Blomqvist: Vi måste utveckla värnplikten

Vi behöver ha ett försvar som kan möta alla, också nya, utmaningar och hotbilder.

Vi bör utveckla den allmänna värnplikten som är en av hörnstenarna i vårt försvar. Det betonar gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP), som på onsdagen deltog i riksdagens aktualitetsdebatt om försvarsviljan bland unga.

En färsk mätning visar att viljan till väpnat försvar bland unga personer under 25 år har sjunkit med 17 procentenheter sedan senaste mätning 2017.

– Det är viktigt att vi beslutsfattare är lyhörda för vad som påverkar försvarsviljan och att vi kan utveckla och anpassa den allmänna värnplikten så att den passar kommande generationer. Vi måste ha en tjänstgöring som fyller försvarets behov och samtidigt upplevs som ändamålsenlig och motiverande. Vi behöver också göra den mera jämställd, i det arbetet kan ett allmänt uppbåd för hela årskullen vara ett första steg, säger Blomqvist.

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor


Riksdagen har idag röstat om en lagmotion om förbättrade ersättningar till värnpliktiga vid olycksfall.

Läs föregående artikel

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet


Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Läs följande artikel