Motion 4 – Tillämpningen av beskattning av värdepapper i samband med dödsfall

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP även i fortsättningen jobbar för att arvsskatten ersätts med en överlåtelseskatt då arvet realiseras.
  • att under tiden, som arvskatten ännu finns kvar bör SFP jobba för att tillämpningen vid beskattningen av värdepapper skulle ändras sålunda att värdet för värdepapper som fastställts i bouppteckningen, kan korrigeras i enlighet med det faktiska försäljningsvärdet ifall försäljningen sker inom 12 månader från tidpunkten för förrättande av bouppteckningen

Behandling

I samband med bouppteckning efter en avliden person, som har ägt aktier, tillämpar skatteverket direktiv vid fastställande av arvsskatten sålunda att värdet på aktierna beskattas enligt det värde som aktierna har på dödsdagen, vilket också blir anskaffningsvärdet på aktierna, då man säljer aktierna.

En stor orättvisa kan uppstå och kan drabba arvingarna ekonomiskt mycket hårt när arvingarna erhåller aktier i arv eller aktier som kraftigt gått ner i värde under en kort tid efter dödsfallet.

Vi kan ta ett exempel: En person avlider den dag då kursen på Nokia utgör 63 € (kurs år 2000) inom 3 månader skall bouppteckningen verkställas om ingen förlängning av tiden skett. Ifall förlängning erhållits kan tiden för bouppteckning ske långt efter dödsdagen. Då kan kursen ha gått ner mycket kraftigt, som skedde i fallet Nokia, kursen har som lägst varit ca 3 €. I dagens läge är kursen ca 6-7 €. År 2008 var kursen 27 €. En kraftig nedgång i Nokia aktierna har skett efter år 2000. Ett annat exempel är t.ex. Finnairs kurs var som högst 2007 på ca 12 € och sjönk kraftigt till slutet av 2008 till 4 €. Idag är kursen ca 5-6 €. Detta är endast några exempel.
Arvskiftet förrättas kanske först flera år efter dödsdagen och kursen ytterligare har sjunkit. Arvsskatten betalas alltså på det värde som aktierna har på dödsdagen och trots att kursen gått ner, före man hållit bouppteckningen, så beaktar man inte detta. Skulle arvsskatten förfallit till betalning då kursen var som lägst, hade man varit tvungen att sälja aktier med en stor förlust och i vissa fall till och med varit tvungen att tillskjuta egna medel för att kunna betala arvsskatt, bara för att man ärvde aktier. Arvsskatteprocenten utgör i I avgiftsklassen 8-17 % ( t.ex. barn, barnbarn). Skatten höjs ifall man inte är direkt arvinge. II skatteklassen beskattas enligt 21-36 %.

Hur kunde man gardera sig?
En möjlighet är att alla värdepapper som ett dödsbo innehar borde säljas, strax efter att ett dödsfall inträffat, då skulle det finnas pengar i dödsboet för arvingarna att betala arvsskatten.
Men vem gör det? Känslomässigt gör ingen det och ingen orkar heller fundera över detta, ej heller finns någon utredning om delägarna i dödsboet. Utredningen kan i vissa fall bli mycket komplicerad men den skall göres innan man verkställer bouppteckningen.

Föreslår att för fastställande av värdet för aktier i bouppteckningen få upptaga ett värde för värdepappren enligt en kurs på aktierna som ligger närmare dagen för verkställande av bouppteckningen. Då får man ett mera realistiskt värde på aktierna? Trots det är man aldrig säker när det gäller aktier, för värdet kan fluktuera kraftigt både uppåt och nedåt. Efter den dagen bouppteckningen har verkställts har dödsboet bättre möjlighet att själv påverka och eventuellt sälja aktierna och därmed lösgöra medel för betalande av arvsskatten. Vid säljögonblicket uppstår antingen en vinst eller förlust, men avgörandet är i arvingarnas händer. En skatt på försäljningsvinsten är 30 % eller mera (anskaffningsvärdet utgör bouppteckningsvärdet). En förlust kan även uppstå men den kan även beaktas ifall man har sålt aktier med vinst.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf yrkar på att Svenska Folkpartiet i riksdagen bör verka för

  • att vid beskattningen av värdepapper skulle värdet för aktierna upptagas till ett värde, som aktierna haft under tiden efter dödsdagen tills det att bouppteckningen verkställes.
  • att fortsättningsvist jobba för att få bort orättvisorna med arvsbeskattningen.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf
Hans-Olof Kvist, Ralf Skåtar

Partifullmäktiges svar

SFP har i sitt skattepolitiska program från år 2014 satt som målsättning att arvsskatten borde slopas. Arvskatten borde ersättas med ett system som stöder generationsväxlingar och som tillämpas i Sverige och Norge. En stor förlorare med dagens arvsskatt är företagens ägare som står inför generationsväxlingar, men skatten kan också slå hårt mot medborgare som har svårt att betala skatt på det som de ärver av sina anhöriga.

Sverige slopade arvs- och gåvoskatten år 2004 och Norge år 2014. Arvs- och gåvoskatten inbringar i Finland en årlig summa på ungefär 500 miljoner euro. Genom att istället beskatta realiserad överlåtelsevinst skulle skatteintäkten enligt PTT:s beräkningar inbringa 400 miljoner euro. Ett system med beskattning av överlåtelsevinst tar bättre hänsyn till skattebetalarnas faktiska betalningsförmåga, vilket är eftersträvansvärt.

Genom införandet av den svenska modellen, med beskattning av realiserad överlåtelsevinst, ges arvtagaren till företag större möjlighet att investera och anställa flera människor.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP även i fortsättningen jobbar för att arvsskatten ersätts med en överlåtelseskatt då arvet realiseras.
  • att under tiden, som arvskatten ännu finns kvar bör SFP jobba för att tillämpningen vid beskattningen av värdepapper skulle ändras sålunda att värdet för värdepapper som fastställts i bouppteckningen, kan korrigeras i enlighet med det faktiska försäljningsvärdet ifall försäljningen sker inom 12 månader från tidpunkten för förrättande av bouppteckningen