Motion 28 – Bildandet av ett gemensamt arbetsmarknadspolitiskt utskott inom SFP med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP tillsätter ett arbetsmarknadspolitiskt utskott med företrädare för företagar- samt arbetsgivar- och –tagarsidan.

Behandling

Bildandet av ett gemensamt arbetsmarknadspolitiskt utskott inom SFP med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter

De arbetsmarknadspolitiska frågorna har stor relevans på det politiska fältet i dagens läge. Arbetslivet genomgår stora förändringar och anpassningen till en ny verklighet kommer att kräva beredskap till fördomsfria förändringar bland såväl arbetsgivare, arbetstagare, som politiska beslutsfattare. En av nyckelfrågorna för att detta skall lyckas är att det råder ett stabilt förtroende mellan de olika parterna.

För att SFP skall kunna föra en trovärdig politik utåt i frågor som gäller arbetsmarknadspolitik gäller det att skapa en enhetlig bas i frågorna även internt inom partiet. Inom partiet finns i dagens läge två organ som i huvudsak behandlar arbetsmarknadspolitiska frågor. Det ena organet är SFP:s näringslivsutskott som behandlar frågorna ur näringslivets synvinkel, medan det andra organet är SFP:s löntagarreferensgrupp som i sin tur behandlar frågorna ur arbetstagarsynvinkel. Båda organen fyller viktiga funktioner, men eftersom de aldrig möts gemensamt kan de heller inte bilda en enhetligt syn på viktiga arbetsmarknadspolitiska frågor. Ett gemensamt arbetsmarknadspolitiskt utskott inom SFP kunde söka denna enhetliga linje och ge en stabil och bred bas för det politiska arbetet. Fördelen med ett sådant organ skulle märkas såväl internt inom partiet, som utåt på det politiska fältet.

Löntagarreferensgruppen yrkar därför på:

– att partistyrelsen skall tillsätta ett gemensamt arbetsmarknadspolitiskt utskott inom SFP, i vilket skulle ingå såväl arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.

Mikael Jern
Ordförande
Löntagarreferensgruppen inom SFP

Partifullmäktiges svar

Motionens målsättning är logisk och värd att utveckla. Löntagarreferensgruppen inom SFP har under åren samlat aktiva SFP-politiker med insyn i arbetsmarknadspolitik ur arbetstagarperspektiv, många av medlemmarna har och har haft nyckelpositioner i olika fackliga organisationer. Den kunskapen värdesätts högt och har bland annat kommit till uttryck i partiets olika arbetslivsprogram, det senaste utgivet år 2015, som beretts av referensgruppen. Löntagarreferensgruppen är sin nuvarande form sakkunnigorgan som bistår med politisk beredning inom sitt arbetsområde.

Näringslivsdelegationen som motionen nämner utgör inte ett politiskt beredningsorgan i samma bemärkelse om Löntagarreferensgruppen. Till skillnad från Löntagarreferensgruppen har Näringslivsdelegationen inte jobbat med politisk beredning eller programutkast, snarare fungerar den som en kontaktyta mellan näringslivet och partiet.

SFP har genom åren i det politiska arbetet framhållit att också företagarna, genom Företagarna i Finland, skulle vara företrädda vid de centrala arbetsmarknadsförhandlingarna.

Motionärens önskan om koordinerat arbete i arbetsmarknadsfrågor genom ett utskott med företrädare för både arbetsgivar- och -tagarsidan är väl värt att pröva.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

– att SFP tillsätter ett arbetsmarknadspolitiskt utskott med företrädare för företagar- samt arbetsgivar- och –tagarsidan.