Löfström: Vårdreformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas

Grundlagsutskottet godkände utlåtande om vårdreformen – reformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas

Grundlagsutskottet godkänner på det stora hela förslaget till reform. Det är det centrala och behandlingen av reformen kan gå vidare. Modellen som helhet är förenlig med grundlagen. Utskottet slår ändå fast krav på vissa preciseringar, framförallt på fyra områden, men det handlar inte om några oöverstigliga hinder för reformen men är viktiga saker som behöver preciseras och förtydligas så att man säkerställer att det är förenligt med grundlagen, säger Mats Löfström, Svenska riksdagsgruppens vice ordförande, Ålands riksdagsledamot och medlem av grundlagsutskottet.

Dessa saker gäller bland annat överföring av kommunal egendom, Helsingfors speciallösning, överföring av egendom som utlokaliserats samt dataskydd av personuppgifter.

Det här är på så vis historiskt. Alla tidigare gånger har problemen med grundlagen varit stora och krävt djupgående ändringar. Man har nu kunnat ta lärdom av grundlagsutskottets tidigare praxis för att på förhand kunna undvika problem, vilket nu syns i resultatet. Utskottet tar inte ställning till de politiska aspekterna i reformen, utan har enbart granskat lagförslagets förhållande till grundlagen. Den politiska behandlingen fortsätter nu i social- och hälsovårdsutskottet, säger Löfström.

Allt utgår från rätten till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster vilket tryggas i grundlagen (19§). Nylands särlösning godkänns av utskottet. Finansieringen, en annan stor fråga, bedöms vara tillräcklig och arrangemangen är förenliga med grundlagen.

Tidtabellen för reformen är stram, men hänger nu på social- och hälsovårdsutskottet samt att regeringen hittar lösningar för de punkter där grundlagsutskott begärt preciseringar, säger Löfström.

Löfström är nöjd med skrivningarna om språkliga rättigheterna.

De språkliga skrivningarna är starka och mycket tillfredsställande i vårt enhälliga utlåtande. Språkliga rättigheter måste fungera också i praktiken, säger Löfström.

 Utskottet slår också fast att gränskommuner, såsom exempelvis österbottniska Kronoby, ska ha möjlighet att fortsätta med avtal mellan välfärdsområdena, vilket i praktiken betyder att vården kan fortsätta som idag. Utskottet slår också fast att reformen måste vara kostnadsneutral för Åland. Åland berörs inte i övrigt direkt av reformen eftersom social- och hälsovård är Ålands självstyrelses behörighet.

 

Politiska partierna i Helsingfors: Vi förbinder oss till en coronasäker kommunalvalskampanj


Vår främsta målsättning är att ett tryggt val för såväl väljare och kandidater som för partierna.

Läs föregående artikel

Din röst kan avgöra


Kommunalvalet står inför dörren. Ett på många vis annorlunda val, särskilt på grund av coronapandemin och de utmaningar den fört med sig. I valet märker vi speciellt mycket detta – kommunalvalet sköts fram till maj-juni i stället för den ursprungliga tidpunkten i april.

Läs följande artikel