fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

FO-nummer: 1482886-1

Verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck

Verksamhetsledare, Österbotten

jenni.ahlback@sfp.fi

050 344 2218

T.f. Verksamhetskoordinator

Malin Storhannus

T.f. Verksamhetskoordinator, Österbotten

malin.storhannus@sfp.fi

040 066 5912

Regionkoordinator

Gita Hassel

Regionkoordinator, Österbotten

gita.hassel@sfp.fi

050 467 0035

Koordinator för Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

sandra.hogstrom@sfp.fi

050 563 2361

Verksamhetskoordinator (Föräldraledig)

Antonia Prinsén (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator, Österbotten

antonia.prinsen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575
Vice ordföranden:
Carola Bengs-Lattunen
carolalalafi@hotmail.com
040 052 4382
Mikael Lindvall
mikael.lindvall@agrolink.fi
044 767 9339

Valda 2021-2023

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander
Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman
Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén

 

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Margareta Rodas
Närpes: Roberth Sjöström, ersättare: Gun Granlund
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

SFP i Österbotten nominerade riksdagsvalskandidat

07.02.2023

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade en kandidat till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på tisdag kväll.

Norrback: Jordbrukets lönsamhetskris akut då livsmedelsförsörjningen hotas

06.02.2023

Landsbygden och skärgården har många utmaningar. Trots det sitter också just landsbygden och skärgården på en del av lösningarna till utmaningarna förknippade med klimatet, biodiversiteten samt livsmedel menar riksdagsledamot och riksdagsvalskandidat Anders Norrback.

För en hållbar samhällsutveckling

03.02.2023

Finland är en del av den globala världen och riksdagsvalskandidat Ramieza Mahdi betonar därför att vi parallellt med vårt nationella ansvar också har ett internationellt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Ollikainen: Livskraftiga Österbotten måste beaktas i framtida trafiksatsningar

27.01.2023

En fungerande infrastruktur är otroligt viktigt för Finlands konkurrenskraft men också för vårt välmående. För att hålla hela landet levande krävs satsningar på alla nivåer för att vidareutveckla vårt vägnät men även järnvägar, hamnar, flygplatser och fibernät.

Ollikainen: Svenskspråkiga unga ska ha samma möjlighet till information om brott

27.01.2023

En ny webbplats, Ungdomar och brottslighet, har tagits fram i samarbete med polisen och inrikesministeriet. Syftet med webbplatsen är att främja att brotten mot barn och unga i åldern 12–18 år avslöjas för polisen samt att försöka förbättra deras ställning som brottsoffer och trygga deras rätt till hjälp. Webbplatsen är riktad särskilt till barn och unga och ger svar och rådgivning i frågor som berör brott. Hemsidan finns tillgänglig enbart på finska.

Strand: Viktigare än någonsin att skapa framtidstro

24.01.2023

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande markerade riksdagsledamot och framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (SFP) hur betydande det är att skapa framtidstro, särskilt för de unga. Detta till följd av att vi lever i exceptionella tider med pandemi, krig i Ukraina, energikris och en instabil marknad.

Utveckla den förebyggande vården

20.01.2023

Vården och välfärdsområden har aktivt diskuterats den senaste tiden. SFP lyfter fram vikten av att oberoende boningsort snabbt få träffa läkare då man blir sjuk. Riksdagsvalskandidat Joacim Sandbacka konstaterar att otrygghet skapas efter att det blev klart att drygt 30 miljoner saknas för Österbottens välfärdsområde efter att staten fördelat pengar och budgeten för 2023 godkänts.

Vården nära dig och personligt bemötande

16.01.2023

Det ska vara tryggt att leva i Finland, under livets alla skeden. Enligt SFP är det viktigt att man får den hjälp och vård man behöver när man blir äldre. Hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till rimligt pris. Riksdagsvalskandidat Johanna Holmäng betonar vikten av att äldre också får sin röst hörd.

Mera stöd för barnens välmående

13.01.2023

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. I partiets valprogram lyfts bland annat barnens välbefinnande och rättigheter, samt samarbete mellan myndigheter upp som viktiga teman att fokusera på för att även i fortsättningen kunna trygga barns uppväxt. Riksdagsvalskandidat Marja Lindberg betonar skillnader i barnfamiljers ekonomiska situationer som det största problemet.

Norrback: Klimatförändringen måste hanteras

11.01.2023

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska Riksdagsgruppens replik när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade stadsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030: Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat. Planen innehåller åtgärder för att minska inverkan av klimatförändringen.