Motion 8 – Bevara de nuvarande församlingsgränserna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att frikoppla gränserna och göra det möjligt för kyrkan att självständigt bestämma på vilket geografiskt område församlingarna/samfälligheterna verkar.

Behandling

Bevara de nuvarande församlingsgränserna

Enligt nuvarande lagstiftning skall församlingsgränserna följa kommungränserna, vilket i många fall kan vara till en stor nackdel.

Vid stora kommuner blir påverkningsmöjligheterna i församlingen mindre.

Känslan av gemenskap är större i en mindre församling, vilket är mycket viktigt för många församlingsmedlemmar.

Även de ekonomiska fördelarna med stora församlingar kan ifrågasättas.

 

Därför föreslår vi:

att                 det vid kommunsammanslagningar skall vara möjligt, att bevara de nuvarande församlingarna

Svenska folkpartiet i östra Borgå lk. r.f.

Annette Forsblom                                                           Lars-Johan Nyholm

Ordförande                                                                     sekreterare

 

Partistyrelsens svar

Enligt kyrkolagens 3§ ska församlingsindelningen ”motsvara kommunindelningen så att varje kommun i sin helhet befinner sig på området för samma församling eller samma kyrkliga samfällighet”. Detta gäller också efter eventuella kommunsammanslagningar.  De nuvarande församlingarna berörs därmed inte automatiskt av kommunsammanslagningarna, utan alla församlingar, som vill, kan i princip fortsätta som hittills. För en del kan det bli aktuellt att bilda en samfällighet som en följd av kommunsammanslagning. Detta gäller för församlingar som nu ensamma verkar i en kommun. Om den kommunen går samman med en, två eller tre andra kommuner, måste församlingarna i den nya storkommunen antingen gå samman i en församling eller bilda en samfällighet.

 

Det motionärerna efterlyser är således redan en verklighet.

För samfälligheterna innebär kommunsammanslagningarna att antalet församlingar i samfälligheten kan öka. Så sker ifall de berörda församlingarna vill fortsätta som självständiga församlingar eftersom de i så fall måste ingå i en samfällighet som motsvarar den nya kommunens gränser.

Huruvida det är lämpligt med en koppling mellan kommun- och församlings/samfällighetsgränserna är i alla fall en fråga som bör diskuteras. Det kunde i vissa fall säkert vara bättre att frikoppla gränserna och göra det möjligt för församlingarna/samfälligheterna att självständigt bestämma på vilket geografiskt område de verkar.

 

Partistyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med denna beredning.

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige anser att SFP ska arbeta för att frikoppla gränserna och göra det möjligt för kyrkan att självständigt bestämma på vilket geografiskt område församlingarna/samfälligheterna verkar.