Blomqvist: Målmedvetet jämställdhetsarbete behövs i Finland och i EU

Årets jämställdhetsdagar arrangeras den 6-7 oktober. Under jämställdhetsdagarna ordnas även en diskussion om HBTIQ-rättigheter i Europa som en del av EU:s framtidskonferens.

Regeringens målsättning är att göra Finland till ett ledande land gällande jämställdhet. Trots att många framsteg skett under första halvan av regeringsperioden, betonar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, att fortsatt arbete behövs.

– Jämställdhetsarbetet har framskridit trots pandemin, säger Blomqvist. Bland annat har reformen av familjeledigheterna, programmet för att minska löneskillnader, samt flera åtgärder för att åtgärda könsrelaterat våld gått framåt. Det är ändå viktigt att arbetet fortsätter för att nå våra målsättningar.

Blomqvist betonar även vikten av att stå fast vid målen om jämställdhet och sexuella och könsminoriteters rättigheter inom EU och internationellt.

– EU-kommissionen driver en ambitiös jämställdhetsagenda, som också stöder våra nationella målsättningar. Samtidigt ser vi ett växande motstånd mot jämställdhet och HBTIQ-personers rättigheter både inom EU och globalt. Det är avgörande att Finland och EU också i framtiden tydligt och målmedvetet arbetar för att grundläggande rättigheter ska tryggas för alla, säger Blomqvist.

–  I jämställdhetsarbetet har dialog och samarbete med medborgarorganisationerna en central roll, säger Blomqvist, och våra organisationer gör ett oerhört viktigt arbete. För att nå bestående resultat behövs förutom lagstiftningsarbete och olika program också en bred samhällsdiskussion och attitydförändringar.

SFP:s gruppanförande om Helsingfors strategi 2021-2025

Marcus Rantala, medlem av stadsstyrelsen i Helsingfors höll SFP:s gruppanförande gällande Helsingfors strategi 2021-2025. Gruppanförandet finns i sin helhet nedan.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Specialbarn måste garanteras rehabilitering

I Finland finns tiotusentals familjer med specialbarn. Ett specialbarn kan ha olika grader av funktionsnedsättning, tal- och språkutvecklingssvårigheter eller någon långvarig sjukdom. Idag har många specialbarn fått avslag från FPA för sina ansökningar om fortsatt rehabilitering med motiveringen att den givna terapin inte gett önskat resultat. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan.

Läs följande artikel