SFP lanserade sitt riksdagsvalsprogram: Mera tillsammans

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på åtminstone 5%. SFP siktar på att behålla alla sina nuvarande mandat och få två tilläggsmandat, ett i Vasa valkrets och ett i Helsingfors.

– Vi har alla förutsättningar att göra ett mycket framgångsrikt riksdagsval. Vi har nu sett vad det betyder för skolan och utbildningen, för vården och för svenskans ställning i Finland när SFP inte sitter i regeringen. SFP vill under nästa valperiod se ansvarsfulla beslut för en hållbar framtid, sade SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson då SFP idag lanserade sitt valprogram ”Mera tillsammans”

Valprogrammet ”Mera tillsammans” utgör en heltäckande vägkarta för ett framgångsrikt Finland. Under lanseringen betonade Henriksson bland annat följande helheter.

Riksdagsvalet kommer att vara ett utbildningsval
– Skolan och utbildningen är en av de starkaste grundstenarna för att skapa såväl trygghet, som ett framgångsrikt Finland. Det är helt nödvändigt att nu satsa på jämlika förutsättningar för alla barn till en god start i livet. Så kan vi motverka utanförskap och marginalisering.

Den nuvarande regeringen har visat en oerhörd nonchalans gentemot det svenska språket. Det ska vara slut på det nu!
– Den av SFP initierade nationalspråksstrategin bör uppdateras såväl gällande svenskan som finskan. SFP är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. I all vår politik har vi de tvåspråkiga glasögonen på näsan.

Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende av hemort, inkomst eller språk.
– Finland behöver en vårdreform som gör det bättre, inte sämre. SFP vill se fler läkare på hälsocentralerna och att psykisk hälsa lyfts till en nationell prioritet. Vård ska garanteras på våra båda nationalspråk. Vård på svenska får inte nonchaleras.

Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte överskrider 1,5 grader.
– Finland ska frångå kolkraft under nästa decennium och öka andelen hållbar förnybar energi både i produktion och konsumtion. Vi behöver tydliga satsningar på teknik, forskning samt utveckling och innovation. SFP vill skapa de bästa förutsättningarna för företag att vara innovativa i kampen mot klimatförändringen.

SFP vill se ett seniorvänligt Finland
– När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns ett annat tryggt nytt boende för dig. SFP vill att garantipensionen tryggar en skälig utkomst. Det ska också vara möjligt att delta i arbetslivet efter pensioneringen. Närståendevårdare gör ett oerhört värdefullt arbete. SFP vill att alla  närståendevårdare behandlas jämlikt och garanteras avlastning och vila.

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land.
– Vi vill att alla barn erbjuds en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet. SFP vill minska barnfattigdomen genom en finanspolitik som stöder barnfamiljer och ensamförsörjare. Finland behöver en  familjepolitisk helhetsreform. SFP föreslår att man förlänger de inkomstrelaterade familjeledigheterna enligt 6+6+6 modellen som ger varje barn som fyllt tre år rätt till fyra timmar av avgiftsfri småbarnspedagogik.

SFP vill se livskraftiga städer samt en levande landsbygd och skärgård.
– Vi i SFP ser ingen motsättning mellan stad och landsbygd, båda behöver varandra. Städernas utveckling är en förutsättning för Finlands framgång. Och hela Finland gynnas av en levande landsbygd.

SFP är Finlands mest EU-vänliga parti.
– Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De nordiska EU-länderna kunde med fördel samarbeta ännu mer aktivt för att driva våra gemensamma intressen. Norden ska bli världens mest integrerade region. De gränshinder som fortfarande försvårar det nordiska samarbetet bör avskaffas. Ett nordiskt e-id bör införas under inkommande regeringsperiod.

Hela programmet kan du läsa här.

Svenska riksdagsgruppen är bestört över att ILO 169 igen fälls

Det står nu klart att ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter inte förs vidare under denna regeringsperiod.

Läs föregående artikel

Nylander: Satsa på grundfinansiering och långsiktighet inom utbildningen

Under senare år har vi upplevt en ödesdiger trend, vår skola kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda alla barn samma förutsättningar, utan hemmens socioekonomiska ställning påverkar inlärningen.

Läs följande artikel