fbpx

Vad är SFP?

Svenska folkpartiet i Finland r.p. består av lokalavdelningar, kretsar och medlemsföreningar.

Svenska folkpartiet

 • är ett hundraårigt politiskt parti som har tjugofyratusen medlemmar i cirka hundratrettio lokalavdelningar.
 • har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli.
 • har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och Samkretsen i det övriga Finland.
 • har tre förbund: Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer.

Svenska folkpartiet styrs av partidagen som sammankallas varje år och däremellan av partifullmäktige och partistyrelsen.

 

Svenska folkpartiet samlar dem som vill arbeta för ett Finland där det finns två nationalspråk; svenska och finska.

SFP arbetar för

 • en stark svenskhet
 • en fungerande tvåspråkighet
 • en levande nordism
 • en stärkt europeisk gemenskap
 • ett globalt ansvar

SFP anser att välstånd och rättvisa föds ur

 • ett samhälle som tjänar individen
 • en ekonomi som stöder privata initiativ och
 • hänsyn till miljön
 • ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla
 • ett socialskydd som både bär och aktiverar

SFP är ett frisinnat parti

 • Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet
 • Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv.

I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans.

Hur fungerar SFP?

Svenska folkpartiet i Finland r.p. består av lokalavdelningar, kretsar och medlemsföreningar. Kretsarna är geografiskt indelade i fem regionala kretsar: Helsingfors, Egentliga Finland, Nyland, Österbotten och Samkretsen. Kretsarna stöder sina lokalavdelningar utgående från lokalavdelningarnas respektive behov, och i de frågor som kräver uppmärksamhet på lokal nivå. Specialföreningarna är partiets medlemsföreningar och de har uppstått kring sakfrågor och ideologier.

Partidagen

Partidagen är det högsta beslutande organet för SFP. Partidagen lägger upp politiska mål och fastställer riktlinjer för partiets handlande. På partidagen samlas representanter för alla SFP:s lokalavdelningar, specialföreningar samt Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer för att fatta beslut om gemensamma frågor. Sammanlagt uppgår partidelegaternas totala antal till cirka 300.

Partidagen ordnas i regel en gång per år, i regel den andra helgen i juni. Också extra partidagar kan sammankallas, till exempel inför ett presidentval.

På partidagen behandlas propositioner och motioner. En proposition är ett förslag framställt av partistyrelsen. Till partidagen får medlemsföreningarna lämna in partidagsmotioner. Partidagsmotionerna behandlar traditionellt allt från postombud till globala ödesfrågor. På partidagen väljs även partifullmäktige, partiordförande samt vice ordföranden.

Partifullmäktige

Partifullmäktige består av partiordförande, partiets tre viceordförande samt 46 ledamöter med personliga ersättare. Partifullmäktiges uppgifter är bl.a. att bereda partiets politiska riktlinjer på lång sikt, välja partistyrelse, fastställa bokslutet samt behandla yttrande över motionerna och förelägga dem för partidagen.

Partistyrelsen

Partistyrelsen (förkortas pst) består av partiordförande, partiets tre viceordförande samt tolv övriga medlemmar som utsetts av partifullmäktige. Fullmäktiges ordförande, partiets ministrar och europaparlamentariker samt finansutskottets ordförande har närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden. Partisekreteraren fungerar som mötesföredragande. Partistyrelsen fungerar som det operativa organet, vars uppgift är att sköta löpande ärenden genom att bland annat fastställa partiets åsikt i aktuella politiska, organisatoriska och finansiella frågor.

Svenska riksdagsgruppen

Partiets ledamöter i riksdagen bildar Svenska riksdagsgruppen. I den ingår också i regel Ålands riksdagsledamot. Gruppen assisteras av ett gruppkansli, som leds av generalsekreterare. Riksdagsledamöterna har var sin personliga riksdagsassistent.

Svenska folkpartiet i Europaparlamentet

I Europaparlamentet ingår SFP i den liberala gruppen Renew Europe. SFP är fullvärdig medlem i det liberala ALDE-partiet sedan år 1995.

ALDE  Alde Manifesto

Kretsarna

Kretsarna arbetar i huvudsak med frågor som har en regional förankring. Kretsarna stöder alla lokalavdelningar inom sitt regionala område. Partiets fem kretsorganisationer följer vallagens indelning i valkretsar. Nomineringen av kandidater för kommunal- och riksdagsval är en viktig aktivitet i kretsarna. Kretsarna ansvarar för kampanjverksamheten inför val. Kretsarna leds av en kretsstyrelse som utses på det årliga kretsmötet i april. Kretsarna samarbetar intensivt med partiets centralorganisation och med kretsens riksdagsledamöter. Konferenser för lokalavdelningarnas ordförande och så kallade kommunparlament för förtroendevalda i kommunerna hör till kretsarnas verksamhetsformer. Kretsarna är registrerade föreningar. Svenska folkpartiet har även lokalavdelningar utanför kretsarna Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. Dessa lokalavdelningar ingår i Samkretsen, vars verksamhetsområde innefattar totalt åtta valkretsar: Birkaland, Lappland, Mellersta Finland, Satakunta, Savolax-Karelen, Sydöstra Finland, Tavastland och Uleåborg.

Lokalavdelningen – partiets hörnsten

SFP har lokalavdelningar över hela Svenskfinland. Partiet har organiserad verksamhet på praktiskt taget alla orter där det bor svenskspråkiga. Lokalavdelningarna är medlemsföreningar i partiet och har rätt till representation på partidagen.

Kommunorganisationen är det lokala samarbetsorganet

I kommuner med flera lokalavdelningar fungerar kommunorganisationen som takorganisation och lokalt samarbetsorgan. Kommunorganisationens viktigaste uppgift är att samordna och utveckla SFP:s kommunalpolitik i kommunen, organisera den lokala verksamheten, stöda lokalavdelningarna liksom även Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer. Lokalavdelningarna som ingår i kommunorganisationen är självständiga registrerade föreningar. Kommunorganisationens styrelse består av företrädare för lokalavdelningarna.

Specialföreningar

Inom Svenska folkpartiet verkar för tillfället nio specialföreningar. Föreningarna är i allmänhet riksomfattande och binds samman av ett specialintresse.

Utskott

Partistyrelsen tillsätter årligen ett antal utskott. Partiets utskott finns här:

Utskott

Läs också:

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

SFP – Nära dig