Nordisk samsyn viktigare än någonsin

Svenska riksdagsgruppen öppnade sitt sommarmöte: Visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030 känns mera utmanande än tidigare. Coronakrisen har prövat denna vision hårt. Från nästa måndag har Finland igen gränskontroller till alla nordiska länder. Samtidigt beslöt regeringen sent igår att tillåta fri rörlighet mellan de lokala gränssamhällena vid svenska och norska gränsen. Redan sedan tidigare är arbetskraftspendlingen samt besök hos familj i Finland tillåtet.

– Det här är ett mycket viktigt beslut för människorna vid båda sidorna om landsgränsen mellan Finland och Sverige. Det här underlättar märkbart det dagliga livet på orter som Torneå och Haparanda, Matarenki och Övertorneå, Pello och Pello samt på de övriga orterna längs gränsen. Befolkningen i dessa regioner har i hundratals år levt ett gemensamt liv, utan att riksgränsen i praktiken påverkat befolkningens vardag överhuvudtaget. SFP ser det här beslutet som ett mycket viktigt och välkommet  steg för att förstärka förtroendet både mellan våra två länder och gentemot människorna i gränsregionen, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– SFP vill jobba för gemensam civil beredskap i Norden. De nordiska länderna behöver varandra nu mer än någonsin och vi har allt att vinna på en större samsyn. Det nordiska samarbetet får inte försvagas av Corona-epidemin. Vi behöver stöda varandra. Nu gäller det att tillsammans till exempel utveckla Corona-testningen vid gränserna, så att vi småningom på ett tryggt sätt helt kan avskaffa reserestriktionerna mellan våra nordiska länder. Regeringens hybridstrategi testa, spåra, isolera och vårda är viktig. Genom effektiv testning och spårning kan vi minska smittspridningen. Därför ligger det i allas intresse att våra länder också samarbetar väl med dessa frågor.

Hon uttalade sig på onsdagen när Svenska riksdagsgruppen inledde sitt tvådagars sommarmöte i Raseborg och Hangö. Henriksson understryker att med en aktiv dialog är de nordiska länderna starkare än var för sig, och det gynnar våra invånare.

– Inreserestriktionerna mellan de nordiska länderna utmanar kärnan i det nordiska samarbetet, som ju ska kännetecknas av fri rörlighet och en gemensam arbetsmarknad. Även om coronakrisen har hanterats olika i våra länder, behövs nu en samlad politisk vilja för att komma vidare. I framtiden ska vi kunna fortsätta studera och jobba i Norden utan gränshinder. Vi får inte tappa detta perspektiv, säger Henriksson.

Riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz ser en snabb återhämtning av det nordiska samarbetet som viktigt också ur europeisk synvinkel.

– EU kan inte enbart utvecklas via kriser, utan måste styras av en medveten vilja och vision. De nordiska EU-medlemmarna sitter på världens bästa regionbrand. Vi har en trovärdighet och måste också visa en vilja att bygga en riktning för Europa. Även rättsstatsprincipen som är en bärande tanke i det nordiska samhället behövs om EU ska kunna vara trovärdigt, säger han.

Nordiska samarbetsministern Thomas Blomqvist säger att det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet är särskilt viktigt för att utväxla erfarenheter och ta lärdomar av coronakrisen.

 – Frågor kring samhällssäkerhet blir viktigare i en situation där riskerna för naturkatastrofer och pandemier ökar också i Norden. Under vårt ordförandeskap nästa år kommer en återgång till en nordisk gränsöverskridande vardag att vara högt på agendan. Ett viktigt initiativ, som SFP har initierat, är att få till stånd en nordisk elektronisk identifiering – ett nordiskt e-medborgarskap. Det skulle röja undan gränshinder och göra vardagen smidigare för människor och företag, säger Blomqvist.

SFP i Helsingfors: Linda Ahlblad utmanare i ordförandeval

Lördagen den 22 augusti går SFP i Helsingfors kretsmöte av stapeln och utöver sittande kretsordförande Cecilia Ehrnrooth ställer sig Linda Ahlblad till förfogande för posten. Ahlblad är ersättare i stadsfullmäktige, styrelsemedlem i SFP i Tölö och medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Läs föregående artikel

Henriksson: Servicesedlar borde användas mera för att förkorta vårdköerna

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser ett mer omfattande ibruktagande av servicesedlar i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Samtidigt borde servicesedlar i kommuner och sjukvårdsdistrikt användas i högre grad redan nu, för att reda ut köerna som coronakrisen föranlett i den icke-brådskande vården.

Läs följande artikel