Motion 39 – Svenska folkpartiet behöver en socialpolitisksekreterare

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen föranleder inga åtgärder

Behandling

Socialpolitiken i vårt samhälle påverkar medborgarnas liv och vardag varje dag. Beslut om hur välfärdssamhället fungerar och hur samhället stöder sina invånare i olika skeden i livet är den del av politiken som berör var och en och som också engagerar medborgarna och väljarna mest.

Socialpolitik och förbättrande av välfärdssamhällets strukturer är ett komplicerat område som kräver mycket sakkunskap, medvetenhet och framför allt tid att sätta sig in i utredningar, projekt och betänkanden för att få en helhetsbild och för att kunna ta initiativ. Socialpolitiken utgör också en del av hur hälso- och sjukvården ordnas i samhället. Dessa sektorer står inför stora utmaningar. För att Svenska Folkpartiet på olika nivåer, från kommunerna till regeringen, skall kunna påverka och ta beslut som går i rätt riktning behöver partiet en tjänsteman som har kunskap, tid och som ges ansvar för SFP:s socialpolitiska strategi, som initierar diskussion och bereder ställningstaganden tillsammans med partiets förtroendevalda på olika nivåer. En skärpning av partiets kompetensnivå inom socialpolitiken gagnar både partiet, väljarna och samhället. Enligt SFP:s ordförande är det ett signalement för det civiliserade samhället hur det tar hand om sina seniorer. Äldreomsorg är en av de sektorer som genom en välskött socialpolitik kan skötas värdigt. Partiets egen satsning på en målmedveten socialpolitik är en investering som ger resultat.

Socialpolitiska utskottet föreslår:

  • att Svenska folkpartiet anställer en socialpolitisk sekreterare med uppgift att stärka och utveckla partiets politik i social- och välfärdsfrågor.

Svenska folkpartiets socialpolitiska utskott
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande
Åsa Blomstedt
Jonas Forsman
Ulf Kjerin
Susanne Kollin
Armi Murto
Ann-Sofie Smeds-Nylund

Partistyrelsens utlåtande

Motionären upprepar sitt krav från 2009 och 2010 om att partiet borde anställa en socialpolitisk sekreterare. Argumenten är långt de samma som tidigare år och behovet av en socialpolitisksekreterare är enligt motionären fortfarande aktuellt.

Under det gångna verksamhetsåret har ansvaret för sekreterarskapet i det socialpolitiska utskottet handhafts av en kontaktchef på partikansliet. Upplägget bygger på samma principer som för partiets övriga utskott, dvs. sekreterarskapet sköts av en tjänsteman på partikansliet eller av någon annan tjänsteman knuten till partiet.

Det socialpolitiska området är komplext och kräver stor sakkunskap och insats inte enbart av sekreteraren utan även av utskottets medlemmar. De finansiella resurserna medger dock inte att partiet kunde inrätta en ny tjänst som socialpolitisk sekreterare. Den interna arbetsfördelningen mellan tjänstemännen uppdateras kontinuerligt utgående från vilka resurser finns tillgängliga. Det socialpolitiska området är ett viktigt politiskt område och har därför hög prioritet då arbetsuppgifterna fördelas på partikansliet.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att motionen föranleder inga åtgärder