Motion 4 – Avskaffa förvaltningsråden

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att förvaltningsråden avskaffas i de statsbolag som är börsnoterade.

Behandling

Avskaffa förvaltningsråden

Finska staten äger aktier i ett stort antal börsbolag. Statens ägande har uppdelats i strategiskt ägande och icke-strategiskt ägande.

I bolag som bedömts höra till statens strategiska ägande innehar staten majoriteten av aktierna. I dessa bolag har man bibehållit förvaltningsråd där medlemmarna är riksdagsmän representerande de största partierna. Förvaltningsråden sammanträder sällan och har ingen betydelse för bolagets praktiska förvaltning. Förvaltningsråden var motiverade då statens styrning av bolagen var av större betydelse. Nu sköts bolagen enligt strikt affärsekonomiska principer och statens inflytande utövas genom av ministerierna föreslagna företagsekonomiska representanter i bolagets styrelse. Förvaltningsråden har i praktiken förlorat sin betydelse och fördunklar snarast beslutsfattandet då bolagen har både styrelse och förvaltningsråd. Förvaltningsråden fungerar numera huvudsakligen som en informationskanal för bolagen till de partier som är representerade i förvaltningsrådet trots att råden ursprungligen var avsedda att representera riksdagens åsikt i bolaget.

Bolagens information kunde skötas betydligt effektivare och mera demokratiskt genom direkt information till riksdagsgrupperna. En information bolagen i alla hand är tvungen att sköta oberoende av om bolaget har ett förvaltningsråd eller inte.

SFP i Stor-Alberga föreslår

  • att partiet besluter gå in för att påskynda avskaffandet av förvaltningsråden i de statsbolag som handlas på börsen.

SFP i Stor-Alberga

Eeva Haeggström Martin Gripenberg
ordförande sekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

Enligt aktiebolagslagen är förvaltningsrådet ett frivilligt organ. Om man vill att aktiebolaget skall ha ett förvaltningsråd, skall därom föreskrivas i bolagsordningen.

Förvaltningsrådens roll i börsnoterade statsbolag är ur Corporate Governance (god förvaltningssed) synvinkel klart ifrågasatt.

Eftersom det grundats en särskild enhet för ägarkontroll inom statsförvaltningen vore det konsekvent att sköta ägarkontrollen med hjälp av nämnda enhet. Politiska kontroverser kan skada bolagen i sådana fall där bolagens fördel skulle förutsätta av att den största ägaren har en entydig ståndpunkt.

Informationsgången beträffande kurspåverkande beslut i börsnoterade bolag är strikt reglerad, vilket inte tillåter obehörig diskussion förrän besluten är gjorda.

I en tid då alla åtgärder som ökar förtroendet för det politiska systemet är välkomna är det motiverat att avskaffa förvaltningsråden i de börsnoterade statsbolagen. Dessa förvaltningsråd har i dag fått karaktären av klubbar som inte har någon egentlig uppgift och som inte heller har något egentligt ansvar.

SFP vill att ägarkontrollen och beslutsfattandets genomskinlighet i börsnoterade statsbolag utvecklas så att ansvarsfrågorna blir helt entydiga.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att förvaltningsråden avskaffas i de statsbolag som är börsnoterade.