Motion 9 – Omotiverat och principiellt fel att bygga vindkraftverk i skärgård

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att öka de förnyelsebara energiformernas andel, bland annat vindkraften, till 38% år 2020,
  • att placeringen av vindkraftverk både på land och ute till havs måste avgöras lokalt. Partiet respekterar det kommunala planeringsmonopolet,
  • att en nationell utredning om ersättningsprinciper till mark- och vattenägare i närheten av vindmöllor bör utföras.

Behandling

Omotiverat och principiellt fel att bygga vindkraftverk i skärgård

Vi undertecknade motsätter oss vindkraftverk i skärgårdsmiljö.

Vindkraftsprojekts nytta och ekonomi har varit föremål för debatt där åsikter går isär eftersom objektiva uträkningar med bevisföring saknas. Inmatningsavgifterna är under behandling. Ej heller finns det lagstiftning om eventuell kompensation till tomtägare i närheten av vindmöllor. Vi vet alla att (sommarstuge)tomters värde sjunker kraftigt om möllor installeras inom syn- och hörhåll. En uttömmande miljökonsekvensbedömning saknas också. Vindkraft i skärgård och havsområden blir dessutom klart dyrare att bygga och underhålla än t.ex. i hamnar, industriområden eller överhuvudtaget på fastland.

Möllor i skärgårdsmiljö är i allra högsta grad en finlandssvensk angelägenhet. Vi anser att det överhuvudtaget inte är lämpligt att bygga vindkraftverk i vår unika skärgård, som ju är ett enormt viktigt rekreationsområde för oss alla. Man bör även beakta att det finns otaliga sommarstugeägare som inte har kommunal påverkningsmöjlighet på orten. Detta är påtagligt i den nyländska och åboländska skärgården, men likväl också längs Österbottens kust. Skärgården är egentligen allas ”vår bakgård”.

Vi undertecknade anser således:

  • att SFP i alla sammanhang ska motsätta sig vindkraftsprojekten i Ingå och Raseborgs skärgård.
  • att SFP ska i regering, riksdag och på kommunal nivå motverka alla projekt som innefattar vindmöllor i sådan skärgård som utnyttjas för båtfarar- och sommarstugerekreation.
  • att SFP skall verka för en lagstiftning som är klart restriktiv vad möllor i skärgård och havsområden beträffar, och som stipulerar en skälig och gångbar realkompensation för tomtägare som drabbas av möllor i närheten, d.v.s. på syn- och/eller höravstånd från egen tomt.

Vi har behandlat ärendet inom styrelserna för lokalföreningarna Stor-Hagalund och Mattby-Olars, och önskar således motionera i ärendet i styrelsernas namn. Styrelsemedlemmarna är eniga.

Fred Granberg Peter Ragnvaldsson
ordförande Stor-Hagalund ordförande Mattby-Olars

 

Partistyrelsens utlåtande:

Finland är förpliktat att öka andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen med 38 procent till år 2020. Idag är andelen förnybar energi knappt tio procent lägre. Hösten 2009 gav regeringen en framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: Vägen till ett utsläppssnålt Finland år 2050. Här framförs ett mål om att klimatutsläppen skall minska med 80 procent fram till år 2050.

Trycket på att använda förnybara energikällor blir allt större i samband med att behovet av energi ökar. För att öka användningen av förnybar energi bör de nuvarande styr- och stödsystemen göras effektivare och strukturerna ändras. För att det skulle vara möjligt att fullgöra utsläppsminskningar krävs en kraftig ökning i användningen av träbaserad energi, avfallsbränslen, värmepumpar, biogas och vindenergi.

Regeringen har gått in för att utveckla ett system baserat på inmatartariffer för att befrämja förnybar energi. I synnerhet utbyggnaden av vindkraft kommer att bygga på inmatartariffer. I det så kallade rispaketet som regeringen gav i början av maj finns redogjort att 200 miljoner skall fram till år 2015 riktas till inmatningstariffer för vindkraft. Enligt paketet skall andelen vindkraft tolvfaldigas till 6 TWh. I paketet riktades också 1,5 miljoner euro till landskapsplanering av vindkraft.

Sfp:s grundinställning till vindkraft är positiv. Partiet ser att vindkraftsområden planeras som parkhelheter. Andra alternativ till möjliga placeringar av vindmöllor är till exempel industriområden där det sedan tidigare finns skorstenar eller master som sedan tidigare påverkat det visuella. Det här har också nämnts i en instruktion från Miljöministeriet år 2005.

Även om partiets grundinställning till vindkraften respekterar partiet det lokala kommunala planeringsmonopolet. Landsskapsplanerna skall också beaktas.

Vindkraften skall alltså placeras så att landskaps- och naturvärden beaktas. Den nya vindatlasen bör utnyttjas vid placering av vindkraftverk. Placering på land respektive ute till havs måste avgöras av lokala omständigheter – och med hänsyn till den lokala opinionen. Tillståndsprocessen måste vara klar och öppen, och placeringen bör bygga på god planering så, att såväl lokalbefolkningens som fritidsbefolkningens behov beaktas. Det här omnämns också i partiets klimatpolitiska program.

I partiets klimatpolitiska program framgår också att vindkraften har en stor utvecklingspotential i Finland, det finns stora outnyttjade möjligheter att bygga vindkraftsproduktion både till havs och på land. Vid sidan om de goda vindförhållandena i vårt land, speciellt vid kusten, är även det teknologiska kunnandet av toppklass i vårt land. Det här ger stora sysselsättningsmöjligheter.

SFP motsäger sig inte utvecklingen och användningen av förnybara energiformer.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att öka de förnyelsebara energiformernas andel, bland annat vindkraften, till 38% år 2020.
  • att placeringen av vindkraftverk både på land och ute till havs måste avgöras lokalt. Partiet respekterar det kommunala planeringsmonopolet.
  • att en nationell utredning om ersättningsprinciper till mark- och vattenägare i närheten av vindmöllor bör utföras.