Motion 63 – Sänk åldersgränsen för utträde ur religionssamfund

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter jobbar för

  • att åldersgränsen för utträde ur och inträde i religionssamfund utan vårdnadshavarens samtycke fastställs till 16 år.

Behandling

Sänk åldersgränsen för utträde ur religionssamfund

Enligt finsk lag så måste man vara 18 år fyllda för att utträda ur ett religionssamfund. 15 år fyllda får utträda endast med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke. Detta är ologiskt I och med att personer som fyllt 15 år är straffmyndiga.

Det val som föräldrarna gjort åt ett spädbarn följer med enda tills barnet är myndigt utan att den unga personen själv kan påverka valet. Möjligheten för ungdomar att välja sin religion skulle främja en öppen diskussion om tro och integritet inte minst i skolorna.

I och med en sänkt åldersgräns så skulle personer i högstadiets övre klasser och I gymnasiet kunna utträda ur kyrkan och börja läsa livsåskådning i ett tidigare skede. Det skulle kunna leda till en ökning av elever som läser livsåskådning, vilket i sin tur skulle kunna göra en möjlig övergång till konfessionslös religionsundervisning smidigare. SU i Nyland anser att det är orimligt att straffmyndiga personer som är minderåriga inte har religionsfrihet.

Svensk Ungdom anser att SFP bör arbeta för:

  • att åldersgränsen för utträde ur religionssamfund sänks till 15 år.

 

Oscar Ohlis                                                                   Silja Borgarsdottír Sandelin
Förbundsordförande                                                     Förbundssekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

Enligt religionsfrihetslagen (6.6.2003/453) har ”var och en har rätt att besluta om sin religiösa ställning genom att inträda i ett sådant religionssamfund som antar honom eller henne som medlem eller genom att utträda ur det”. Om barnen sägs att ”ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning”.

Religionsfrihetslagen följer med andra ord vår övriga lagstiftning om när man blir myndig. Enligt samma lag kan dock ”ett barn som fyllt femton år kan dock själv inträda i eller utträda ur ett religionssamfund med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke”. Vidare kan ”ett barn som fyllt tolv år — anslutas till ett religionssamfund eller anmälas ha utträtt ur det endast med sitt eget skriftliga samtycke.”

Det finns en möjlighet för minderåriga (15-18 år) att träda ut ur ett religionssamfund med föräldrarnas samtycke. En vårdnadshavare kan ändra ett barns medlemskap (12-15 år) endast med barnets samtycke. Det kan väl anses bra att möjligheten finns och att barnet då måste öppet diskutera frågan med sina föräldrar, dvs. att man vill utträda ur religionssamfundet.

I detta sammanhang måste påpekas att åldersgränsen för rösträtt i församlingsval har sänkts till 16 och kommer att tillämpas för första gången i nästa församlingsval i november i år.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att motionen är besvarad med denna utredning.