Henriksson: Ett mycket bra regeringsprogram

Den kommande regeringen, bestående av Socialdemokraterna, Centern, Gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet, presenterade regeringsprogrammet idag. Svenska folkpartiets ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är ytterst glad över det resultat som nu nåtts. 26 dagar av tidvis tuffa förhandlingar ledde till ett ansvarsfullt regeringsprogram med framtoning i social rättvisa och framåttänkande klimatpolitik.

– SFP:s värderingar syns tydligt i det här regeringsprogrammet. Vi är mycket nöjda med programmet som en helhet och det innehåller många för oss viktiga målsättningar. Många av förnyelserna innebär klara förbättringar i finländarnas vardag, säger Henriksson.

I regeringsprogrammet finns starka skrivningar angående det svenska språket i Finland. I programmet har man satt som målsättning att det andra inhemska språket skall återinföras som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna. Nationalspråksstrategin kommer att uppdateras och förnyas. De språkliga rättigheterna kommer att garanteras i samband med vårdreformen. En särlösning för vården i Helsingfors och Nyland kommer att utredas tillsammans med de nyländska kommunerna. Därtill kommer Vasa centralsjukhus att få omfattande jour. Svenska Teatern får status som nationalscen. Folktingets finansiering utökas.

– Jag är oerhört glad över alla dessa resultat som i praktiken stärker det tvåspråkiga Finland. Det är också fantastiskt fint att regeringsprogrammet innehåller en skrivning om att den svenskspråkiga undervisningens särbehov och utmaningar från småbarnspedagogik till universitet ska utvärderas. Efter det skall ett åtgärdsprogram utarbetas, säger Henriksson.

Regeringsprogrammet innehåller även i övrigt betydande satsningar på småbarnspedagogik, utbildning och forskning. Den subjektiva dagsvårdsrätten återinförs och gruppstorlekarna ska minskas. Yrkesutbildningen och gymnasiet får viktiga tilläggssatsningar. Yrkeshögskolornas samt universitetens grundfinansiering förstärks. Studiepenningen ska indexbindas.

– Regeringen kommer att öka antalet poliser och stärka resurserna för domstolarna och hela rättsvården. Det är mycket välkommet, säger Henriksson.

– Mycket viktiga är också de stora satsningarna för att förstärka äldrevården och höjningarna av de lägsta pensionerna samt främjande av den psykiska hälsan och arbetsvälmående. Fint är också att äldreombudsmanstjänsten nu inrättas.

Regeringen förbinder sig till att en sysselsättningsgrad på 75 procent uppnås, samtidigt som lokala avtal främjas och en företagarstrategi bereds. Anställandet av den första arbetstagaren ska underlättas.För att möta familjernas vardag och öka jämställdheten kommer regeringen att göra en ambitiös familjeledighetsreform tillsammans med arbetsmarknadsparterna.

– Regeringen tar också klimathotet på stort allvar och riktar resurser till arbete mot klimatförändringen. Det inhemska jordbrukets verksamhetsförutsättningar kommer att förstärkas. Underhållet av basvägnätet kommer att få märkbara tilläggsresurser, så våra landsvägar kommer att kunna sättas i skick. Tillstånd till skyddsjakt på skarv kommer att underlättas, säger Henriksson och avslutar med att konstatera att SFP går in i den nya regeringen med två ministrar, vilket också gläder mig mycket.

– Jag är en utpräglad resultatpolitiker och för egen del är jag mycket nöjd med det program som idag presenterats. Det kommer att vara av central betydelse att höja sysselsättningen och få fler människor i jobb.

Läs hela regeringsprogrammet här.

Torvalds tacksam: ALDE måste vara brobyggare

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) omvaldes i EU-valet igår 26.5, med 46 448 personliga röster. Torvalds gjorde därmed ett ännu bättre val än valet 2014.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi gläder sig åt tydliga satsningar i vården

Regeringen har idag presenterat sitt nya regeringsprogram. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi gläder sig stort för att många av de saker hon tog upp i riksdagsvalskampanjen och jobbat för som riksdagsledamot under senaste mandatperiod nu verkar få vind i seglen. Situationen inom social- och hälsovården kommer att förbättras betydligt och satsningar på förebyggande vård, på utvecklandet av barnrådgivningar, på försök med seniorrådgivningar och på större anslag för vaccinerings- och screeningprogram finns nu med. T.ex. ska HPV-vaccinet i fortsättningen kunna erbjudas också för pojkar.

Läs följande artikel