Torvalds, Katainen och Pekkarinen: Taxonomin urvattnar EU:s klimatmål

Enligt de finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP.), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C.) urvattnar EU-kommissionens utkast till delegerad förordning om taxonomi, dvs. kriterierna för hållbar finansiering, uppnåendet av EU:s klimatmål.

– Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och klimatvänliga branscher försvåras, fastställer de finländska Europaparlamentarikerna som deltagit i EU-kommissionens offentliga konsultation.

Katainen, Pekkarinen och Torvalds anser att utkastet till förordning inte är i linje med EU-lagstiftning och medför olägenheter särskilt för jord – och skogsbruket och energisektorn, vilka är de avgörande sektorerna för att nå klimatmålen.

– Utkastet bestrider det faktum att skogsbruket är hållbart och att användningen av trä inom bioekonomin är en lösning för att uppnå klimatmålen. Man kan inte börja definiera hållbart skogsbruk på nytt, eftersom skogen hör till medlemsstaternas behörighet att besluta om. Kriterierna ligger inte i linje med EU:s grundfördrag, enligt vilket matproduktionen ska tryggas inom hela EU, skriver jordbruksutskottets vice ordförande Elsi Katainen i sitt svar till kommissionen.

– Produktionen av bioenergi och användningen av den i trafiken har en betydande inverkan på stävjandet av klimatförändringen. Den delegerade förordningen ska överensstämma med direktivet om förnybar energi, som innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, skriver Mauri Pekkarinen, som verkar i industriutskottet, i sitt svar till kommissionen.

– De föreslagna finansieringskriterierna ställer orimliga miljökrav på vattenkraften och strider mot ramdirektivet för vatten. Med hjälp av vattenkraft kan man balansera variationerna i både förbrukningen och produktionen av sol- och vindkraft och säkerställa eltillförseln på ett hållbart sätt. – Det kan ifrågasättas om kommissionen överskrider sina befogenheter genom att anta den delegerade förordningen och på det sättet bortse väsentliga delar av taxonomiförordningen, såsom principen om teknologineutralitet, säger Nils Torvalds, Renew Europes koordinator i miljöutskottet.

Katainen, Pekkarinen och Torvalds har deltagit i den offentliga konsultationen till  kommissionen som löper ut i dag och de har även skrivit om missförhållandena i utkastet i ett brev till kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness, som ansvarar för EU:s finanspolitik och ekonomiska frågor.

Efter det offentliga samrådet har EU-kommissionen cirka en månad på sig att uppdatera utkastet till rättsakt, varefter det behandlas av lagstiftarna, dvs. Europarlamentet och EU-rådet.

 

Europarlamentarikernas svar kan läsas här:

Elsi Katainen

Nils Torvalds

Mauri Pekkarinen

 

EU-kommissionens webbplats om hållbara investeringar och taxonomi.

Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja sysselsättningsgraden för äldre

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är mycket nöjd.

Läs föregående artikel

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson minister i 2 000 dagar.

SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag varit minister i 2 000 dagar.

Läs följande artikel