Motion 8 – Rehabilitering av äldre

Beslut

SFP arbetar för:

  • att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs i ett tidigt skede i förebyggande syfte och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras
  • att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i alla välfärdsområden för att säkerställa tillgången till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort

Behandling

Partifullmäktiges svar

Covid-19-pandemin har varit en utmanande tid för oss alla, på olika sätt. För den äldre generationen, som tillhört riskgruppen, har det kunnat betyda bland annat ökad ensamhet, ökad psykisk belastning, mindre motion och försämrad funktionsförmåga. Besöksförbud på åldringshem, begränsad hemvård och en avsaknad av många rehabiliterande funktioner har lämnat sina spår. Regeringen beslöt redan under pandemins första halvår att i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 utöka kommunernas statsandelar med 60 miljoner euro för tjänster till äldre för att främja hälsan, funktionsförmågan och delaktigheten. Regeringen har även fattat beslut om att år 2022–2023 införa ett två-årigt försök om att höja hushållsavdragets ersättningsprocent och maximibelopp vad gäller hushålls-, omsorgs- och vårdarbete. Det är även möjligt att för till exempel ett vuxet barn köpa vårdtjänster till sina föräldrar och kunna dra av det i beskattningen.

Coronapandemin är inne på sitt tredje år och även om många funktioner nu åter är i bruk har åren av isolation och begränsningar lämnat djupa spår i våra äldre. Därför är det, precis som motionärerna yrkar, viktigt att satsa på rehabilitering och att stödja funktionsförmågan. I SFP:s valprogram inför välfärdsområdesvalet 2022 har vi lyft fram flera åtgärder för en trygg ålderdom. Vi vill bland annat arbeta för att förebyggande, riktade hembesök ska göras i alla kommuner och att vården i hemmet tryggas så att äldre får service och tjänster av god kvalitet. Det är också viktigt att vi stärker rörelseförmågan hos de äldre, till exempel genom seniorgymnastik (VO 2022) och jobbar för att förebygga den ökande ensamheten bland äldre (KV 2021).

I och med de nya välfärdsområdena har äldrevården flyttat över från kommunerna till välfärdsområdena. Det förebyggande arbetet blir kvar i kommunerna. I denna omställning är det viktigt att vi fortsätter arbeta för en högklassig äldrevård och rehabilitering.

På partidagen 2021 fattades det beslut om att SFP arbetar för åtgärder för att främja de äldres aktivering och välbefinnande ingår i kommande handlingsplaner efter coronapandemin och att det ges tillräckliga resurser för aktivering, vård och omsorg av de äldre under den pågående coronapandemin samt under återhämtningen efter pandemin.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras
  • att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i alla välfärdsområden (Äldrepolitiska handlingsprogrammet 2017) för att säkerställa tillgången till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort

Motion

Coronaepidemin har på många sätt varit destruktiv både på samhällelig och individuell nivå för alla samhällsmedlemmar. För många äldre har pandemin inneburit månader av ensamhet, isolering och brist på aktiviteter först i form av två månaders karantän åtföljda av månader av begränsade möjligheter till socialt umgänge på grund av olika restriktioner.

Under denna tid har både det fysiska och psykiska välmåendet bland de äldre försämrats. Avsaknaden av socialt umgänge och social stimulans samt avsaknaden av aktiviteter som  ordnas i offentlig och frivillig regi såsom ledd vattengymnastik, rehabiliteringsgymnastik och träning i konditionssal har för många lett till oföretagsamhet och nedslagenhet.

Det är uppenbart att rehabiliteringsbehovet bland de äldre kommer att öka efter coronapandemin för att motivera dem att igen bli aktiva samhällsmedlemmar som värnar om sin egen fysiska och mentala hälsa.

Om behovet av rehabilitering inte synliggörs finns det en stor risk för att den isolering och brist på aktiviteter som de äldre upplevt under de senaste två åren leder till att behovet av hemvård och institutionsplatser för de äldre märkbart ökar. På individuell nivå innebär detta ökat beroende av stöd av samhället och för samhället ökade kostnader.

SFP linje har varit att stöda de äldres möjligheter till ett självständigt liv. SFP  ”vill att de äldre kan bo hemma så länge de själva vill” (Partiprogrammet, Det äldrepolitiska handlingsprogrammet från år 2017). I det Äldrepolitiska handlingsprogrammet föreslås också att geriatriska enhet för bedömning och rehabilitering byggs upp i alla sjukvårdsdistrikt samt inom primärvården. I valprogrammet inför välfärdsområdesvalet nämns de äldre i form av ”Vi skall sträva till att stärka rörelseförmågan hos de äldre, t. ex genom seniorgymnastik”. Uppsökande verksamhet nämns som ett medel för att kartlägga behovet av stöd åt de äldre.

Tillgången till rehabilitering för de äldre, efter till exempel en sjukhusvistelse, varierar i hög grad i kommunerna. Det är skäl att se över hur rehabiliteringen förverkligas i de nya välfärdsområdena och sträva efter att rehabiliteringen av de äldre står på en god nivå och att invånarna i respektive välfärdsområde har tillgång till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Seniorer i Nyland föreslår

  • att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och övriga relevanta organ arbetar för att behovet av rehabilitering av de äldre synliggörs inom respektive välfärdsområde
  • att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och andra relevanta organ arbetar för att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs t.ex. genom riktade hembesök och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras
  • att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och andra relevanta organ sörjer för att de äldre inom respektive välfärdsområde får tillgång till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort
  • att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige arbetar för att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i respektive välfärdsområde

Motionär

Svenska Seniorer i Nyland rf

Björn Fant                                                               Gunvor Brettschneider

Ordförande                                                             Styrelsemedlem