Motion 38 – Närproducerad mat

Beslut

Partidagen beslöt

 • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsätter att arbeta för att lagstiftningen möjliggör hållbara och sunda lösningar för den offentliga bespisningen, 
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ arbetar för att ökad utbildning om upphandling tillhandahålls de som ansvarar för upphandlingen till den lokala offentliga bespisningen, 
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ grundar sina beslut gällande finansieringen av den offentliga bespisningen på basen av statens näringsdelegations rekommendationer,
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ bekantar sig med lokala producenter, lokala livsmedelsförädlingsföretag och den lokala offentliga bespisningen för att få insikt i möjligheter kring nyttjande av lokalproducerad mat i det offentliga rummet,
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ arbetar för att lokalt producerade råvaror och matprodukter används i den lokala offentliga bespisningen.
 • att konsumenterna också i fortsättningen ska kunna välja mellan konventionellt odlade, ekologiskt odlade och GMO-fria produkter

Behandling

Närproducerad mat

Vi äter för lite närproducerad mat. Det mesta har transporterats mellan flere hundra och upp till tusen kilometer innan vi köper det i butikerna!

Matens kvalitet är ytterst beroende av hur nära den produceras – färsk mat är alltid av högsta möjliga kvalitet.

Det enda rätta ekologiskt hållbara är närproduktion – det sparar energi och skyddar naturen bäst. Skolmaten är idag oftast producerad enligt den billigaste offerten – utan hänsyn till varken kvalitet, ekologisk hållbarhet eller nationalekonomisk nytta! Närproduktion fyller alla ovannämnda kriterier, men man får inte glömma dem i offertbegäran! Dessutom gynnar den lokala producenter och logistikföretag och alltså den egna kommunen plus att miljön skonas på bästa möjliga sätt.

Vi föreslår därför 

 • att SFP i riksdag, regering och kommuner arbetar för att främja, och betona det ekologiskt hållbara i närproducerad mat, för att trygga matens kvalitet bl.a. i skolor och på arbetsplatser.

Bernt Olin         Annette Forsblom            L-J Nyholm

Borgå                 Borgå                                   Borgå

Partistyrelsens utlåtande motionerna 38 & 39:

Dagens globala by är, alla kommunikationsförbindelser till trots, enorm till ytan och detta utgör ett grundläggande problem för bland annat miljön och livsmedelssäkerheten. Vi är alla medvetna om att mat transporteras runt hela jordklotet, vilket också medför en ofantlig energiförbrukning och oerhörda mängder utsläpp. Om distansen för den mat som konsumeras kunde minskas från över 2000 kilometer i genomsnitt till 200 kilometer, och under, kunde märkbara skillnader i miljön och livsmedelssäkerheten uppnås. Det att vi idag lever i en global by utesluter inte upprätthållandet av lokala matkulturer. Det är upp till alla beslutsfattare, både de kommunala och de enskilda, att förena de två fenomenen. 

En ökad konsumtion av närmat leder inte bara till märkbart mindre transportsträckor och mindre bränsleförbrukning samt trafikutsläpp, den höjer också kommunens och regionens skatteintäkter. 

Mat bör inte mätas i enbart ekonomiska termer. Kvalitativa aspekter bör beaktas vid offentlig upphandling. Förutom näring är mat också kultur, njutning och en möjlighet till avbrott i vardagen. Om vi på ett förnuftigt sätt kan använda lokalproducerade livsmedel i våra storkök, och även i våra hem, innebär det bättre färskhet och mindre spill, rena och tillsatsfria produkter och bättre smakupplevelser. När man känner producenten vet man också på vilket sätt produkten tagits fram, vilket ger mer öppenhet och genomskinlighet i produktionen. 

Offertfrågan och beslut om offentlig upphandling sker på det lokala planet, i staden, kommunen eller samkommunen. Det innebär att de som handhar den offentliga upphandlingen måste ges tillräcklig kunskap om hur upphandling kan ske så att även närproducerat gynnas utan att bryta mot gällande lagstiftning, enligt vilken produktionsursprung inte får vara ett urvalskriterium. 

Ökad utbildning om upphandling, ökat samarbete mellan producenter och storkök och ökad lokal aktivitet bidrar till att nå målet om en ökad användning av närproducerad mat i skolor såväl som på arbetsplatser. 

Tillsammans med EkoCentria arrangerar jord- och skogsbruksministeriet sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang, NärMat-cykelstafett, för att höja profilen av och öka intresset för att använda närproducerad mat. Hästen 2009 cyklades NärMat-stafetten längs med västkusten. Till de främsta samarbetsparterna hör producentförbunden MTK och SLC, både central- och regionförbunden. Skolmaten har lyfts upp av flera organisationer under året, bland dem Martha Förbundet och Folkhälsan.  

År 1943, mitt under brinnande krig, stadfäste president Ryti en lag som skulle säkra och prioritera tillgång till mat för skolelever. Ända sedan år 1948 har vi i Finland haft lagstadgad och avgiftsfri skolbespisning för läropliktiga elever

I juni 2008 godkändes det första strategipappret på regeringsnivå som handlar om näring och motion. Strategipappret tar bland annat fasta på att försöka öka konsumtionen av grönsaker och frukt i våra skolor och sporra kommunerna att ge tillräckligt med resurser till bespisningssektorn. Under våren 2009 gav Statens näringsdelegation ut nya rekommendationer för skolbespisningen vari det konstateras att skolbespisningen är en viktig del av skolans undervisning, fostran och omsorg om att eleverna mår bra. Tillräcklig, hälsosam och smaklig skolmat som äts utan stress är mer än enbart näring, det är en njutning som ökar trivseln i skolan.

Användningen av lokalproducerade livsmedel i de offentliga storköken innebär ett tilläggsvärde, både för storkökspersonalen och för matgästerna. Lokalproducerade varor innebär färskhet och mindre spill, rena och tillsatsfria produkter, bättre smakupplevelser och större genomskinlighet av produktionsmetoderna. Ökad användning av lokalproducerat ökar förstås också kommunens och regionens skatteintäkter, leder till kortare transportsträcker som är viktigt när bränslepriserna stiger och Finland har förbundit till att minska utsläppen av växthusgaser och förhoppningsvis en större flexibilitet. 

Vad beträffar genförändrad mat är det oerhört viktigt att granskningen är ordentlig och genomförs omsorgsfullt. Inom EU måste livsmedel märkas ifall den innehåller mer än 0,9 procent genmodifierade ingredienser. Det innebär i praktiken nolltolerans. Signaler från EU:s ministerråd antyder att en majoritet av länderna kan tänka sig att acceptera inrättande av GMO-fria zoner och ett lagförslag som i skrivande stund behandlas i riksdagen innehåller också möjligheten att skapa sådana zoner. Noggrann märkning av 

genförändrad mat är en förutsättning för trygg användning och konsumtion av mat också i fortsättningen.

Partistyrelsen föreslår till partidagen

 • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsätter att arbeta för att lagstiftningen möjliggör hållbara och sunda lösningar för den offentliga bespisningen, 
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ arbetar för att ökad utbildning om upphandling tillhandahålls de som ansvarar för upphandlingen till den lokala offentliga bespisningen, 
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ grundar sina beslut gällande finansieringen av den offentliga bespisningen på basen av statens näringsdelegations rekommendationer,
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ bekantar sig med lokala producenter, lokala livsmedelsförädlingsföretag och den lokala offentliga bespisningen för att få insikt i möjligheter kring nyttjande av lokalproducerad mat i det offentliga rummet,
 • att SFP:s representanter i lokala beslutsfattande organ arbetar för att lokalt producerade råvaror och matprodukter används i den lokala offentliga bespisningen.