fbpx

Beslut och politiska program

Våra program är en djupare inblick i vår ideologi, i vad vi vill uppnå och vad vi anser att driver samhället framåt.

Våra politiska program behandlar en mängd olika ämnen och vi producerar hela tiden fler – men de har alla en röd tråd: ett liberalt samhälle där vi ser till individens bästa samt en politik som står den enskilda invånaren nära.

Nära dig

SFP:s kommunalvalsprogram 2021
Kommunen är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun och stad, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budgetar.

Här finner du Svenska riksdagsgruppens alternativa budgetar från åren 2017-2019.

Energi och miljö

Svenska folkpartiet var det första partiet med ett miljöprogram i Finland och vi har sedan dess fortsatt värna om miljön och klimatet. Vi förvaltar jorden för kommande generationer och det måste vi sköta bra för att värdet ska hållas. Energiproduktionen har en tydlig koppling till miljön och den måste vi vara medveten om.

Läs mera:

Energi och miljö

Företagsamhet och arbetsliv

Arbetslivet kommer att förändras under det närmaste decenniet och för detta krävs förändringsberedskap och vilja av både arbetsgivare och arbetstagare. Svenska Folkpartiet vill jobba för att skapa ett långsiktigt och stabilt förtroende mellan arbetsgivare, arbetstagare och det politiska beslutsfattandet. Vi vill arbeta för att vi i Finland har ett produktivt arbetsliv med tillräckligt långa karriärer som samtidigt kan kombineras med privatliv i alla livets skeden. I takt med att arbetslivet förändras vill SFP se till att arbetslagstiftningen utvecklas i samma takt, för att ge ett tillräckligt skydd åt de nya generationer som träder in i arbetslivet.

Arbetslagstiftningen bör förbättras så att den är tidsenlig och beaktar samhällsförändringar.

Framtidsmanifest

Vi är den samlande politiska folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska. Våra två språk är en nationell framgångsfaktor. Vi arbetar för en stark svenskhet, för en fungerande tvåspråkighet och för en levande nordism. Detta kombineras med respekt för alla modersmål och kulturer i Finland. Vi har ett starkt engagemang för Åland och dess självstyre. Vi är det liberala partiet i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar.

Läs mera:

Framtidsmanifest

Integration

Svenska folkpartiets invandringspolitiska linjedragningar bygger på medmänsklighet och solidaritet. Vi ser invandring som en resurs och en förutsättning för att Finland fortsätter utvecklas.
Alla som lever i Finland ska ha lika möjligheter att lyckas och förverkliga sig själva. Det säkrar vi med en integrationspolitik som ser den enskilda individen. Vår integrationspolitik bygger på fyra pelare;
språk, jobb, utbildning och gemenskap.

Läs mera:

Integration

Kultur

Kultur är en grundläggande mänsklig verksamhet. Kultur berikar människan och bygger upp hennes förmåga att förstå omvärlden och sig själv. Att delta i kulturlivet är, enligt FN,  en mänsklig rättighet.
SFP vill betona kulturens omistliga egenvärde. Den låter individen och kollektivet odla ny kunskap fånga upp nya intryck och göra avtryck. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. SFP vill värna ett fritt, demokratiskt och tillgängligt kulturfält.

Läs mera:

Kultur

Partidagbeslut

Här hittar du SFP:s tidigare partidagsbeslut.

Läs mera:

Partidagsbeslut

Regioner, EU, den globala världen

Svenska folkpartiet arbetar utifrån utgångspunkten att gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar.

Globala utmaningar som inte kan lösas av bara ett land spänner från miljö- och säkerhetsfrågor till behovet av frihandel och demokrati. Det blir allt svårare att se på en enskild fråga isolerat. Därför måste
den nya politiken för global utveckling ha som syfte att alla politikområden deltar i arbetet för att skapa en rättvisare och mer hållbar global utveckling.