Motion 2 – Säkerställ finansieringen för försvarsmaktens nyinförskaffningar

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att anskaffningar och uppdateringar av försvarets materiel säkerställs inom den ordinarie budgeten dock så att resurseringen av den sociala tryggheten inte äventyras.

Behandling

Finland kommer inom den närmaste tioårsperioden att stå inför omfattande investeringar vad beträffar försvarsmaktens materiel. I statsrådets försvarsredogörelse (publicerad 16.2 2017) redogörs för behovet att modernisera vår försvarsmakt. Detta gäller alla de tre vapengrenarna; armén, marinen och flygvapnet. T.ex. de första Hornet-planen som införskaffades på 1990-talet kommer att ha sina maximala antal flygtimmar uppfyllda i början av 2020-talet.

Nyinförskaffningarna kommer inte att rymmas inom försvarsmaktens normala årsbudget, utan det kommer att krävas särskilda anslag. Diskussionen kring detta har så sakta kommit i gång och bl.a. från vänsterhåll har man ifrågasatt behovet av dessa nyinförskaffningar. Men så här uttryckte sig kommendören för försvarsmakten, general Lindberg, vid öppnandet av den 221:a nationella försvarskursen 6.3 2017: ”Att värna om den egna försvarsförmågan är inte vapenskrammel utan vår plikt, samtidigt som det är en stabiliserande faktor för vår säkerhetsmiljö”.

De militära spänningarna i Östersjöområdet har ökat och tröskeln att ta till militär aggression har blivit lägre. Ockupationen av Krim visade att folkrätten inte är en självklarhet i dagens föränderliga värld. Därför är det av yttersta vikt att Finland även i framtiden har ett trovärdigt försvar som är anpassat till de utmaningar som existerar.

SFP i Pargas föreslår:

  • att SFP:s ledamöter i riksdagen aktivt jobbar för att säkerställa de nyinförskaffningar som krävs för försvarsmaktens del.

SFP i Pargas
Anne Eriksson, ordförande Rolf Möller, sekreterare

Partifullmäktiges svar:

Statsrådets försvarsredogörelse till riksdagen drar upp de försvarspolitiska riktlinjerna för hur Finlands försvarsförmåga ska upprätthållas, utvecklas och användas. Genom försvarsredogörelsen och verkställandet av den tryggas Finlands försvarsförmåga i en föränderlig säkerhetssituation, skapas förutsättningar för att upprätthålla ett trovärdigt försvarssystem som täcker hela landet, dras riktlinjer upp för genomförande av strategiska kapacitetsprojekt, förbättras försvarsmaktens beredskap och styrs fördjupandet av försvarssamarbetet samt utvecklandet av den nationella lagstiftningen. Utmaningen är dock alltid att även garantera finansieringen.

Försvarsmaterielprojekt har inskränkts och senarelagts till följd av de anslagsnedskärningar som riktats mot försvarsmakten. Man har varit tvungen att överföra resurser från anskaffningarna av försvarsmateriel till försvarsmaktens verksamhet. I en kris som utvecklas snabbt blir det svårt att göra storskaliga försvarsförberedelser och de tilläggsanskaffningar som försvaret förutsätter. Dagens ekonomiska resurser begränsar försvarsmaktens möjligheter att förbereda sig på en långvarig kris och krigföring.

Om man behåller nivån på investeringar i nytt materiel, vilken har höjts i enlighet med den parlamentariska utredningsgruppens rekommendationer, kan huvuddelen av trupperna från och med år 2021 utrustas och utbildas på en nivå som är tillfredsställande med tanke på deras uppgifter. En bättre beredskap förutsätter tilläggsresurser från och med år 2018.

För närvarande är arméns förmåga att fullgöra sin uppgift tillfredsställande. Med tanke på att försvarsmaktens kapacitet ska kunna upprätthållas är det viktigt att planerade projekt kan genomföras. De anskaffningar som ersätter försvarsmaktens allt äldre material förbättrar den operativa förmågan, men man kan inte skaffa tillräckligt med material med nuvarande budgetramar.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att anskaffningar och uppdateringar av försvarets materiel säkerställs inom den ordinarie budgeten så att resurseringen av den sociala tryggheten inte äventyras