Motion 8 – Energihushållningen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag, regering och kommunerna arbetar för

  • att energibolagen skall fortsätta att satsa mera resurser på att utveckla utsläppsfattig energiutvinning,
  • att staten skall öka sina satsningar på forskning inom energiteknik,
  • att kommunerna i sin energipolitik prioriterar utsläppsfria energiformer.

Behandling

Energihushållningen

(Rå)olja är inte förnybar energi (tog 400 milj. År att bildas), torv är det inte heller (tar hundratals år att bildas), och båda har dessutom bildats under icke förnybara omständigheter och av icke längre befintligt råmaterial! Dessutom förstör torvbrytning i den utsträckning som krävs för energiproduktion både ekosystem på stora områden och rubbar den naturliga kolbalansen!

Torv borde enbart användas som jordförbättringsmaterial!

Förnybar energi kan enbart fås från skogsavfall, odling av snabbt växande biologiskt material (sly, havre m.m.), sorterat brännbart hushålls- eller industriellt avfall m.m., men räcker knappast långt.

Vindkraften är ingen lösning eftersom det sällan blåser tillräckligt just då när det behövs mest energi (= det kallaste dagarna av året) och just därför kan ett mer utbyggt vindkraftsystem ställa till med stora olägenheter under ”vindlösa” kalla perioder.

Kärnkraft är det enda vettiga för att täcka våra nuvarande och framtida energibehov på ett stabilt sätt, men dock inte med vilken teknik som helst! Finland gör klokt i att vara återhållsam i att utbygga kärnkraften alltför mycket (högst ett nytt), eftersom man kan räkna med att man inom en ganska snar framtid har utvecklat tekniken för den sk Torium-reaktorn. Denna både kan utnyttja uran, nuvarande reaktorernas avfall och plutonium samt torium (finns 3-5 ggr mer än uran) och, då nuvarande reaktorer använder blott en procent av den i uranet befintliga energin, utnyttjar Toriumreaktorn istället ca nittionio procent! Dessutom har Toriumreaktorns avfall en betydligt lägre resterande radioaktivitet och halveringstider mellan 30 och ett par hundra år mot de nuvarande reaktorernas fruktansvärt radioaktiva och dödliga giftiga avfallsprodukter med halveringstider över 30 000 år.

Jag föreslår därför att SFP i riksdag, regering och kommunerna arbetar för

  • att energibolagen skall fortsätta att satsa mera resurser på att utveckla utsläppsfattig energiutvinning såsom solenergi, bioenergi (skogs- och annat avfall) m.m. kompletterat med högst ett nytt kärnkraftverk, om energibesparande syften ej kan nås, i väntan på fjärde generationens sk Torium-reaktorer (inom 20 år?), som kommer att lösa energibehovet och avfallsproblemen för tusentals år framöver.

Bernt Olin
Borgå

Partistyrelsens utlåtande:

Motionären tar upp en ytterst aktuell fråga. Genom att satsa på forskning och utveckling av utsläppssnåla och -fria energiformer kommer vi förhoppningsvis att kunna hitta svar till ekvationen med ökande energibehov och ökande utsläppsminskningskrav.

Industrins kraft har under de senaste tio åren investerat 1,3 miljarder euro på bio-, vatten- och vindkraftprojekt och har möjlighet att satsa ytterligare 3 miljarder. Industrins kraft har för närvarande ett projekt gällande förgasning av biomassa i Vasa och i Kristinestad, därtill undersöker man i samarbete med Helsingfors Energi produktion av biokol och kartlägger dessutom förverkligandet av en havsvindkraftspark.

Carbon Disclosure Project har tre år i rad valt Fortum med på listningen av företag som har högt Carbon Disclosure Leadership -index. Dessa företag är ledande företag inom minskning av koldioxidutsläpp och rapportering av detta. Fortum har långtgående planer för CO2-minskningar även i Ryssland. Av Fortums elproduktion år 2008 inom EU var 92 % koldioxidfri.

Helsingfors Energis direktion har i början av år 2010 godkänt en utvecklingsplan för bolaget mot kolneutral framtid som går ut på att öka andelen förnybara energiformer i Helens el- och värmeproduktion. Projektets kostnader uppskattas vara omfattande.

Finlands Akademi har ett forskningsprogram vars primära mål är att ta fram ny och innovativ vetenskaplig kunskap om energiteknik, energisystem och energieffektivitet. Dessutom ska programmet inrikta forskningen på hållbara lösningar inom energiteknik och energisystem samt att förbättra utformandet av energilösningar för framtiden. Programmet har en mångvetenskaplig infallsvinkel och forskningen utnyttjar bl.a. olika perspektiv inom bioenergi och kärnkraft samt medicin och ekonomi.

Också EU stöder olika pilotprojekt inom energiområdet, som t.ex. CCS (Carbon Capture and Storage)-tekniken vid sidan om att olika företag (som Vattenfall) håller på med samma sak. Klimat- och energifrågor är också en europeisk prioritet för tillfället.

Energibolagens investerar i ny teknik och anläggningar utifrån ekonomiska premisser. Det offentliga dvs. staten måste genom universiteten och annat stöd till forskning stå för sin andel av finansieringen av utvecklingen.

Partistyrelsen föreslår att SFP:s representanter i riksdag, regering och kommunerna arbetar för

  • att energibolagen skall fortsätta att satsa mera resurser på att utveckla utsläppsfattig energiutvinning,
  • att staten skall öka sina satsningar på forskning inom energiteknik,
  • att kommunerna i sin energipolitik prioriterar utsläppsfria energiformer.