Motion 24 – Vård av sjukt husdjur

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen inte föranleder åtgärder.

Behandling

I Finland har man inte rätt att ta ledigt från jobbet för att föra ett sjukt husdjur till veterinären.

Jag föreslår att SFP jobbar för:

  • att ägaren till ett sjukt husdjur, ska kunna ta ledigt från jobbet för ett veterinärbesök med sitt husdjur.

Annette Forsblom
SFP i Östra Borgå

Partistyrelsens utlåtande:

I veterinärvårdslagen föreskrivs bl.a. om kommunens uppgifter inom veterinärvården. Kommunen ska ordna sådan veterinärservice som anses nödvändig för hälso- och sjukvård av andra husdjur än nyttodjur.

De gällande lagbestämmelserna om hur heltäckande de tjänster som kommunen ordnar för olika djurgrupper ska vara har i praktiken visat sig vara svårtydbara. Enligt lagmotiven ska de tjänster som ordnas av kommunen för sjuk- och hälsovård av sådana husdjur som inte är nyttodjur vara mera begränsade än den basveterinärservice som ges till nyttodjur. I tjänsterna för nyttodjur ingår alla sedvanliga undersöknings- och vårdåtgärder samt första hjälpen. Som exempel nämns; behandling av sår och inflammationer, vaccinering och förlossningshjälp. Som exempel på hälso- och sjukvårdstjänster som ska ges till sådana husdjur som inte är nyttodjur nämns vaccinering, vitamin-, mineralämnes- och spårämnesinjektioner för förebyggande av sjukdomar, bortoperering av sporrar och putsning av tandsten, klippning av klor, kastration och sterilisation.

I motiven ges det inte exempel på tjänster som ges för behandling av sjukdomar hos sådana husdjur som inte är nyttodjur, men det konstateras att service som är på samma nivå som basveterinärservice bör ges för behandling av sjukdomar hos dem.

Det viktigaste syftet med den reform av veterinärvårdslagen som antogs 2009 var att säkra tillgången och kvaliteten på kommunernas veterinärtjänster i landets alla delar. Med tanke på att veterinärtjänster ska finnas tillgängliga i lika utsträckning måste kommunal veterinärvård anses vara nödvändig i ett land där avstånden är långa och de privata tjänsterna till stor del har koncentrerats till de stora bosättningscentra och vården av sällskapsdjur.

Kommunen ska ordna grundläggande veterinärtjänster vardagar under tjänstetid också för andra husdjur än nyttodjur, om tjänsterna i fråga inte annars står till buds inom samarbetsområdet. Enligt den nya lagen ska kommunen också nu ordna sådan veterinärservice på basservicenivå för andra husdjur än nyttodjur som anses nödvändig för behandling av sjukdomar eller för tillhandahållande av normal hälsovårdsservice. Ansvaret för att ordna tjänster för andra husdjur begränsas av omnämnandet att servicen ska ”anses nödvändig”, något som till stor del refererar till att situationen i praktiken är sådan att vården av sällskaps- och hobbydjur framför allt i stora bosättningscentra baserar sig på den tjänsteproduktion som den privata sektorn står för. Kommunen har därmed inte förpliktats ordna tjänster för dessa djur till den del de privata veterinärstationerna tillgodoser efterfrågan på tjänster.

Veterinärtjänster ska ordnas för husdjur som hålls av kommuninvånarna och dessutom för sådana djur som hålls på kommunens område och i fråga om vilka veterinärtjänsterna förutsätter att en veterinär besöker djurhållningsplatsen.

Akut veterinärhjälp ska kommunen emellertid fortsättningsvis alltid ordna för alla husdjur som insjuknat plötsligt och allvarligt.

Statsrådet tillsatte i december 2010 en delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande vid jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen ska bistå ministeriet i frågor och riktlinjer som gäller dessa djurs välbefinnande.

Delegationen ska följa upp och bedöma hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas i samhälle. Delegationen lägger fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om viktiga projekt och förslag. Vidare har delegationen en viktig uppgift i att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och branschaktörer.

Delegationen arbetar också för att öka medvetenheten om betydelsen och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och öka dialogen kring dessa frågor.

Medlemmarna företräder hund-, katt- och hästverksamheten, forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, djurskyddsmyndigheterna, myndigheter som i praktiken har tillsyn över djurskyddet, det frivilliga djurskyddsarbetet, det praktiska veterinärmedicinska arbetet, handeln med sällskaps- och hobbydjur och konsumenterna.

Med detta klarläggs att de senaste regeringarna målmedvetet har arbetat för djurens välbefinnande och vidtagit nödvändiga lagstiftningsåtgärder. En ändring av arbetstidslagstiftningen så att den automatiskt skulle berättiga till ledighet för veterinärbesök har inte ingått bland de reformerna. Förhoppningen måste därför vara att situationer när behovet av denna typ av ledighet uppstår kan lösas lokalt i samförstånd på arbetsplatsen eller genom den tidsflexibilitet som veterinärernas jourmottagning medför.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att motionen inte föranleder åtgärder