad produktion och distribution av bioetanol som trafikbränsle. Bioetanol har, litet beroende på mängden tillsatt bensin, upp till 80% lägre kolavtryck jämfört med ren bensin. För att klara detta miljömål behövs politisk vilja och lämpliga incitament.

Motionärens beslutsförslag

SFP i Pargas föreslår

  • att Svenska Folkpartiet jobbar för en lagstiftning som gynnar framställning av inhemsk bioetanol av restprodukter och en smidig distribution av detta bränsle.

Motionär

Conny Granqvist | Rolf Möller

(ordförande för SFP i Pargas) | (sekreterare för SFP i Pargas)