Motion 6 – Varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att den inhemska industrins verksamhetsförutsättningar bevaras genom arbetsmarknads- och skattepolitiska åtgärder

Behandling

Varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

I januari 2013 stod det klart att regeringen har förvägrat det sydkoreanska bolaget STX och dess dotterbolag STX Europe den krävda tilläggsfinansiering för att kunna få en stororder av 1-2 lyxkryssarbyggen till varvet i Åbo och som dessutom är bundet till huruvida de två redan preliminärt beställda TUI-byggena kan garanteras ser vi undertecknare att det krävs snabba lösningar för att kunna garantera sysselsättningen på varvet. För att garantera 20.000 arbetstillfällen och hela underleverantörskedjan. Från regeringshåll ville man bevilja ett innovationsstöd, rundhänt, men varvet behövde rörelsekapital. Därför gick ordern till Frankrike.

Men det har visat sig att trots att Landskapssyrelsen tillsatt en varvsarbetsgrupp bestående av både experter från varvet och några politiker och trots att Heinäluoma efterlyst nya sätt varpå man kunde finansiera fartygsbyggen – saknas det ännu i skrivande stund konsensus om hur man kunde gå vidare nu då det största och första gasdrivna fartyget, m/s Viking Grace står färdigt och blev överlåtet till Viking Line den 10.1.2013 från STX Åbo-varv. Detta fartygsbygge har väckt stort intresse även globalt sett.

Trots aktiv lobbning fattas det ännu gasdepåer i Finland, i trakten och fartyget kommer att få sina behållare fyllda på svenska sidan. Från medborgarhåll har en nätadress startats för att rädda varvet, som i skrivande stund har 9700 undertecknare.

Det specialkunnande man har byggt upp här både vad gäller det allra senaste inom LNG-teknologin, olika isförstärkta lösningar samt vibrationskontrollen i traditionella fartyg samt naturligtvis den breda och ytterst väl fungerande världsomspännande underleverantörskedjan till världens största kryssningsfartygs-byggen, bör kunna garanteras i framtiden.

Det är frågan om unik kompetenskedja som man inte kan kopiera. Om man låter kunnandet spridas för vinden som nu är faran vid varje avbrott är själva kärnan, pålitligheten, kunnandet och yrkesstoltheten snabbt skingrat för vågorna.

Vi ser inte att en lösning som det ryktas om- att man har kommit överens om att varvena i Finland skall och bör läggas ner eftersom det är överkapacitet inom varvsbusinessen – varken nu eller på sikt är ett alternativ för Finland, eller Åbo. Dylika ”hemliga” överenskommelser bör återtas.

Inom en mycket snar framtid kommer varvet i Åbo med sitt specialkunnande  strategiskt sätt att ligga mitt i – om inte närmast – rutten till den allt mer attraktiva och lukrativa Nordostpassagen.

Därför kommer man att lägga in – och borde man redan ha lagt in – stororders på isförstärkta fartyg i alla kategorier: containers, tankers, miljövänliga LNG-versioner av olika fartyg och andra kommande versioner där teknologin ännu är i sin linda. Vi skall inte heller glömma hela off-shore industrin för Arctica. Detta kan vi och detta är vår nisch.

Varvens eventuella tomgångsperioder kan sedan fyllas med metalljobb av olika slag.

I Åbo har man redan testat på att i en av hallarna bygga ett flytande hus, inomhus, i tempererade förhållanden med ett gott resultat. Varför då inte satsa på olika miljövänliga, metalljobb som vindkraftverk, sol/gasdrivna spårvagnar, isförstärkta tåg.

Åbo skulle vara centret för landets sjöfart, varvsindustri och maritim utbildning, ett HAVSKLUSTER med ett omfattande samarbete över områdes- och tom landsgränser.

Vi önskar att man kunde visa att det inte är enbart fraseologi och museologi- utan en levande verklighet – nu och i framtiden.

 

Därför yrkar vi på att Svenska folkpartiet verkar för

att                finna nya lösningar för att trygga Åbo-varvets och de inhemska varvens framtid

att                 man vidtar åtgärder för och visar större smidighet vid finnandet av nya alternativa modeller för att lösa och trygga både den kortsiktiga och den långsiktiga helst inhemska ägarstrukturen, speciellt vid Åbo-varvet men även de andra varven i Finland

att                 man verkar för att kunna finna nya smidiga lösningar med ”redar-ansvar” för  tillfälliga varvsstop, till exempel mellan fartygsleveranserna, med syfte att ha full sysselsättning, året/åren runt, långt in i framtiden.

 

Heidi Catherine Sid             Monica Hedström-Järvinen                       John-Eric Sid

Maud Stenroth                    Sixten Westerby                                        Kjell Wennström

 

Partistyrelsens svar

Motionen tar upp ett aktuellt och viktigt ämne. Allmänt kan konstateras att den globala situationen inom varvsbranschen är ohälsosam. Konkurrensen är snedvriden på grund av att flera länder stöder stora skeppsbyggnadsprojekt med skattemedel. Situationen för varvsindustrin globalt är mycket pressad, och det är tyvärr ofta andra än marknadsmässiga faktorer som avgör hur beställningarna görs.

Samtidigt påpekar motionärerna helt rätt att det finns unik sakkunskap i Finland när det gäller skeppsbyggande. I Finland finns idag cirka 450 företag inom havsindustrin och de sysselsätter cirka 17 850 personer, varav varvsindustrin ca 2 200 personer. Hela 80 % är sysselsatta inom övriga delar av havsindustrin.

De möjligheter som Arktis utgör för den finländska varvsindustrin ska inte förringas. Det finns stora möjligheter för att lyckas väl på den växande marknad som specialbyggda fartyg för arkiska förhållanden utgör.

Regeringen har 2012-2013 beviljat totalt 31 miljoner euro i innovationsstöd för byggandet av två kryssningsfartyg. Regeringen har också i framtiden beredskap att bevilja innovationsstöd för dylika projekt inom ramen för de bestämmelser som gäller inom EU.

Krisen inom varvsindustrin har även föranlett en diskussion om att staten borde gå in som ägare i industriföretag. Det finns ändå orsak att notera att statligt ägande inte betyder att ett olönsamt eller icke konkurrenskraftigt företag blir lönsamt. Statens roll ska vara att främja företagens etablerings- och verksamhetsmöjligheter genom arbetsmarknads- och skattepolitiska åtgärder. Den här typens åtgärder kommer att behövas från regeringens sida för att trygga och förbättra industrins förutsättningar att verka i Finland i framtiden.

 

Partistyrelsen föreslår

att       SFP:s företrädare i riksdag och regering verkar för att den inhemska industrins verksamhetsförutsättningar bevaras genom arbetsmarknads- och skattepolitiska åtgärder

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens uppdaterade beslutsförslag.