fbpx

Nära dig

SFP:s kommunalvalsprogram 2021

Ladda ner valprogrammet som PDF 

Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. I det valet är just du viktig!

Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och finska. Vi är din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, och arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för alla. Vi behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd. Beslut som fattas i kommunen påverkar dig och din vardag.

Kommunen är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun och stad, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren.

För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, och trivas i sin hemkommun. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till din livssituation. Vi vill även se en tydlig stadspolitik i våra större städer, med fungerande kollektivtrafik och intressanta bostadsområden.

Svenska folkpartiet vill se kommuner som är trygga och där alla inkluderas. I våra kommuner vill vi skapa förutsättningar för det goda livet, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. I våra kommuner satsar vi på medskapande och engagemang. Det ska finnas mötesplatser att träffas och umgås. Vi behöver svenska rum på orter där svenskan är i minoritet.

Vi vill skapa ett gott språkklimat i hela landet och i alla kommuner. Alla ska känna sig inkluderade och våga tala sitt eget språk.

Vi vill att kommunerna lever i tiden, och fördomsfritt vågar förnya sig. Vi vill att våra kommuner är aktiva när det gäller nyskapande och företagsetableringar. Satsningar på sysselsättning och företagsamhet är centrala delar i en fungerande kommun. Digitaliseringen ger möjlighet till en smidigare vardag, den mänskliga kontakten får ändå inte förloras.

Kommunerna har en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar. SFP jobbar för att Finlands kommuner är klimatneutrala 2030.

Alla människor har rätt att skapa sin egen framtid. Den nu aktuella social- och hälsovårdsreformen ska trygga en jämlik service för alla.

En jämställd kommun är en välmående kommun. Jämställdhet är en central grundvärdering i allt arbete vi gör, också i kommunerna. För SFP är det viktigt att vi har jämlikt med kvinnor och män på ledande poster i kommunerna. SFP vill att alla kommuner undertecknar och genomför den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan könen.

Vi jobbar mot segregering och vill att våra kommuner tar ett aktivt grepp för att inkludera nyfinländare i det lokala samhället. Alla kommuner ska vara fria från rasism. SFP arbetar för mångfald och inkludering och vill att man ska kunna integreras också på svenska. Service på samiska ska erbjudas regionalt. Tjänster på teckenspråk ska också fungera. Det nordiska samarbetet är på många sätt unikt och aktiva kommuner kan dra nytta av ett gränsöverskridande samarbete.

Coronaviruset har gjort att allt fler distansjobbar, och fritidsboenden har fått en ny betydelse för många. Det här ställer nya krav på servicen i den tillfälliga hemkommunen. Vi behöver utreda möjligheten till dubbla hemkommuner.

SFP är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med dina förtroendevalda och med oss – i fråga som fråga.

Den bästa skolan

Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas.

 • Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara beroende av hemort eller föräldrarnas arbetssituation. Vi vill att språkinlärningen i det andra nationalspråket inleds redan inom småbarnspedagogiken.
 • Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning
 • Utbildningen och undervisningen ska vara jämlik och fri från trånga könsnormer
 • Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen.
 • En fungerande morgon- och eftermiddagsvård behövs och ger möjlighet till mångsidiga aktiviteter både ute och inne.
 • Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.
 • Skolan ska bygga på närundervisning. Distansundervisning ska fungera som komplement där särskilda skäl finns. Både närundervisning och distansundervisning måste fungera på ett hållbart och jämlikt sätt. Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel – såväl traditionella som digitala.
 • En mångsidig språkundervisning ska påbörjas redan i förskolan. Vi vill att allt fler ska ha möjlighet till språkbadsundervisning och språkduschar.
 • Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. Vi jobbar för friska skolbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning.
 • Samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet är viktigt, men måste genomföras så att inlärning i arbetet och den teoretiska undervisningen är i balans.
 • Vi fortsätter investera i en högkvalitativ gymnasieutbildning på svenska och finska.
 • Vi satsar mera resurser på yrkesutbildningen för att höja på dess kvalitet och attraktionskraft i alla våra regioner.

Välmående invånare

SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både svenska och finska. Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land och därför vill vi också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljerna.

 • Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, idrott och kultur, såsom medborgar- och arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör våra kommuner livskraftiga och trivsamma.
 • Det ska finnas rastplatser och hundparker i våra städer och kommuner. För allas trivsel är det även viktigt att det finns tillräckligt med avfallskärl.
 • I kommunen ska det finnas mångsidiga möjligheter för människor i alla åldrar att röra på sig. Lekplatser, skateparker och andra motionsmöjligheter, till exempel utegym och konditionstrappor ökar trivseln. I planeringen ska man alltid ta hänsyn till användarna, oberoende av funktionsförmåga.
 • För att social- och hälsovården ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Vi anser att servicesedlar borde användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna.
 • Coronaviruset har utmanat alla världens samhällen, också vårt. SFP kommer att fortsätta jobba för att stävja smittspridningen lokalt, regionalt och nationellt. När vaccinet är här vill vi att du ska kunna få det i din kommun.
 • Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Vi anser att en högklassig äldreomsorg är en hederssak. Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående.
 • Unga har rätt att må bra. Vi vill se fungerande ungdomstjänster som stöder en trygg uppväxt och motverkar utslagning. Uppsökande ungdomsarbete, navigatortjänster och ungdomsverkstäder hjälper unga att ta steget in i vuxenlivet. Eftersom SFP vill se en maxgräns för antalet elever per skolpsykolog och skolkurator måste den akuta bristen på behörig personal åtgärdas.
 • Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre och unga.
 • Vi vill att avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år erbjuds i kommunerna. Detta har visat sig minska antalet aborter hos unga.
 • Hobbyer är en viktig del av välmåendet. Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritidssysselsättning. Barn och unga ska få vara med och påverka vilka fritidsaktiviteter kommunen erbjuder. Kommunen ska erbjuda jämlika möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler oberoende kön eller ålder.
 • Ungdomsfullmäktige, äldreråden och handikappråden fyller en viktig funktion i kommunen. Då fler människor, med olika bakgrund, engageras kan vi bygga ett bättre samhälle. Vi vill även att deltagande budgetering används för att i högre grad inkludera invånarna i kommunens beslutsfattande.
 • Vi vill se ett fungerande samarbete mellan kommunen, staten och den tredje sektorn. Vi vill trygga tredje sektorns långsiktiga verksamhetsförutsättningar.
 • Vi jobbar för att alla, också personer med funktionsvariation, ska ha rätt till arbete, självbestämmande och en möjlighet att påverka sitt liv.
 • Integrationstjänster blir allt viktigare i våra kommuner och behöver fungera bra för att säkerställa att nyfinländare känner sig delaktiga. Kommunerna ska höja kvaliteten på integrationstjänsterna för nyfinländare utanför arbetsmarknaden.
 • Förebyggande av våld mot kvinnor och av våld i nära relationer samt tjänster för offer för våld ska vara en naturlig del av kommunernas arbete. För att främja hälsa och välbefinnande ska kommunerna utveckla ett tvärsektoriellt, långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.
 • Vi vill att kommunerna inför könsmedveten budgetering och att könskonsekvenserna av besluten bedöms.
 • Social- och hälsovården står inför en stor förändring. Patienten ska också framöver vara i fokus. Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas.
 • Trenden med ökad användning av droger är oroväckande. För att stödja både missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi vill se fler lågtröskelmottagningar, stöd till familjer och multiprofessionellt samarbete till exempel mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen.
 • Vi vill att kommunerna fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Därför vill vi att kommunerna i högre grad använder sig av barnkonsekvensbedömningar.
 • Vi vill ändra åldersgränserna för avgiftsfri bröstcancerscreening från nuvarande 50-69 år till 40-74 år. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland.

Föregångare på klimat och miljö

Vi vill att Finland ska vara en föregångare i frågor som berör klimat och miljö. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Många kommuner är föregångare när det gäller att finna klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen.

 • Vi vill arbeta för en klimatsmart utveckling. Kommunerna har en avgörande roll när Finlands klimatmål ska uppnås. Användningen av förnybar energi ska främjas och fossila bränslen utfasas, särskilt i uppvärmningen.
 • I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckligt med resurser för underhåll. Vi vill se mera träbyggande i kommunerna för att minska vår klimatpåverkan.
 • Kommunens upphandling är ett viktigt verktyg i klimatarbetet, till exempel för att främja klimatsmarta lösningar och närproduktion.
 • Vi vill att utsläppen i trafiken ska halveras till 2030 i jämförelse med 2005 års nivå.Vi vill utöka mängden laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för biogasbilar samt främja en parkeringspolitik som stöder miljövänliga bilar.
 • Vi vill att allt flera ska använda hållbara transportmedel. Vi jobbar för goda kommunikationer, god trafikplanering, flera lättrafikleder och bilfria områden.
 • Vi vill arbeta för en välfungerande kollektivtrafik och flera mobilitetstjänster – det ska vara enkelt att leva utan bil framförallt i städerna.
 • En välfungerande kollektivtrafik betyder rutter såväl mellan förorten och centrum som tvärgående rutter. Den regionala trafiken mellan centralorter och mindre kommuner lite längre bort skall utvecklas. Hållplatserna skall skydda dig från väder och vind.
 • Snabba och pålitliga nätförbindelser stöder såväl möjligheterna till distansarbete som hela landets digitala konkurrenskraft. Detta ska också gälla i skärgården och på landsbygden. För fungerande nätförbindelser behövs samarbete mellan staten, kommunerna och de olika nätoperatörerna.
 • Östersjön hotas av både övergödning och av klimatförändringen. Vi vill arbeta för att minska belastningen, bland annat genom att effektivera vattenhanteringen och öka återvinningen av näringsämnen.
 • Vi vill att kommunerna motarbetar en försvagning av biodiversiteten genom att rikta tillräckliga resurser till upplysningsarbete och till frivilliga naturskyddsåtgärder.
 • Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att kommunen satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter.

Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet

Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet.

 • Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt. Kommuner ledda av Svenska folkpartiet har ofta ett bättre sysselsättningsläge än många andra. Det goda arbete som gjorts behöver få fortsätta.
 • Vi behöver åtgärder på flera olika plan för att höja sysselsättningen. Sysselsättningstjänsterna i kommunen ska fungera effektivt så att den arbetssökande så snabbt som möjligt erbjuds arbete.
 • I frågan om kommunal- och fastighetsskatten stöder vi en återhållsam skattepolitik där nivåerna inte blir för höga.
 • Vi anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet.
 • Vi vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar. Upphandlingar ska i högre grad betona kvalitetskriterier, ta hänsyn till klimatpåverkan och tillåta delanbud. Ansvarsfullt producerade livsmedel ska vara en självklarhet.
 • Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.
 • Vi vill trygga kommunernas förutsättningar att göra betydande tillväxtinvesteringar.
 • Vi vill jobba för smarta städer och kommuner. Kommunen ska öppna dörrar för innovationer.
 • Vi vill stärka samarbetet mellan företagen i kommunerna och gärna hela regioner.
 • Vi vill att kommunerna aktivt arbetar för arbetsrelaterad invandring.
 • Vi vill säkerställa att högskolepolitiken tar i beaktande kommuners och regioners långsiktiga behov av kunskap och arbetskraft.