Motion 29 – Motion om att avkorta reparationsskulden på våra vägar.

Beslut

SFP fortsätter arbeta för:

  • att i rask takt åtgärda reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar

Behandling

Partifullmäktiges svar

SFP har varit och är det parti som en längre tid har påtalat reparationsskulden i vår infrastruktur och framförallt inom vägnätet. I regeringssamarbetet har vi framgångsrikt jobbat för ytterligare finansiering för att åtgärda reparationsskulden. Vägförbindelserna är livsviktiga för en fungerande vardag, men också för näringslivet. Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Upprätthållandet av vägnätet hör till de grundläggande uppgifterna för samhället. I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt.

Under regeringsperioden har regeringen från och med år 2020 höjt finansieringen av bastrafikledshållningen på årsnivå med 300 miljoner euro. Utöver det har riksdagens utarbetat en 12-årig trafiksystemplan som riksdagen godkände i juli 2021. Det är ett mycket viktigt verktyg för att öka på långsiktigheten och förutsägbarheten i arbetet att utveckla trafiksystemet. Planen har tre övergripande mål gällande tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Målet för tillgänglighet fastslår att trafiksystemet ska garantera tillgängligheten i hela Finland och motsvara näringslivets, arbetspendlingens och boendets behov. I trafiksystemplanen slås fast att finansieringen av bastrafikledshållningen fr.o.m. 2025 kommer att vara ca 1,4 miljarder per år. Från och med 2025 beaktas även den allmänna höjningen av kostnadsnivån vid skötsel och reparation av alla trafikledsformer. I trafiksystemplanen lyfter man upp vikten av underhåll på huvudledsnätet, men betonar samtidigt att reparationsskulden ska minskas på hela trafikledsnätet, även på det lägre vägnätet. Det är också anmärkningsvärt att man i förslaget till trafiksystemplan höjer anslaget för statsunderstöd för de enskilda vägarna. Dessutom ska även understödsprocenten höjas.

Gällande de enskilda vägarna har också kommunerna möjlighet att hjälpa till med att beta av reparationsskulden. Kommunerna kan, om de så vill, understöda enskilda vägar med stöd av 84 § i lagen om enskilda vägar. Det är ett bra sätt att hålla mindre vägar i skick på landsbygden.

SFP har hittills gjort sitt yttersta för att Finland ska minska på reparationsskulden i vårt vägnät och partiet kommer fortsätta göra sitt yttersta för att reparationsskulden betas av på alla nivåer inom vägnätet.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP fortsätter arbeta för:

  • att i rask takt åtgärda reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar

Aloite

 

Reparationsskulden på Finlands landsvägar är nu uppe i 1,6 miljarder € (hela Finland).

På området, som omfattar gamla Vasa län, finns 6000 km belagda vägar. Av dem är redan nu nästan 1000 km i dåligt eller mycket dåligt skick. Ett par hundra kilometer är redan i så dåligt skick, att man med lappningar inte längre kan hålla ihop beläggningen. Detta gäller de mindre trafikerade vägarna, vars beläggning kan vara till och med 30 år gammal.

Undertecknad partimedlem yrkar härmed:

Motionsställarens belsutsförslag

  • Att partidagen ger partiets företrädare i riksdagen och regeringen i uppdrag att i en tilläggsbudget eller i kommande ordinarie budgeter under de närmaste 5 åren betar av den stora reparationsskulden.

Motionsställaren

Hans Ingvesgård

SFP i Lappfjärd