Motion 65 – Tullaboratoriet bör få mer resurser

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen inte föranleder åtgärder.

Behandling

Tullaboratoriet bör få mer resurser

Tullaboratoriet gjorde år 2009 691 textiltest. Åttiotre produkter fyllde inte lagstadgade krav. Förbjudna azofärger hittades huvudsakligen i scarfar från Indien och Kina. Formaldehyd var ett annat farligt ämne som påträffades i overaller för barn, haklappar och skötunderlag. Alla produkter var från asiatiska länder.

Vi konsumenter översvämmas av billiga produkter från dessa länder och de köps av ungdomar för att de är billiga. Ju mer produkter det importeras från dessa länder desto större risk för gifter i textilier. Tullaboratoriet följer lagstiftningen och EU:s bestämmelser. Dock hinner inte tullaboratoriet undersöka textilier och borde därför ges mer resurser, dvs mer pengar och personal.

Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. föreslår

  • att SFP skall arbeta för att tullaboratoriet skall få mer resurser för att undersöka importerade varor

Madeleine Wessman                                                     Lars-Erik Östman
ordförande                                                                    sekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

Tullaboratoriet är en expertenhet vid tullverket, som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Tullaboratoriet har hela landet som sitt verksamhetsområde. Vid Tullaboratoriet arbetar nästan 80 personer och årsbudgeten är cirka 5 miljoner euro. Faktureringen för avgiftsbelagda laboratorieundersökningar uppgår till knappa 2 miljoner euro per år.

Tullaboratoriet handhar undersökningar som gäller övervakningen av import och export, tull- och accisbeskattningen eller andra av Tullens eller Tullaboratoriets uppgifter. Tullaboratoriet betjänar i första hand Tullen, men i mån av befogenhet även andra myndigheter, näringsidkare och övriga finländska och utländska intressentgrupper.

Tullaboratoriet testar livsmedel och konsumtionsvaror, också textilier, för produktsäkerhetens skull, och för att garantera korrekt exportstöd och beskattning. Laboratoriet testar cirka 1-5 % av de importerade livsmedlen och konsumtionsvarorna och i 10-15 % av dem hittar man halter som är mot bestämmelserna.

Testningen görs i enlighet med en testningsplan som baserar sig på olika uppgifter som Tullen har tillgång till samt på en riskanalys. Därför hittas också en hel del problem eftersom man på Tullaboratoriet vet var man skall söka.

Tullaboratoriets undersökningar är avgiftsbelagda med undantag av Tullens egna undersökningar och undersökningar i samband med ansökningar om bindande klassificeringsbesked. Undersökningsavgift uppbärs av varuhavaren för

laboratorieundersökningar som utförts på tullmyndighetens initiativ och som behövs för att reda ut överensstämmande med bestämmelser hos importerade livsmedel och konsumtionsvaror.

Avgifternas storlek bestäms på basis av lagen om grunderna för avgifter till staten. För undersökningar på uppdrag av företag och andra myndigheter tar man betalt av uppdragsgivaren enligt avtal. Undersökningarna prissätts på företagsekonomiska grunder.

Statens produktivitetsprogram gäller även Tullen som Tullaboratoriet är en del av. I samband med den senaste budgeten satt riksdagen en miljon euro till i Tullens utgifter (sammanlagt 162 892 000 för 2010) för att skötseln av Tullens uppgifter skulle försäkras.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att motionen är besvarad.