Motion 60 – Reformera socialskyddssignumet!

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen inte föranleder åtgärder

Behandling

Reformera socialskyddssignumet!

Då ett barn föds som finsk medborgare tilldelas hon eller han ett socialskyddssignum. Då det är fråga om en flicka, får hon en jämn siffra i nästsist i signumet, medan en pojke får ett udda tal.

SU anser att det nuvarande socialskyddssignumet kränker den personligaintegriteten av individer som föds tvåkönade, dvs. personer som är intersexuella. I Finland föds årligen ca 20 intersexuella personer och oftast opereras barnen vid födseln. Då bestämmer föräldrarna och läkarna vilket kön barnet skall ha. Problemet är dock att dessa barn inte får välja sitt kön själva, och ofta genomgår de en identitetskris då de växer upp. Vi upplever att dessa barn inte har en chans att själva avgöra sin identitet, utan stämplas med ett kön, som ofta kan vara motsatt till vad personen upplever sig som. Socialskyddssignumet kan t.ex. skapa problem då personen har ett manligt signum, men ser ut som en kvinna. Personer som utför könsbyte har möjlighet att juridiskt bekräfta sitt kön. Det krävs att man är 18 år, finsk medborgare eller permanent boende I Finland, infertil, och att man upplevt ha levt i rollen av det andra könet åtminstone i två år. Allt detta ska bekräftas av olika läkare, och då allt är bekräftat kan man ansöka om rättelse till sitt socialskyddssignum.

SU anser därför att SFP bör arbeta för

  • att socialskyddssignumet blir könsneutralt.

Oscar Ohlis                                                                  Silja Borgarsdottír Sandelin
Förbundsordförande                                                     Förbundssekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Enligt befolkningsdataförordningen består personbeteckningen av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning. Personer som har samma födelsetid skiljs från varandra med individuellt nummer. Det individuella numret fastställs som ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster får en personbeteckning som registrerats i befolkningsdatasystemet ändras, om det i enlighet med lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet har fastställts att personen ska tillhöra det motsatta könet.

Personbeteckningen används för att identifiera människor i ett flertal olika system och syften. Det som poängteras är att man med signumet på ett säkert sätt kan identifiera en person. Ett av sätten vi identifierar personer är på basen av kön. Att man med hjälp av signum kan identifiera ifall det är frågan om en man eller kvinna fyller även kravet på kvalitativa personregister.

Partistyrelsen anser motionen vara besvarad med denna utredning.