Motion 29 – Rådgivning och hälsoundersökning för seniorer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att särskilda seniorrådgivningstjänster, enligt gällande lagstiftning, finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik.
  • att det ökande antalet minnesjuka och de äldres behov av social- och hälsovårdstjänster i övrigt ägnas särskild uppmärksamhet i den kommande vårdreformen

Behandling

Rådgivning och hälsoundersökning för seniorer

På partidagen år 2001 behandlades Svenska Seniorers i Finland (SSF)motion om Hälsoundersökning för äldre. Partidagen omfattade förslagen i motionen och beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering bör verka för att alla medborgare kallas till hälsoundersökning till sin hälsocentral vart tredje år med början vid 68 år och att regelbundna hälsoundersökningar av äldre blir ett viktigt element i kommunernas åldringspolitiska strategi.

I partiets Äldrepolitiska handlingsprogram som godkändes av partidagen år 2010 poängteras vikten av rådgivning för äldre samt kontroll av näringstillstånd och kostråd samt förebyggande hälsovård i allmänhet.

Redan i statsminister Matti Vanhanens II regeringsprogram betonas betydelsen av att stärka äldre personers funktionsförmåga, aktivitet och självständighet.  I det dåtida regeringsprogrammet ingår planer på att upprätta ett täckande rådgivnings- och servicenät för äldre i hela landet.

I Äldreomsorgslagen som trädde i kraft i juli 2013 stadgas i 12 § att ”Kommunen ska ordna rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.” I samma paragraf nämns senare som rådgivningstjänster hälsokontroller, mottagning och hembesök, identifiering av sociala problem och hälsoproblem samt tidigt stöd i samband med sådana problem.

Partidagens beslut från år 2001 samt ovan nämnda initiativ och stadganden är i linje med de nationella och lokala strävandena, dvs. stödjandet av hemmaboende för de äldre, som bl.a.  är en inbesparing  på de kostnader som anstaltsboende medför för den enskilda och samhället.

Trots det är det ytterst få kommuner som upprätthåller särskild rådgivning i social- och hälsovårdfrågor för äldre och hälsocentralerna har utvecklats till ”sjukcentraler”.  Många allvarliga sjukdomar, som är i sitt begynnelseskede eller som inte ger direkta påtagliga symptom, kan bli oupptäckta och odiagnostiserade.  Även ensamhet och depression har visat sig vara ett stort folkhälsoproblem bland den äldre befolkningen.

I  Raseborg har man infört en särskild seniorrådgivning som en del av stadens social- och hälsovård.  Rådgivningen erbjuder de äldre och deras anhöriga personlig rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa och välfärd. Personalen består av sjuksköterskor och annan personal som kan samtala med klienterna, kolla blodtryck, ta blodprov och beställa tid till läkare, hjärtfilm och motsvarande .  En minneskötare ingår också i teamet. Rådgivningen har knappt någon väntetid.  Seniorrådgivningen i Raseborg hade senaste år 1600 besök mot kalkylerade 600.  Behovet har sålunda visat sig vara mycket större än man räknat med. Raseborg kan ses som ett gott exempel för vidareutveckling i frågan även i andra kommuner. Kostnaderna för att inrätta och upprätthålla en motsvarande seniorrådgivning torde vara små i jämförelse med nyttan.

Svenska Seniorer i Nyland yrkar på att partidagen beslutar att partiets företrädare i riksdag, regering och kommuner verkar för

– att seniorrådgivningar grundas i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende

– att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik

– att alla medborgare kallas till hälsoundersökning till sin hälsocentral vart tredje år med början vid 68 år

– att regelbundna hälsoundersökningar av äldre ingår i den i äldreomsorgslagen i  5 § stadgade planen för stöd av äldre kommunerna

Svenska Seniorer i Nyland rf

Gunvor Brettschneider
Ordförande

Eeva Haeggstrom
Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Äldre människor är vanligen i större behov av regelbunden hälsokontroll än andra, eftersom funktionsförmågan förändras med åldern. I takt med att de äldre åldersklasserna växer ökar också behovet av service. Denna utveckling kan dock lindras genom målmedvetna förebyggande åtgärder såsom seniorrådgivning.

Enligt äldreomsorgslagen som trädde i kraft i juli 2013 och i 12§ ska kommunen tillhandahålla rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Med äldre befolkning avses personer som är berättigade till ålderspension, dvs. som har fyllt 63 år. Utöver personer som hör till den äldre befolkningen kan också andra intresserade, exempelvis anhöriga och närstående få rådgivningstjänster.

Partifullmäktige har noterat att enligt Kommunförbundets uppgifter så erbjuder för tillfället bara ett ca 30 tal kommuner rådgivningstjänster för den äldrebefolkningen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att seniorrådgivningstjänster, enligt gällande lagstiftning, finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende

– att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik.