Motion 36 – Vitalisera partiets utskottsarbete

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att utskottsarbetet inom SFP är ändamålsenligt, fungerande och synligt också på webben
  • att utskottsarbetet vidareutvecklas enligt de riktlinjer som har getts. Partiets organisationsutskott och arbetsutskott följer upp ärendet

Behandling

Flera av SU:s medlemmar deltar i SFP:s utskottsarbete, genom att vara medlemmar eller fungera som sekreterare. Möjligheten att delta är uppskattat men paletten av utskott bör ses över. Utskottets uppgifter, enligt partiets hemsida, är bland annat att göra politiska initiativ, ordna diskussioner och aktivera lokalt. Utskotten kan bidra till att öka aktiviteten och synligheten för SFP. Men är ett utskott passivt kan det däremot skada partiets anseende utåt, då medlemmar inte förstår utskottets syfte. Här är ordförande och sekreterare för utskotten i nyckelpositioner. Genom den här motionen vill Svensk Ungdom peka på utvecklingsmöjligheterna för de utskott och arbetsgrupper partiet har.

Ett minimum är att utskott sammanträder varje år och även presenterar sin verksamhet i arbetsutskottet under verksamhetsåret. Utskotten förutsätts också informera om sin mötestidtabell på webben, speciellt viktigt är det här om utskottet är ett öppet utskott där en partimedlem kan delta utan att vara utsedd till utskottsmedlem. SU saknar också korta rapporter på webben efter respektive möte. Det är en god idé och borde bättre verkställas.

Frågan är ändå vad partiets resurser räcker till? För tillfället verkar det som att alla utskott inte hinner uppmärksammas. Därför finns det orsak att se över om mängden utskott är för många. Alternativt kunde en del utskott lämnas obesatta vissa år. Samtidigt vill SU lyfta fram en ändring av jämställdhetsutskottet till ett jämlikhetsutskott. Det finns många frågor som är viktiga för SFP, men som inte ryms in under jämställdhetsbegreppet, varför ett jämlikhetsutskott kunde vara ett lämpligare paraplybegrepp för utskottet.

Svensk Ungdom anser att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att utskottsarbetet inom SFP är ändamålsenligt, fungerande och synligt också på webben
  • att SFP:s jämställdhetsutskott ändras till ett jämlikhetsutskott

Partistyrelsens utlåtande:

I Svenska folkpartiets palett av verksamhetssätt inkluderas även 15 olika utskott. Av dessa är 7 s.k. öppna utskott där samtliga intresserade har möjlighet att delta i diskussionerna samt framläggandet av initiativ. För dessa utskott utser partistyrelsen ordförande. Dessa utskotts arbetssätt är beroende av utskottets tema samt sammansättning. Rent generellt kan man konstatera att ju tydligare uppdrag med specifikt intresseområde som utskottet är sammansatt för, dess större intresse väcker utskottet och dess aktivitetsgrad höjs. Det av motionären nämnda jämställdhetsutskottet hör till de aktiva utskott som bl.a. inkallat sakkunniga till sammanträden.

Att utvidga jämställdhetsutskottets arbete till att även inkludera teman kring jämlikhet gör att utskottets arbetsfält breddas. Ett alltför brett arbetsfält kan även medföra att fokus och intresse för att delta i utskottets arbete minskar.

De öppna utskottens arbetssätt gällande sättet för information kan förbättras. I givna direktiv nämns att utskotten skall redogöra via nätet för sina sammanträden såväl innan som efter hållet möte. Även rapportering till arbetsutskottet har efterlysts.

Arbetssätten för utskotten behöver uppmärksammas. De utvecklingsförslag som motionären framlägger är goda incitament till detta.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter:

  • att utskottsarbetet vidareutvecklas enligt de riktlinjer som har getts. Partiets organisationsutskott och arbetsutskott följer upp ärendet