Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s verksamhet

Godkänt av partistyrelsen 12.3.2020

Dessa riktlinjer vägleder SFP:s kandidater, förtroendevalda och personal i etik, moral och praktiska avgöranden.

Som kandidat, förtroendevald eller personal representerar du SFP. Dina handlingar, ditt beteende och dina uttalanden kan och kommer att granskas ur den synvinkeln. Att representera SFP innebär därmed ett personligt ansvar för var och en av oss.

Det politiska arbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet är grunden för all vår kommunikation.

Partiets representanter:

 • följer SFP:s stadgar och respekterar de målsättningar som finns i partiprogrammet och sektorprogrammen
 • har ett ansvar att vårda och utveckla SFP:s värden
 • förvaltar väljarnas förtroende och lever upp till de löften partiet ger
 • debatterar med respekt för varandra
 • använder inte påhopp, personangrepp eller förlöjligande kommentarer
 • agerar inte för sin egen vinnings skull
 • respekterar tystnadsplikt i interna ärenden
 • uppger alltid aktuella kontaktuppgifter och uppträder under eget namn, inte anonymt eller under pseudonym
 • ansvarar för innehållet på sina webbplatser, i sina bloggar och i social media och överväger hur agerandet i olika mediekanaler påverkar en själv eller partiet

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier, vilket partiets representanter bör respektera. Partiets representanter är även skyldiga att ingripa om man ser att trakasserier förekommer.

Person som bryter mot partiets etiska regler kan av partistyrelsen tilldelas portförbud till partiets evenemang.

Om partiets representant hamnar i en svår situation som kan leda till negativ offentlig uppmärksamhet har denne en skyldighet att informera partiets ledning.

Den som är delgiven misstanke om, eller åtalad för, brott uppmanas att ta ledigt från sitt förtroendeuppdrag. Brottets karaktär kan påverka bedömningen. En kandidat eller förtroendevald som blir fälld för brott av allvarlig art uppmanas lämna sin kandidatur/sitt förtroendeuppdrag.

Trakasserianmälan

Etiska riktlinjer för Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s evenemang

Dessa riktlinjer vägleder deltagare på SFP:s evenemang i etik, moral och praktiska avgöranden.

Det politiska arbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet är grunden för all vår kommunikation. Dessa etiska riktlinjer följs på alla evenemang ordnade av Svenska folkpartiet men skall även respekteras i hela verksamheten.

Deltagare på Svenska folkpartiets evenemang

 • debatterar med respekt för varandra även vid åsiktsskiljaktigheter
 • behandlar alla jämlikt
 • använder inte påhopp, personangrepp eller förlöjligande kommentarer
 • agerar inte för sin egen vinnings skull eller för att skaffa privata förmåner
 • talar inte på ett sätt som sannolikt kan vilseleda eller orsaka skada
 • respekterar tystnadsplikt i interna ärenden
 • uppger alltid aktuella kontaktuppgifter och uppträder under eget namn, inte anonymt eller under pseudonym
 • ansvarar för innehållet på sina webbplatser, i sina bloggar och på sociala medier och överväger hur agerandet i olika mediekanaler påverkar en själv eller partiet

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier, vilket deltagare på partiets evenemang bör respektera. Deltagare på partiets evenemang är även skyldiga att ingripa om man ser att trakasserier förekommer. För större evenemang väljs skilda trakasseriombud, i andra fall kan man kontakta partiets trakasseriombud Christoffer Hällfors och Annica Tallqvist.

Person som bryter mot partiets etiska regler kan av partistyrelsen tilldelas portförbud till partiets evenemang. Riktlinjerna uppdateras ständigt och som deltagare på partiets evenemang har du ansvar att följa de gällande riktlinjerna.

Partiets etiska riktlinjer är avsedda som vägledning om vad partiets etiska linje är, vid tveksamma fall uppmuntras deltagare alltid att kontakta partiorganisationen.

Riktlinjerna ersätter under inga omständigheter gällande lagstiftning utan används som stöd och komplettering där lagstiftning inte klart definierar uppförandekoder.

Trakasserianmälan