Vi vill förbättra det internationella samarbetet och dess förmåga att förebygga och hantera kriser och konflikter. FN-samarbetet behöver bli mer flexibelt och FN bör möta medlemsstaternas behov och krav på öppenhet och demokrati. Vi måste också ha en tillräcklig nationell krisberedskap för exempelvis energikriser eller oljeolyckor på Finska viken.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Henriksson om corona: Vi klarar oss tillsammans

– Regeringen har i dag fattat beslut om kraftiga, men nödvändiga åtgärder för vårt lands och befolkningens bästa. Eftersom vi nu i Finland befinner oss i ett undantagstillstånd på grund av Coronaviruset, kommer vi att ta i bruk en del verktyg som delvis begränsar det vardagsliv vi varit vana med, säger SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson.