Biaudet: Regeringens nedskärningar urholkar goda biståndsresultat

De utvecklingspolitiska resultaten som Utrikesministeriet redogör för har försämrats kraftigt på grund av denna regerings dramatiska nedskärningar år 2016.

– Det är skäl att fråga sig ifall nedskärningarna och inriktningen på finansieringsstöd helt urholkar de fina målsättningarna om att hjälpa de allra mest utsatta, något som vi i Finland under årens lopp framhållit som allra viktigast, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Det handlar om arbetet för flickors och kvinnors rättigheter som till stor del finansierats via multilateralt samarbete och via medborgarorganisationernas arbete. Det handlar om stödet till de allra fattigaste länderna, säger Eva Biaudet.

Under det senaste årtiondet har samhällsutvecklingen i många länder vänt till det sämre på grund av konflikter. Demokratin raseras i många länder, möjligheter för människorättsförsvarare att agera begränsas och rättsstatsprinciper ifrågasätts.

Trots att mödradödligheten i Afrika söder om Sahara, dödligheten bland barn under 5 år och barnäktenskap i till exempel Sydasien drastiskt minskat lever fortfarande 783 miljoner människor i extrem fattigdom. Var tredje kvinna erfar sexuellt eller annat fysiskt våld under sitt liv, varannan dödad kvinna har dödats av en närstående och i en tredjedel av länderna definieras familjevåld inte som ett brott.

– För att ändra riktning måste målsättningen vara att Finlands och Europas bistånd höjs till 0,7 procent och 0,2 procent av detta måste riktas till de allra fattigaste och mest utsatta länderna. Så länge dessa nivåer är avlägsna måste biståndets tyngdpunkt ligga på gåvohjälp, säger Biaudet.

Löfström: Nytt finländskt rekord i populism av Sannfinländarna

Enligt Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem i Svenska riksdagsgruppen, är Sannfinländarna fullt medvetna om att förslaget om att skära ner klumpsumman för Åland varken är lagligt eller möjligt.

Läs föregående artikel

SFP föreslår lösningar på personalbristen i Helsingfors

Personalbostäder och fortsatta löneförhöjningar vore en lösning för att locka arbetskraft inom småbarnspedagogik och vård till Helsingfors.

Läs följande artikel