Motion 3 – Uppdatera drogpolitiken, tillåt injektionsrum!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att en nationell arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur en speciallag som möjliggör försök med övervakade brukarrum kunde genomföras
  • att införa brukarrum i Finland.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Lagen om missbrukarvård är från 1986 och i behov av förnyande. Lagen revideras som bäst. Social- och hälsovårdsministeriet publicerade år 2021 en rusmedels- och beroendestrategi som innehåller prioriteringar och riktlinjer för utvecklingsarbetet fram till år 2030. Strategin lyfter fram prioriteringar som strävar till att effektivisera åtgärder som anknyter till bl.a. narkotikapolitiken, att säkerställa kvaliteten på̊ tjänsterna inom det förebyggande rusmedelsarbetet och tjänsternas tillgänglighet och att säkerställa sakkunskapen och samarbetet i frågor som gäller rusmedel och beroende på̊ statsrådsnivå.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att ändra organiserandet av missbrukarvården. För närvarande varierar sätten att organisera missbrukarvårdens tjänster. De splittrade tjänsterna ger upphov till ojämlikhet i utbudet och genomförandet av tjänster, i tillgången till tjänster och i kostnaderna för den som använder tjänsterna. Kommunerna bär det grundläggande ansvaret för det förebyggande rusmedelsarbetet även efter social- och hälsovårdsreformen. Kommunernas förebyggande rusmedelsarbete kartlades senast år 2020. Då observerades att strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet har stärkts: enligt en helhetsbedömning var strukturerna starka i 69 procent av kommunerna, dvs. i dem fanns det ett organ som ansvarar för arbetet, en verkställande arbetsgrupp, en kontaktperson och en verksamhetsplan. År 2016 var detta fallet i bara en dryg tredjedel av kommunerna.

De lokala variationerna är stora. Ofta är det klientens hemort som avgör hurudan vård som ges. Poliklinikerna för missbrukare är platser för öppenvård specialiserade på beroendeproblem. Tjänsterna är avsedda för såväl användare av alkohol och droger som deras närstående. I vissa städer finns det missbrukarcentraler som håller öppet dygnet runt, medan andra har strikt hållna öppettider. I Helsingfors finns också speciella ungdomsstationer som erbjuder service med låg tröskel för 13–23-åriga unga. Det finns ett generellt behov att öka tillgängligheten till vård, vilket kräver mer resurser. Dessa utmaningar är en central del av det som social- och hälsovårdsreformen strävar till att förbättra.

I den tredje tilläggsbudgeten för år 2021 riktade riksdagen 23 miljoner euro för att förbättra tillgången till missbrukartjänster och 16 miljoner euro för att förbättra mentalvårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsministeriet har också beviljat Institutet för hälsa och välfärd en separat projektfinansiering för närmare utredning av buprenorfinrelaterade dödsfall.

THL publicerade i januari 2022 en rapport där man kom med rekommendationer för att förebygga narkotikadödsfall. En av rekommendationerna är införandet av brukarrum. THL konstaterar ändå att brukarrum inte nödvändigtvis skulle minska antalet dödsfall eftersom läget i Finland skiljer sig från många andra länder. Detta beror på att dödsfallen här i större grad sker efter en kombination av droger där det farliga förgiftningstillståndet uppstår långsamt, flera timmar efter att man avlägsnat sig från brukarrummet. I andra länder beror dödsfallen oftare på en förgiftning av droger som heroin samt starka syntetiska droger som fentanyl vilket gör att livshotande tillstånd uppstår snabbt. Som motionärerna påpekar är det inte idag möjligt enligt rådande lagstiftning att inrätta eller göra försök med brukarrum.

Frågan gällande injektionsrum har debatterats på partidagen 2016. Partidagen konstaterade då bland annat: “flera städer har hälsorådgivning för narkomaner som injicerar droger. Där får man råd om hur man förebygger smittsamma sjukdomar, man kan bli vaccinerad och byta ut sprutor. Vissa vårdenheter inom institutionsvården arbetar enligt principerna för terapeutiska kollektiv och stöder med medicinfria metoder klienternas tillfrisknande. Det är viktigt att samhället säkerställer en så lättillgänglig vård som möjligt för drogmissbrukare. SFP tycker ändå inte att det är motiverat att införa injektionsrum.”

Partidagsbeslutet 2016:

  • att det finns lättillgänglig vård för drogmissbrukare.
  • att det i Finland finns ett tillräckligt antal hälsorådgivningsställen som drogmissbrukare kan besöka anonymt utan tidsbokning.
  • att det finns tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet mot drogmissbruk.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att en nationell arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur en speciallag som möjliggör försök med övervakade brukarrum kunde genomföras

Motion

Dödsfall förorsakade av drogförgiftning eller långvarigt missbruk av droger har ökat under hela 2000-talet. Siffrorna talar sitt klara språk om att den hjälp vi idag erbjuder missbrukare inte är tillräcklig. Missbruk är en sjukdom, och de som är i behov av vård och hjälp måste få det med låg tröskel och utan hot om straff. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar införandet av injektionsrum i Finland för att nå de personer som i dagens läge inte hittar till den hjälp som erbjuds. Detta för att minska de dödsfall som orsakas av droger.

Injektionsrum är övervakade utrymmen för användare av intravenösa droger. I rummen agerar sakkunnig personal som övervakar, handleder och stöder dem som behöver det. Till injektionsrumspersonalens uppgifter hör inte att aktivt hjälpa injiceringen, utan att erbjuda vård och stöd till klienterna. Denna lågtröskelverksamhet sänker tröskeln för droganvändare att uppsöka hjälp och erbjuder en kontinuerlig kontakt med myndigheterna. Rummen bidrar också till att flytta sprutorna och nålarna bort från den allmänna gatubilden. Injektionsrummen har i många städer även minskat på kriminaliteten. Med andra ord normaliserar injektionsrum inte användningen av droger – de är en konkret åtgärd för att minska drogdödligheten och hjälpa personer i en svag ställning. Det vinner vi alla på.

Införandet av injektionsrum i Finland kräver en ändring av lagstiftningen, eftersom den i dagens läge förbjuder innehav och användning av droger. En speciallag kunde tillåta användning och innehav av droger i specifika utrymmen. Det finns många injektionsrum runt om i världen, till exempel i Nederländerna, Danmark och Norge, och de har gett goda resultat. Bland annat har mängden infektioner och dödligheten bland missbrukare minskat markant, och missbrukarna har erbjudits en väg att ta sig ut ur missbruket. Varje dödsfall är ett för mycket, och Finland måste ta ett aktivare grepp för att bekämpa drogmissbruket. Svenska folkpartiet ska vara ett parti som fattar beslut utgående från fakta och forskning, och som lyssnar på experter. Forskningen som stöder införandet av injektionsrum är tydlig och därför bör också Svenska folkpartiet ha en klar åsikt i frågan.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

Motionärens beslutsförslag

  • Att det i Finland införs en speciallag som tillåter innehav och användning av narkotika på ett begränsat område.
  • Att införa injektionsrum i Finland.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare