Motion 6 – SFP skall gå in för en pro-företagsamhets linje

Beslut

Partidagen beslöt

att motionen är besvarad med denna utredning.

Behandling

SFP skall gå in för en pro-företagsamhets linje

SFP ska gå in för en pro-företagsamhets linje.Det är dags att inse realiteter, nämligen att privat företagsamhet är den uppbärande kraften i vårt välfärdssamhälle. Det är den privata sidan som gör det möjligt att upprätthålla en offentlig sektor, den privata sidan skapar välstånd medan den offentliga sektorn konsumerar det.

Företagsamhet borde alltså prioriteras före allt annat, eftersom allt det andra endast är möjligt att upprätthålla om den privata sektorn producerar tillräckliga medel. Detta handlar inte om att endast köra företagarens sak eller att strunta i de svaga utan det är till hela samhällets fördel att företagsamhet sporras. Om vi skapar goda förutsättningar för företagsamhet bekämpar vi samtidigt många andra samhälleliga problem som plågar vårt land, såsom t.ex. arbetslöshet.

Det är alltså konkreta saker som bör göras, en av dem är att hålla kvar den nuvarande dividendsbeskattningen eftersom den är uppmuntrande för företagare. En annan sak är att sänka samfundskatten till en lägre nivå än snitt-nivån i Europa för att locka utländskt kapital hit i större mängder. Så som det är idag så är Finland inte ett lockade investeringsobjekt och det är någonting som vi inte i längden har råd med i en globaliserad värld.

I det långa loppet är ett ”välfärdssamhälle” endast möjligt att upprätthålla ifall det strömmar in tillräckligt mycket medel från den privata sektorn. Nu skulle SFP ha en ypperlig chans att ta initiativet, att visa det finska folket hur avgörande företagsamheten är när de andra partierna inte verkar göra någonting konkret för saken.

Undertecknad föreslår att partiets företrädare i riksdag och regering ska verka för

  • att hålla kvar den nuvarande dividendsbeskattningen eftersom den är uppmuntrande för företagare
  • att sänka samfundskatten till en lägre nivå än snitt-nivån i Europa för att locka utländskt kapital hit i större mängder

Patrick Lindman
Borgå

Partistyrelsens utlåtande:

Svenska folkpartiet vill och skall fortsätta sin pro-företagsamhets linje. Vi är företagarpartiet som vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i vårt land. Det här skapar välstånd och ökad sysselsättning. Finland behöver livskraftiga och lönsamma företag. Företagarfrågorna har länge haft en central plats i partiets politiska arbete och så skall förbli också framöver.

artiets företagspolitiska program (2007) utarbetades tillsammans med entreprenörer och företagarnas branschorganisationer. Uppdatering av programmet sker inför riksdagsvalet 2011.

Dialogen med företagare i olika företagskategorier vad avser bransch och storlek på företagen har varit tät och mycket fruktsam. Partiets Näringsdelegation är ett samlande referensorgan för utvecklande diskussioner om förbättrande och utvecklande av näringslivets förutsättningar. Såväl företagarna som partiet finner denna växelverkan mellan privat sektor och samhälleliga beslutsfattare som fruktsam och mycket givande. När aktuella förslag ska behandlas i regering och riksdag använder partiet företagen och företagarna som kontinuerlig referens.

Motionären säger att ”Det är den privata sidan som gör det möjligt att upprätthålla en offentlig sektor, den privata sidan skapar välstånd medan den offentliga sektorn konsumerar det ”. I princip håller partiet med om grundresonemanget men vi betonar att det inte är ändamålsenligt att dela upp samhället i ”närande” och ”tärande” kategorier.

Företagen och företagarna är hela tiden betjänta av den service offentliga sektorn ger, trots att den kostar. Det betyder för företagen att de i vårt land har tillgång till arbetskraft som har fått en god utbildning från grundläggande stadier till universitetsexamen, hälso- och tandvård samt mycket annat. En grundinvestering samhället bekostar men som för företaget skulle bli ytterst kostsamt att uppbåda själv. Därtill kommer naturligtvis all den samhälleliga infrastruktur bekostad med offentliga medel, en infrastruktur som många gånger är en grundförutsättning för företagens verksamhet. En symbios mellan det privata och det offentliga är det samhällsarrangemang som båda parter vinner på.

Beskattningspolitiken är som motionären visar i central position ifråga om företagens verksamhetsförutsättningar. Svenska folkpartiet för en ansvarsfull skattepolitik som tar ett helhetsansvar för att gynna företagande och samtidigt utveckla samhällelig service.

I förslaget till nytt skattepolitiskt program säger SFP bland annat: för att en skärpning av beskattningen skall få så små negativa effekter på företagsamheten, sysselsättningen och tillväxten i ekonomin som möjligt bör dessa skärpningar i första hand ske inom konsumtionsbeskattningen. Av sociala orsaker måste en del av höjningen av konsumtionsbeskattningen kompenseras åt de mindre bemedlade.

Och att den enhetliga och bredbasiga proportionella beskattningen av kapitalinkomsterna (t.ex. dividender, hyror, räntor och försäljningsvinster) bör bibehållas på en ur internationell synvinkel konkurrenskraftig nivå. Vidare vill vi att integrationen av företags- och kapitalinkomstbeskattningen huvudsakligen bör utgå från att beskattningen är neutral. Detta innebär bland annat att dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster borde undvikas samtidigt som en enkelbeskattning av företagens inkomst bör garanteras.

SFP ska därmed fortsätta med det viktiga politiska arbete som motionären yrkar på i sin motion.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

att motionen är besvarad med denna utredning.