Motion 37 – ”Något måste göras”

Beslut

Partidagen beslöt

  • att organisationsutskottet framlägger till partistyrelsen ett förslag på organisationsförändring som beaktar partiets prägel som folkrörelse samtidigt som arbetssätten moderniseras och effektiveras

Behandling

Många av partiets lokalavdelningar kämpar med att engagera sina medlemmar i avdelningarnas styrelser. Styrelsearbetet, och den övriga föreningstekniska byråkratin har på en del håll upplevts som besvärligt och svårt i en tid präglad av ensaksrörelser, ad-hoc-kampanjer och jippon. Det finns styrelser och lokalavdelningar där arbetet i praktiken helt avstannat.
Som en följd av detta har partiets organisationsutskott en längre tid ponerat olika organisationsreformer, som dock inte lett till nämnvärda resultat. De radikalaste förslagen har gått ut på att t.o.m. slopa systemet med lokalavdelningar i föreningsform.

Eftersom arbetet med att hitta nya organisationsformer inte lett till resultat anser vi att partistyrelsen bör erkänna att systemet med lokalavdelningar är det system vi får leva med i förutsägbar framtid. Därför skulle det vara mera effektivt att rikta till buds stående resurser på att utveckla det nuvarande systemet. Tävlingen ”Årets bästa lokalavdelning” är ett bra exempel på denna sorts positiva utvecklingsarbete. Flera sådana interna sporrar behövs, i tillägg till konkreta incentivsystem, som t.ex. kunde inkludera påtagliga förmåner gällande lokala affärsföretag eller tjänster (ett ”bonuskort” för styrelsemedlemmar). Ett annat incentiv kunde vara ett blygsamt men symboliskt viktigt styrelsearvode för t.ex. fyra styrelsemöten varje år där konkreta politiska aktiviteter skall planeras och dokumenteras.

Vi föreslår därför

  • att partistyrelsen i brådskande ordning ger ordningsutskottet i uppdrag att utveckla ytterligare påtagliga och konkreta incentivsystem för att entusiasmera de som kommer med i styrelsearbetet i lokalavdelningarna.

SFP i Munksnejden

Partistyrelsens utlåtande:

I en folkrörelse är grunden till aktivitet baserat på människornas vilja att påverka och delta. Med våra c. 28 000 medlemmar och drygt 25 000 röster i riksdagsvalet 2011 visar vi att vi täcker såväl geografi som substans. I dag har vi över 150 verksamma lokalföreningar i 4 kretsar och därtill hör till familjen alla Svensk Undoms och Svenska Kvinnoförbudets organisationer.

Aktiviteten ute på fältet har en tendens att leva enligt pendelrörelse. Beroende på vilka frågor som är aktuella och vilka individer som engagerar sig så utformas verksamheten.

Genom åren har organisationsfältet förändrats:

Kommunorganisationer bildades för att koordinera lokalföreningarnas verksamhet på 1980 talet. Nu ser man en tendens till att igen via fusioner få en starkare organisation som motsvarar valområdets behov. Så har skett det senaste året på Kimitoön, i Åbo och i Sibbo för att nämna ett par exempel.

Specialföreningar har uppstått och utvecklats. Som exempel kan nämnas Intresseföreningen för barnfamiljer som startade med utgångspunkt i Helsingfors men som nu verkar i hela Finland. 13 specialförenngar är i dag antecknade i partiets register.

15 utskott, varav 7 av dem är s.k. öppna utskott, är också en del av att involvera medlemmarna till politiska ställningstaganden.

Aktionsgrupper är en ny form att kanalisera aktiviteten via. Dessa grupper kan vara både kommun- som kretsöverskridande. Aktionsgruppernas verksamhet baserar sig helt på ett aktuellt tema och upprätthålls så länge som frågan är aktuell.

Revideringen av föreningslagen möjliggör även att föreningarnas stadgar upptar möjigheten till att hålla möten via nätet.

Med denna svepande beskrivning av de olika sätten att konkretisera aktivitet, är det naturligt att de frivilligas insatser är oersättliga. Därför är det också naturligt att de aktivas insatser behöver noteras och uppmuntras enär de är roten till partiets all verksamhet. De aktivas förutsättningar till att förändra arbetssätten till att motsvara dagens behov är en utmaning.
Organisationsutskottet har till uppdrag att under inkommande höst föra fram konkret förslag till förändring av såväl organsiationen som arbetssättet. Dessa förslag skall arbetsutskottet, partistyrelsen och partidagen 2012 ta ställning till.

Utgångspunkten för detta arbete ligger dock i att utgå från att Svenska folkpartiet är en folkrörelse. En folkrörelse i vilken de aktiva känner belöningen via möjligheten till att påverka, genom det sociala umgänget samt genom visad uppskattning. Tävlingar så som aktivaste lokalavdelning, bonuskort för medlemmar eller andra incitament kommer att vara en del av detta.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att organisationsutskottet framlägger till partistyrelsen ett förslag på organisationsförändring som beaktar partiets prägel som folkrörelse samtidigt som arbetssätten moderniseras och effektiveras