Motion 1 – Finland borde bli medlem av Nato

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur ett Nato-medlemskap skulle påverka Finland.
  • att SFP fortsätter att fördomsfritt diskutera Nato och tar ställning till ett medlemskap i samband med att nästa partiprogram godkänns.

Behandling

Försvarsalliansen NATO bildades 1949 och har som syfte att garantera dess medlemsländer ett kollektivt beskydd ifall ett medlemsland blir angripet av främmande makt. Efter kalla krigets slut har NATO utökats med fler medlemsländer till och med ur det forna östblocket, bl.a. de baltiska staterna.

Finland har efter andra världskrigets slut intagit en strikt neutral roll vad beträffar försvarspolitiskt samarbete. Under de senaste ca 20 åren har det då och då dykt upp frågan om ett eventuellt finländskt NATO-medlemskap. Attityden från ledande politiker i vårt land har ändå alltid varit att tiden inte är mogen att diskutera ett finländskt NATO-medlemskap och att vi (dvs. Finland) redan har en s.k. ”NATO-option”. Det är mycket oklart vad denna NATO-option går ut på och kan nog mest liknas vid ett önsketänkande. Det självklara i denna fråga är nog att antingen är man med i NATO eller så inte. Något mellanläge existerar inte. Klart är dock att den finländska försvarsmakten redan har NATO-kompatibel personal och utrustning.

SFP i Pargas anser att tiden nu definitivt är mogen för att på allvar börja diskutera ett finländskt medlemskap i NATO. Den ryska aggressionen i Ukraina det senaste året visar med all tydlighet hur utsatt och ensamt ett litet land, i det här fallet Ukraina, är i händelse av militär aggression från Ryssland. Det ryska angreppet på Georgien 2008 är ett annat exempel på rysk militär maktpolitik. Ett medlemskap i NATO skulle definitivt ge Finland den militära trygghet som vi idag eftersträvar. Eftersom Estland, Lettland och Litauen redan är medlemmar av NATO, skulle ett eventuellt finländskt NATO-medlemskap inte kunna ses som någon provokation.

SFP i Pargas anser: 

Att SFP aktivt i riksdag och regering börjar arbeta för att Finland skall ansöka om medlemskap i NATO.

Regina Koskinen
Ordförande, Pargas lokalavdelning

Rolf Möller
Sekreterare, Pargas lokalavdelning

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har alltid välkomnat en öppen och fördomsfri diskussion om ett finländskt Nato-medlemskap och vilka inverkningar det skulle ha på Finland. Därför är också motionen angelägen.

Den finländska debatten har inte alltid endast handlat om fakta utan den har också styrts av känslor och historiska faktorer. Därför är det knappast troligt att alla finländare har en klar bild över vad ett Nato-medlemskap skulle innebära och vad det inte skulle innebära för Finland.

Ett av Natos medlemskriterier är att majoriteten av befolkningen ska stöda ett medlemskap. En sådan majoritet finns i detta skede inte.

För att Finland ska komma vidare i debatten är det nödvändigt att få en objektiv och klar bild över vad ett medlemskap skulle ha för inverkningar på Finland.

SFP föreslog i sitt valprogram att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda medlemskapets implikationer på vår utrikes- säkerhets, och försvarspolitik.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur ett Nato-medlemskap skulle påverka Finland.
  • att SFP fortsätter att fördomsfritt diskutera Nato och tar ställning till ett medlemskap i samband med att nästa partiprogram godkänns.