Motion 14 – Trygga byskolornas framtid

Beslut

Partidagen beslöt att motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

En skola på landsbygden är en enhet som förenar invånarna i ett disktrikt. Även bybutikens, klubbens,postens och bibliotekets verksamhet har en stor betydelse för byarnas existens.
En lokal byskola är oerhört viktig för barnfamiljer som bor på landet och bygger kontinuerligt sitt liv där.
Små skolor brukar skaffa väsentliga pedagogiska erfarenheter och pedagogiska modeller som ovärderlig investering i framtid.
Dagens pedagogik förutsätter undervisningssituationen i små grupper då varje elev får uppmärksamhet av de vuxna.
Dyra transporter till större skolor i tätorten skulle göra elevernas vardag tyng och lång.
En skola är inte enbart skolbyggnader trots att en del av skolbyggnader behöver en del av renoveringar.

Därför föreslår vi att SFP skall arbeta för att

  • bibehålla små skolor på landsbygden
  • uppmärksamma de kommunala beslutsfattarna på byskolornas betydelse och uppmuntra dem att reparera skolbyggnaderna och upprätthålla dem i god skick

SFP i Östra Borgå,
Elena Makarova

Partifullmäktiges svar:

En högklassig, avgiftsfri utbildning är Finlands trumfkort. SFP jobbar för att en god och jämlik utbildning skall vara alla barns och ungas rätt. Våra barn ska ha en sund skolmiljö. Skolbyggnaderna skall planeras väl, byggas med omsorg, skötas om med ansvar och repareras när behov uppkommer.

Huruvida skolan ska vara en byskola eller till exempel en större enhetskola är en fråga som varje kommun inom ramen för sin självstyrelse ska bedöma utgående från omständigheterna i kommunen.

Partifullmäktige föreslår att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att varje barn har en sund skolmiljö samt högklassig och läroplansenlig undervisning