Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

De politiska sektorutskotten och Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år vilket betyder kontinuitet och skall leda till att arbetet inte stannar upp för perioden mellan partimötet och höstens arbete.

Utskottets uppgift är att
– Via partistyrelsen göra politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att vara aktiva i den offentliga politiska debatten.
– På initiativ av partistyrelsen utarbeta förslag till program och ställningstaganden.
– Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.
– Via enkäter och opinionsundersökningar aktivera medlemmarna och lokalavdelningarna (verktyget Webropol)
– Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.
– Utskotten kan involvera utomstående expertis i sitt arbete.

Utskottet förutsätts
– Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.
– Aktivt följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.
– Följa den årliga anvisade budgeten.
– Informera om sin mötestidtabell på webben för hela terminen eller minst två månader före mötet
– Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser efter att ha bokat videoutrustningen i H:fors, Vasa och Åbo
– Skriva korta rapporter på webben efter respektive möte
– Föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter