Motion 11 – Rehabilitering av äldre genom geriatrisk fysioterapi

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska Folkpartiet arbetar för:

  • att främja möjligheterna för äldre personer att delta i motions- och muskelstyrketräning i motionsgrupper, samt att uppmuntra även äldre personer att aktivt motionera för att upprätthålla sin funktionsförmåga,
  • att fortbildning i geriatrisk rehabilitering arrangeras för vårdpersonalen och att vårdteamen har tillgång till fysioterapeuter med geriatriskt kunnande,
  • att garantera möjligheten till individuell geriatrisk fysioterapi för dem som är i behov av detta.
  • att SFP arbetar för att yrkeshögskolorna i antagningsskedet beaktar behovet av rehabiliteringspersonal med intresse för geriatrin

Behandling

Rehabilitering av äldre genom geriatrisk fysioterapi

Med visionen om att de äldre ska förlänga arbetskarriären och bo längre hemma blir rehabilitering av äldre genom målinriktad aktiverande fysioterapi allt viktigare. Kan de äldre inte bo hemma är social- och hälsovårdens inriktning att de äldre ska vårdas i anpassade seniorbostäder och endast vid de större vårdbehoven komma in i anstalternas långvård.  Med förändrad befolkningsstruktur bör följa att befintliga rehabiliteringsresurser omdirigeras och integreras i kommunal, primär äldrevård

På grund av sparkraven inom vårdsektorn har de rehabiliterande sakkunniga fysioterapitjänsterna marginaliserats och övrig vårdpersonal belastas alltmer av passiverade och dementa klienter/patienter. Bristen på vårdpersonal med geriatrisk sakkunskap förankrad i ett rehabiliterande arbetssätt är skriande. Med geriatriskt sakkunniga fysioterapeuter i vårdteamen skulle de äldres rörelse- och funktionsförmåga kunna aktiveras på behovsenligt sätt och vårdpersonalen ges möjlighet att komplettera sin yrkeskompetens i geriatrisk rehabiliterande riktning. Hög ålder, nedsatt funktionsförmåga och ofta ökad medicinering av olika sjukdomar kräver fortgående aktivering genom fysioterapi och anpassad hjälpmedelsbedömning.

Minskad fysisk aktivitet i kombination med hög ålder och sjukdomar försämrar snabbt muskelstyrkan och gör lederna stelare och styvare vilket påverkar Activities of/in daily living /ADL- funktionerna. För äldre med minnesstörningar är olika aktiverande rörelseövningar som tränar den dagliga ADL-förmågan och minnet viktiga. Hos äldre som inte själva klarar av att röra på armar och ben förebygger rörelseträning kontrakturer. 

Försummad fysioterapi leder lätt till att många äldre blir olycksfallspatienter inom den akuta vården med åtföljande lidanden och större kostnader. En tidigt insatt geriatrisk aktiverande fysioterapi skjuter upp behovet av dyr specialsjukvård och anstaltvård.

Svenska Seniorer i Finland föreslår att SFP:s representanter i riksdagen och i kommunerna  arbetar för:

  • att befintliga rehabiliteringsresurser dirigeras in på målgruppen de äldre och att offentliga sektorn förpliktas garantera geriatrisk aktiverande fysioterapi inom primär äldrevård
  • att äldre och sjuka garanteras rätt till rehabiliterande terapitjänster innefattande geriatrisk fysioterapi vid rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt så att de äldre aktiveras att uppehålla och använda sin rörelse- och funktionsförmåga,

  • att personalstrukturen och -dimensioneringen inom äldrevården läggs om så att fysioterapeuter med geriatriskt kunnande permanent ingår i vårdteamen för äldre och att fortbildning i att arbeta geriatriskt rehabiliterande garanteras vårdpersonalen.

Hans-Olof Kvist                                                  Brita Pawli
vice ordförande                                                  styrelsemedlem

 

Partistyrelsen utlåtande:

Det är allmänt känt att alla typer av motion och styrketräning förebygger många sjukdomar och förbättrar livskvaliteten för både män och kvinnor i alla åldrar. Även äldre personer som inte är i perfekt hälsa har nytta av motion och muskelstyrketräning, som minskar risken för bl.a. fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, led- och ryggproblem samt t.o.m. minnesstörningar och depression. Genom muskelstyrketräning minskar man också risken för fallskador och benbrott bland äldre. Regelbunden träning förbättrar även sömnen för de äldre. 

Av dessa orsaker är det ytterst viktigt med regelbunden motion och muskelstyrketräning i alla åldersgrupper. Kommunerna borde se till att det finns tillräckligt med fysioterapeuter för att leda motionsgrupper för äldre personer, och utrymmen för detta. Detta kunde även vara en viktig form av socialt umgänge för äldre. För dem som inte kan delta i motionsgrupper är naturligtvis individuell fysioterapi viktig, medan motion och muskelstyrketräning i motionsgrupper är betydligt mera kostnadseffektivt.

Försummad fysioterapi leder lätt till att många äldre blir olycksfallspatienter inom den akuta vården med åtföljande lidanden och större kostnader. En tidigt insatt geriatrisk aktiverande fysioterapi skjuter upp behovet av dyr specialsjukvård och anstaltsvård.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska Folkpartiet arbetar för 

  • att främja möjligheterna för äldre personer att delta i motions- och muskelstyrketräning i motionsgrupper, samt att uppmuntra även äldre personer att aktivt motionera för att upprätthålla sin funktionsförmåga,
  • att fortbildning i geriatrisk rehabilitering arrangeras för vårdpersonalen och att vårdteamen har tillgång till fysioterapeuter med geriatriskt kunnande,
  • att garantera möjligheten till individuell geriatrisk fysioterapi för dem som är i behov av detta.