fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

fredrik.jensen@sfp.fi

040 552 1140

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040 734 3865

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

jenny.sandberg@sfp.fi

040 650 8191

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Cecilia Achrén (cecilia.achren(at)gmail.com / 040 500 5548)

Viceordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Cathina Wretdal-Lindström
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Ville Käldström
Marlena Laurén
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare Jannika Emaus
jannika.emaus(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

19.08.2022

På fredagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland tre kandidater inför riksdagsvalet 2023.

SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

19.08.2022

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas

09.08.2022

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Regina Koskinen: Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

01.07.2022

Nationalspråksnämnden i Egentliga Finlands välfärdsområde har sammanträtt för första gången idag, 30 juni. Nämndens arbete kommer att ha stor betydelse för det svenska språket inom välfärdsområdet, inte minst då det kommer till att trygga tillgången till det svenskspråkiga specialkunnandet inom social- och hälsovården. Till nämndens huvudsakliga uppgifter hör att utreda, bedöma och uttala sig om hur beslut i välfärdsområdesfullmäktige påverkar de språkliga rättigheterna, samt fastställa behovet av tjänster på minoritetsspråket och följa upp tillgången och kvaliteten på dessa. Två av ärendena som behandlades på torsdagens möte var samkommunen Kårkullas framtid i välfärdsområdet samt Egentliga Finlands välfärdsområdets roll som samordnare vid utarbetningen av ett gemensamt samarbetsavtal välfärdsområdena emellan.

Bergqvist vill se fler flygförbindelser till Åbo flygplats

30.06.2022

Coronapandemin har satt sina spår på flygtrafiken i olika delar av Finland. Efterfrågan på flygresor har åter tagit fart samtidigt som utbudet på flygförbindelserna från Åbo flygplats märkbart har försvagats. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.

SFP på Helsingfors Pride!

27.06.2022

SFP, Tankesmedjan Agenda, Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet samt Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar program under prideveckan:

Bergqvist: Satsningar på barn, unga och kunnande behövs för att skapa framtidstro

15.06.2022

Riksdagen förde idag responsdebatt om planen för de offentliga finanserna 2023–2026. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt gruppanförande att exceptionella tider krävt exceptionella åtgärder men att en växande lånebörda inte kan vara en långsiktig lösning.

SFP i Egentliga Finland går till val på egen lista

15.06.2022

SFP i Egentliga Finland beslöt på sitt styrelsemöte den 15 juni att gå till val på egen lista i riksdagsvalet 2023. I valet ställer kretsen upp 17 kandidater. SFP:s åboländska representation i riksdagen är otroligt viktig, inte bara för SFP utan för hela Egentliga Finland.

Bergqvist: Ansökan om NATO-medlemskap är rätt beslut

16.05.2022

Riksdagen förde idag en historisk remissdebatt om ett finskt NATO-medlemskap. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) stöder beslutet att ansöka om ett NATO-medlemskap och lyfte i sitt anförande upp finländarnas förmåga att bemöta kriser.

Svenskspråkiga psykoterapeuter behövs i Finland – och avgiftsfri psykoterapiutbildning börjar utredas

05.05.2022

Efter en paus på ungefär tio år öppnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i Helsingfors sina dörrar igen. Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Finlands Svenska Psykoterapiföreing (FSP). Redan nu kan det konstateras att utbildningen väckt mycket intresse bland sökande, slår FSP:s styrelsemedlem Joachim von Weissenberg fast. Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning är också avslutad: riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete.

Bergqvist: Nytt företagssaneringsförfarande stöder både företagaren och gäldenären

04.05.2022

Riksdagen har idag godkänt flera lagändringar för att underlätta tillgången till skuldsanering och företagssanering. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), som även är vice ordförande i riksdagens lagutskott, är nöjd med att en av åtgärderna av regeringens paket för att bekämpa överskuldsättning nu konkretiseras.

Niklas Guseff välkomnar den nya direktören – men kritiserar fullmäktiges attityd mot svenskan

27.04.2022

I sitt anförande under fullmäktigemötet för Egentliga Finlands välfärdsområde den 27 april, välkomnar SFP:s styrelsemedlem Niklas Guseff direktör Tarmo Martikainen till välfärdsområdet. Samtidigt kritiserar Guseff fullmäktiges attityd mot det svenska språket.

Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

26.04.2022

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande för SFP

22.04.2022

Svenska folkpartiets vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist, ställer upp för omval på partidagen i Åbo i maj.

SFP i Egentliga Finland – “Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”

13.04.2022

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade sin strategi hösten 2020. Och förnyade därefter sitt språkprogram för åren 2021–2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det tidigare programmet är att man nu gjort upp ett konkret handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras och synas inom sjukvårdsdistriktet.

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

12.04.2022

Enligt regeringsprogrammet ska en “fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.” De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

Sandra Bergqvist är mån om att bevara livet i skärgården och på glesbygden – fastighetsskattereformen får inte vara ett hot

06.04.2022

Det förslag till fastighetsskattereform som ligger på bordet just nu kan innebära en kraftig höjning av fastighetsskatten. Reformens ändamål är att man på ett riktigare sätt kunna beakta markområdens och byggnaders verkliga marknadsvärde. Problemet är att reformen kraftigt kan drabba enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kan höjas med upp till över 600 %. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist är mycket kritisk till den reform som nu är på remissrunda. Ett förslag SFP inte godkänt.

Cecilia Achrén ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

02.04.2022

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 2.4.2022 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Cecilia Achrén från Åbo valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Roger Hakalax från Kimitoön och Tomas Björkroth från Pargas.

Bergqvist ställer sig till förfogande för att kandidera i riksdagsvalet 2023

02.04.2022

I samband med SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 2.4 meddelade riksdagsledamot Sandra Bergqvist att hon står till förfogande för att kandidera i riksdagsvalet 2023.

Bergqvist sågar fastighetsskattereformen – föreslås en ökning av beskattningsvärdet med upp till 244 % i skärgården

31.03.2022

I enlighet med regeringsprogrammet ska en fastighetsskattereform genomföras som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ser mycket kritiskt på det förslag till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda som SFP inte godkänt i regeringen.