Motion 59 – Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet genom sina representanter verkar för:

  • att kommunerna och landskapen undertecknar och genomför den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå,
  • att varje kommun tillsätter en jämställdhetskommitté, som följer upp hur jämställdheten genomförs i kommunen.

Behandling

Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män skall i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är ett bra verktyg för att främja jämställdheten i kommunerna. Ett fåtal finländska kommuner och landskapsförbund har hittills godkänt deklarationen. Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna och landskapsförbunden godkänner deklarationen.

Denna deklaration innehåller bl.a. en punkt där det sägs att:

”Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att rätten till jämställdhet skall förverkligas krävs att kommuner och regioner vidtar alla lämpliga åtgärder och antar alla lämpliga strategier för att främja en balanserad fördelning mellan kvinnor och män, på alla nivåer i beslutsprocessen. Framför allt skall myndigheterna fästa uppmärksamhet och sträva efter att förändra de förhållanden, som hindrar att jämställdhet uppnås.”

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet genom sina representanter verkar för:

  • att kommunerna skall godkänna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
  • att varje kommun, de facto, tillsätter en jämställdhetskommitté, som följer upp hur jämställdheten genomförs i kommunen, samt påtalar missförhållanden.
  • att reglerna kring utnämnandet av ledamöter i kommunala nämnder och andra organ tillämpas så att könskvoterna inte kringgås.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist                                     Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande                               Generalsekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

CEMR – Council of European Municipalities and Re­gions – är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR´s deklaration om jämställd­het mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är ett politiskt verktyg för att arbeta med jämställdhet.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är riktad till Europas kommuner och regioner. Dessa uppmanas att underteckna den, att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och att inom sina områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen.

För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs förbinder sig varje undertecknare att upprätta en jämställdhetsplan där den redovisar sina prioriteringar och åtgärder samt de resurser som skall tilldelas för ändamålet.

Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att främja skapandet av verklig jämställdhet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden, såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.

Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande av jämställdhetsprincipen och trots att framsteg har gjorts på detta område, existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Kvinnor och män har inte samma rättigheter i praktiken. Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella skillnader finns fortfarande, till exempel löneklyftor och politisk underrepresentation.

Dessa skillnader beror på en utbredd stereotypisering inom familjen, skolan, kulturlivet, medierna, arbetslivet, samhällsorganisationen… Det finns många områden där insatser kan göras om man använder nya metoder och genomför strukturförändringar.

Kommuner och regioner, som är de politiska nivåer som står folket närmast, har de bästa förutsättningarna för att motverka att skillnaderna blir bestående och för att verka för ett jämlikt samhälle. De kan, på grund av sina befogenheter och genom samarbete med alla lokala aktörer, göra konkreta insatser för att främja jämställdhet.

Deklarationen innehåller sex principer samt råd om hur deklarationen kan tillämpas. Deklarationen omfattar även trettio artiklar som utförligt beskriver jämställdhetsarbete. Tanken är att kommuner och landsting i egenskap av stora arbetsgivare och ansvariga för medborgarservice har ett stort ansvar för jämställdhet. Alla som skriver under deklarationen åtar sig att ta fram en handlingsplan inom två år.

Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region har rätt att göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i deklarationen som man vill fokusera på.

Vidare ska undertecknaren utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. Ett undertecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt.

I Finland har elva kommuner och regioner hittills antagit deklarationen, dessa är: Esbo, Helsingfors, S:t Karins, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Salo, Åbo, Vanda, Österbotten, (region), Nyland (region)

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet genom sina representanter verkar för:

  • att kommunerna och landskapen undertecknar och genomför den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå,
  • att varje kommun tillsätter en jämställdhetskommitté, som följer upp hur jämställdheten genomförs i kommunen.