Motion 7 – Inför spellicenser i Finland!

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att utreda hur avkastningen från spelverksamhet på bästa sätt kan användas för att trygga medborgarverksamhet på lång sikt

Behandling

I Finland har vi ett spelmonopol som domineras av Veikkaus, RAY och Fintoto. Enligt den nya lotterilagen som trädde i kraft i oktober 2010 får inte utländska spelbolag mera marknadsföra sig i Finland. Finländare hör till de mest aktiva spelarna på internet, och framför allt på utländska spelsajter.

Ett licenssystem skulle medföra ansvarsfulla aktörer på marknaden, som staten skulle ansvara för. Staten har möjlighet att spika fast villkoren för spelbolagen. För att ett spelbolag ska få licens bör flera krav uppfyllas gällande säkerhet och ansvar. Det mest vanliga argumentet mot spellicenser är att de summor som nationella spelbolag donerar till välgörenhet skulle minska. Detta är ett ohållbart argument. För det första, finländare spelar redan på andra utländska spelsajter så pengar försvinner ändå till andra bolag än de nationella. För det andra, staten kan i villkoren för licens kräva att utländska bolag ska skänka en viss andel till välgörenhet. De utländska spelbolagens mål är inte att förstöra det nuvarande penningspelsystemet, utan istället erbjuda fler möjligheter för spelarna. Som exempel skulle Lotto fortfarande höra till Veikkaus och RAY skulle sköta om spelmaskinerna. Nu försvinner finländska pengar utomlands, främst till Malta.

Ett spellicenssystem borde undersökas i Finland. Om ett licenssystem införs skulle finska staten få licensavgifter av bolagen, istället för att pengarna försvinner utomlands. Det skulle skapa ekonomisk tillväxt i Finland och fler arbetsplatser. I Danmark har man vid årsskiftet 2010-2011 infört ett spellicenssystem där klara spelregler existerar gällande ansvar och summor som spelbolagen ska betala till den danska staten.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att en utredning görs där ett omvandlande från spelmonopol till ett licenssystem undersöks, men som tryggar resurser som gynnar idrotts- ungdoms- och kulturverksamhet

Partistyrelsens utlåtande

Spel om pengar har alltid förekommit. I Finland handhas spelmonopolet av Veikkaus, RAY och Fintoto. Dessa organisationer har under årtionden bedrivit ansvarsfull penningspelverksamhet var och en på sina tydligt avgränsade spelområden. Det här märks också i fråga om under vilka ministerier som bolagen sorterar. Veikkaus hör under undervisnings- och kulturministeriet, RAY under social- och hälsovårdsministeriet och Fintoto under jord- och skogsbruksministeriet.

Varje spelbolag följer etiska ansvarsregler. Bland annat styrs RAY:s samhällsansvar av ansvarsprogrammet, som täcker sociala, ekonomiska och miljömässiga delområden. För att främja en ansvarsfull spelverksamhet utvecklar bolaget själv aktivt former, mätare och rapporteringssätt som anknyter till en ansvarsfull verksamhet. Målsättningen är att garantera spelarnas rättsskydd, förhindra missbruk och minska sociala skador som orsakas av spelandet.

Veikkaus har verkat i över 70 år. Spelverksamheten är mycket kontrollerad, bland annat följer bolaget tydligt med spelinsatsernas storlek. Fördelningen av Veikkaus avkastning föreskrivs enligt lag och vinstmedel utdelas endast för ändamål som är inskrivna i lagen: till förmån för konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete. Veikkaus delar inte ut sin vinst själv och kan inte göra donationer till allmännyttiga ändamål. År 2011 beviljas över 500 miljoner euro.

RAY:s rörelsevinst används för att främja hälsa och social välfärd. Understöden delas ut varje år till 800 organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen på basis av ansökningar. År 2011 delas 268 miljoner euro ut.

Fintotos uppgift är att garantera hästnäringens utveckling i hela Finland. Vinsten av verksamheten går till detta ändamål.

I medlet av 90-talet ändrades spelverksamheten internationellt i och med att en allt större del av spelverksamheten flyttas till Internet. Den här verksamheten har accelererat under 2000-talet. Spelarenan har blivit gränslös och global. Det här har medfört att Veikkaus, Fintoto och RAY;s utbud av spelformer ändrats mycket under de senaste åren. Snabba spel har blivit vanligare, det vill säga tiden mellan när spelaren gör sin insats och när spelet avgörs och vinsten betalas ut har blivit kortare.

I och med att marknaden är internationell spelar många finländare spel på utländska spelsajter, vilket medför att en stor del av de vinsterna av de finländska spelpengarna har gått utomlands. Den här problematiken är inte specifik för Finland utan gäller också andra Europeiska länder.

Utmaningarna på spelmarknaden har också medfört ändringar i den nationella lagstiftningen, bland annat då RAY öppnade sin pokersajt. Den snabba utvecklingen kan medföra ett behov av ytterligare ändringar i spellagstiftningen.

Ansvarsfullt spelande är viktigt för Finland. Ett licenssystem skulle inte gagna det ansvarsfulla spelandet. Avkastningen skulle inte heller användas till viktiga välgörande ändamål, vilket nu är möjligt via Veikkaus, RAY och Fintoto.

Hur spelverksamheten anordnas är en viktig nationell fråga och den har en bred politisk förankring. Den nya lotterilagen befäster att de tre spelmonopolbolagens verksamhet. Det gäller ändå att hela tiden hänga och följa med den internationella marknaden och se till att det finns finska spelsystem som också håller i en EU jämförelse.

Ett alternativ, för att ytterligare effektivera det nationella spelmonopolet, är att de tre spelmonopolbolagen bildar ett nationellt spelbolag. Det kunde effektivera verksamheten och på det sättet kunde synergier inom bland annat dataprogram medföra inbesparingar i administrationen.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att säkra spelmonopolets framtid och uteslutande använda avkastningen till att stöda medborgarsamhället.
  • att en utredning görs om att bilda ett nationellt spelmonopolbolag av de tre nuvarande spelmonopolbolagen