Motion 39 – Om individualismen

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP verkar för att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Om individualismen

Individualismen som ett filosofiskt begrepp har formulerats av en rad filosofer från och med 1600-talet.

Begreppet handlar om hur vi lever i samverkan med våra medmänniskor och vilka är de viktigaste värderingar bland oss i det vardagliga livet. Det har också diskuterats ofta i olika mass-media och vid politiska debatt under de senaste månaderna.

I Finland har man en garanterat materiellt grundtrygghet.

Därför borde inte någon av samhällsmedlemmarna behandla saker och ting ur egen nyttas synvinkel.

Detta kan leda till att insikten om en annans välbefinnande försvagas. Var och en av samhällsmedlemmarna tänker främst om en annans ro och välbefinnande.

I annat fall skulle de flesta av samhällsinstitutionerna fungera inte bra. Man skulle inte få nödvändiga betjäningen vid sjukhus, en garanterad dagvård och kvalitetsrik skolundervisning. Det är väsentligt att var och en tar hänsyn till en annans läge utan någorlunda villkor.

Vi strävar därför att betona de kollektiva värdena framför allt. De kollektiva intressena borde förklaras redan i den grundläggande fostran samt i skolornas program kontinuerligt.

Senaste sommar trädde i kraft Lagen om elev- och studerandevård som tillämpas vid skolornas verksamhet.

Förutom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen borde ansvar för en annans hälsa och läge talas om också i andra organisationer och anstalter.

Elena Makarova
SFP i Borgå

Partifullmäktiges svar

Den nya lagen om elev- och hälsovård, eller elevvårdslagen, trädde ikraft 2014. Enligt den ska målen för elevhälsan ingå som en del av läroplanen i varje enhet och skola.

Syftet med lagen är bland annat att främja de studerandes hälsa och välbefinnande, att förebygga elevernas problem, att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det och att trygga tillgång till elevhälsotjänster.

Motionären föreslår att ansvar för andras hälsa borde talas om också i andra organisationer än inom utbildningen. Styrkan i systemet med elevhälsotjänster är, ifall vi tolkat motionären rätt, grundsynen där man utgår från andras behov och välmående.

Motionärens tar upp frågan om individualismens begrepp. Individualismen som begrepp har spelat en stor roll för samhällsutvecklingen på många sätt, både som ett socialt, politiskt och moraliskt begrepp. För oss inom politiken handlar det ofta om balansen mellan statens (eller kyrkans eller någon annan institutions eller grupps) roll och individens frihet. Vilka saker ska individen ansvara för själva, och när är det befogat att staten styr och ställer? Och ibland uppstår det en märklig obalans. Å ena sidan förväntas vi vara vår egen lyckas smed, klara av att försörja oss själva och att föda nya generationer, men samtidigt så tycker vi att det är bättre att staten bestämmer att man måste ha hjälm då man cyklar.

SFP:s grundideologi, liberalismen, hör till de ideologier som utgår ifrån individualism, men vi vet att också inom liberalismen har vi olika syn på hur långt individualismen ska tas. Nyliberalismen har tidvis haft luft under vingarna. En motreaktion mot denna var kommunitarismen, där bland annat Charles Taylor påpekar hur avgörande den sociala kontexten är för individens självförståelse. Människan är ett socialt djur och våra fria val och beslut är fria endast mot den bakgrund de fattas i.

Även om eleverna som berörs av elevvårdslagen naturligtvis är fria individer, så berörs de av elevvårdslagen inte i egenskap av fria individer, utan i egenskap av deras sociala grupptillhörighet, det vill säga i egenskap av elever. Motionärens förslag att ansvar för annans hälsa borde tas också i andra organisationer och anstalter innebär att vi helt enkelt måste hela tiden se vilka är de sociala grupper som i likhet med elever är såna som en institution kan ha ett ansvar över.

Blickarna riktar sig naturligtvis först till det ställe de flesta människor hamnar efter skolan, det vill säga arbetslivet. Människor i arbetslivet kan ofta vara i en sådan livssituation att de inte faller naturligt under någon annan organisation eller anstalt som motionären efterlyser. Då är det arbetsgivaren som är den instans som ligger närmast till hands. SFP kommer att arbeta för att frågor som berör välmående och vård inom arbetslivet siktar på att fylla många av samma syften som elevvårdslagen gör. Dessa syften är att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, att förebygga de anställdas problem, att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det och att trygga tillgång till de anställdas hälsotjänster.

Förutom arbetsgivaren anser vi också att arbetsplatskollegorna spelar en stor roll. Vi är övertygade om att ökad förståelse och vetskap på arbetsplatserna om att vi bär ett kollegialt ansvar för våra arbetskamrater, kommer också på sikt att ha en positiv inverkan på människors hälsa och välmående.

I partiprogrammet Steget före ringar vi in individsynen bland annat i formuleringen ”Var och en har ansvar för sitt eget liv och för andra människor, för samhället och för miljön” i valprogrammet inför riksdagsvalet säger vi i ingressen: Vi tror på individen, att människan kan och vill ta ansvar för sig själv och för andra. Vi värnar om ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet, och som tillgodoser behovet av trygga individuella lösningar i livets olika skeden. Vi ska alltid ta hand om dem som är utsatta och som riskerar utanförskap. Det illustrerar att Svenska Folkpartiets individsyn är möjliggörande, ansvarstagande och inkluderande.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

– att motionen anses besvarad med denna utredning.