Motion 43 – THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen anses vara besvarad med denna utredning.

Behandling

THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Enligt nyhetsrubriceringen vecka 4, 2014 i Finland har Institutet för Hälsa och välfärd  (THL) gett ut sin näringsrekommendation för oss finländare.

Rekommendationen är i stort sett identisk med den tidigare, med tallriksmodellen och frukt och fullkornsbröd. Det ingår också rotfrukter, men de flesta hoppar över den biten i sin rapportering.

Därtill är det som nu har blivit så populärt bland befolkningen med ordentligt smör och röd mjölk, inte bra enligt rekommendationen.

Vi har nyligen fått ta del av information om att även Institutet för Hälsa och välfärd kommer att beröras av nedskärningar i personalstyrkan.

Kan man med facit i handen och råg i ryggen (som vi igen lär äta för litet av) verkligen minska på personalen i den institution som i alla avseenden borde vara den övergripande och trygga aktören för allas vår personliga hälsa?

Vi torde ha i färskt minne den oönskade effekt som nedläggningen av vårt eget laboratorium i Finland för framtagning och test av vacciner förorsakade bara för en tid sedan, då man plötsligt blev tvungen att köpa en stor mängd vaccin från världen.

Vi har satt en stolthet och en ära i att ha en hälsovård i Finland med tillhörande forskning och utveckling samt sjukvård på många plan som är av världsklass. Skall vi nu rasera detta både med nedskärningar av THL och övriga samhälleliga inbesparingar?

Med oro har vi tagit del av näringsrekommendationen. Varför lanserar man nu samma gamla modell? Är det pga tidsbrist? Är det pga minskade forskningsanslag?

Skall vi verkligen kunna fortsätta att tro på denna högborg av Hälsa och välfärd borde vi väl kunna åtminstone vänta oss en satsning från regeringens håll med tilläggsanslag för att kunna hålla kompetensen kvar i landet och kunna kräva tid för diskussioner i TV och press om lanseringen av samma modell i en situation då många föräldrar väljer självmant att fatta andra val som inkluderar smör, röd mjölk, hembakat bröd, inhemska rotfrukter i olika soppor och undvikande av utländska grönsaker och frukter under vinterhalvåret. Man talar om produkternas långa negativa fotspår, (klimatpåverkan) man talar om den dekokt av olika bekämpningsmedel barnen blir utsatta för vid dessa mixar av frukt och grönsaker från världens olika hörn, man talar om kemikalierester och fria radikaler, osv.

Eftersom den globala marknaden styrs av marknadskrafterna och inte av hälsovården ser vi det som ytterst viktigt att man borde kunna erbjuda finländare en på många olika sätt tryggare vardag, speciellt i de mat-hälsorelaterade frågorna och THL’s näringsrekommendation.

Därför yrkar vi på:

att SFP och våra representanter i riksdag och regering verkar för

att den fria forskningen inom ramarna för THL (Institutet för Hälsa och välfärd) tryggas på ett adekvat sätt

Heidi Catherine Sid, SFP, Åbo och Monica Hedström-Järvinen, SFP, Pargas, John-Eric Sid


Partifullmäktiges svar

Motionen tar upp ett viktigt och aktuellt ämne. God kost främjar kommuninvånarnas välfärd. Regeringsprogrammet (2011–2015) understryker att främjandet av välfärd och hälsa ska beaktas i allt samhälleligt beslutsfattande och tas med i verksamheten inom alla förvaltningsområden.

Näringspolitiken är en del av hälsopolitiken. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för planeringen och styrningen av hälsopolitiken. Ministeriet kommer med anvisningar om hur näringsfrågorna ska beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet och i de övriga ministeriernas och förvaltningsområdenas verksamhet. SHM svarar också för det internationella samarbetet i branschen.

Statens näringsdelegation är ett expertorgan underställt jord- och skogsbruksministeriet. Näringsdelegationen följer upp och utvecklar folknäringen genom att utarbeta näringsrekommendationer, komma med åtgärdsförslag och följa upp hur åtgärder vidtas och hur de påverkar folkhälsan.

Grunden för rekommendationerna är fyra års arbete och under denna period har sakkunniggrupper kartlagt internationell forskning med anknytning till olika näringsämnen och utarbetat sammandrag av dessa. I beredningen i Finland har Statens näringsdelegation, Institutet för hälsa och välfärd och samtliga universitet som bedriver näringsforskning deltagit.

Rekommendationerna sätter hela kosten i fokus, och man ser både på de olika livsmedlens kvalitet, mängd och betydelse som näringskälla och deras samband med hälsan. Rekommendationerna är avsedda att användas som grund för arbetet inom hälsovården, matservicen och livsmedelsindustrin och olika myndigheters och folkhälsoorganisationers arbete för en bättre folkhälsa.  Rekommendationerna innehåller också anvisningar för vårt kostval, utarbetade för att passa våra matvanor och vår finländska matkultur. Som stöd för kostvalet har man tagit fram en ny kosttriangel och en tallriksmodell.

Partifullmäktige föreslår för partidagen:

  • att motionen anses vara besvarad med denna utredning.